"ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് 1975" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Jump to navigation Jump to search
23,413 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  11 വർഷം മുമ്പ്
|align=center|23,500
|}
 
 
==ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ്==
=== ഗ്രൂപ്പ് ഏ===
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!width=175|ടീം
!width=20 abbr="Points" |Pts
!width=20 abbr="Played" |Pld
!width=20 abbr="Won" |W
!width=20 abbr="Lost" |L
!width=20 abbr="Run Rate" |RR
|-bgcolor="ccffcc"
|style="text-align:left;"|England
|'''12'''||3||3||0||4.94
|-bgcolor="ccffcc"
|style="text-align:left;"|New Zealand
|'''8'''||3||2||1||4.07
|-
|style="text-align:left;"|India
|'''4'''||3||1||2||3.24
|-
|style="text-align:left;"|[[East Africa cricket team|East Africa]]
|'''0'''||3||0||3||1.90
|}
 
7 June 1975 England v India.
{{Limited overs international |
batting first flag = Flag of England.svg |
batting first = England |
score first innings = 334/4 |
overs first innings = 60 |
batting first highest scorer = Dennis Amiss |
batting first highest scorer initial form = DL Amiss |
batting first highest score = 137 |
batting first highest score balls faced = 147 |
bowling first best bowler = Syed Abid Ali |
bowling first best bowler initial form = S Abid Ali |
bowling first best figures = 2/58 (12) |
batting second flag = Flag of India.svg |
batting second = India |
score second innings = 132/3 |
overs second innings = 60 |
batting second highest scorer = Gundappa Viswanath |
batting second highest scorer initial form = GR Viswanath |
batting second highest score = 37 |
batting second highest score balls faced = 59 |
bowling second best bowler = Peter Lever|
bowling second best bowler initial form = P Lever|
bowling second best figures = 1/16 (10) |
winning team = England |
win margin = 202 runs |
stadium = Lord's Cricket Ground |
city = London |
country = England |
umpire1 = David Constant |
umpire1 initial form = DJ Constant |
umpire1 country = England |
umpire1 country short form = Eng |
umpire2 = John Langridge |
umpire2 initial form = JG Langridge |
umpire2 country = England |
umpire2 country short form = Eng |
MOTM = Dennis Amiss|
MOTM initial form = DL Amiss |
MOTM country = England |
MOTM ctry short form = Eng |
}}
 
7 June 1975 East Africa v New Zealand.
{{Limited overs international |
batting first flag = Flag of New Zealand.svg |
batting first = New Zealand|
score first innings = 309/5 |
overs first innings = 60 |
batting first highest scorer = Glenn Turner |
batting first highest scorer initial form = GM Turner |
batting first highest score = 171* |
batting first highest score balls faced = 201 |
bowling first best bowler = PG Nana |
bowling first best bowler initial form = PG Nana |
bowling first best figures = 1/34 (12) |
batting second flag = Flag of East and Central Africa Cricket Conference.svg |
batting second = East Africa |
score second innings = 128/8 |
overs second innings = 60 |
batting second highest scorer = Frasat Ali |
batting second highest scorer initial form = Frasat Ali |
batting second highest score = 45 |
batting second highest score balls faced = 123 |
bowling second best bowler = Dayle Hadlee |
bowling second best bowler initial form = DR Hadlee |
bowling second best figures = 3/21 (12) |
winning team = New Zealand |
win margin = 181 runs |
stadium = Edgbaston Cricket Ground |
city = Birmingham |
country = England |
umpire1 = Harold "Dickie" Bird |
umpire1 initial form = HD Bird |
umpire1 country = England |
umpire1 country short form = Eng |
umpire2 = Arthur Fagg |
umpire2 initial form = AE Fagg |
umpire2 country = England |
umpire2 country short form = Eng |
MOTM = Glenn Turner|
MOTM initial form = GM Turner |
MOTM country = New Zealand|
MOTM ctry short form = NZ |
}}
 
11 June 1975 England v New Zealand.
{{Limited overs international |
batting first flag = Flag of England.svg |
batting first = England|
score first innings = 266/6 |
overs first innings = 60 |
batting first highest scorer = Keith Fletcher |
batting first highest scorer initial form = KWR Fletcher |
batting first highest score = 131 |
batting first highest score balls faced = 147 |
bowling first best bowler = Richard Collinge |
bowling first best bowler initial form = RO Collinge |
bowling first best figures = 2/43 (12) |
batting second flag = Flag of New Zealand.svg |
batting second = New Zealand |
score second innings = 186 all out |
overs second innings = 60 |
batting second highest scorer = John Morrison (cricketer) |
batting second highest scorer initial form = JFM Morrison |
batting second highest score = 55 |
batting second highest score balls faced = 85 |
bowling second best bowler = Tony Greig |
bowling second best bowler initial form = AW Greig |
bowling second best figures = 4/45 (12) |
winning team = England |
win margin = 80 runs |
stadium = Trent Bridge |
city = Nottingham |
country = England |
umpire1 = Bill Alley |
umpire1 initial form = WE Alley |
umpire1 country = Australia|
umpire1 country short form = Aus |
umpire2 = Tom Spencer (cricketer) |
umpire2 initial form = TW Spencer |
umpire2 country = England |
umpire2 country short form = Eng |
MOTM = Keith Fletcher|
MOTM initial form = KWR Fletcher |
MOTM country = England|
MOTM ctry short form = Eng |
}}
 
11 June 1975 East Africa v India.
{{Limited overs international |
batting first flag = Flag of East and Central Africa Cricket Conference.svg |
batting first = East Africa |
score first innings = 120 all out |
overs first innings = 55.3 |
batting first highest scorer = Jawahir Shah |
batting first highest scorer initial form = J Shah |
batting first highest score = 37 |
batting first highest score balls faced = 60 |
bowling first best bowler = Madan Lal |
bowling first best bowler initial form = Madan Lal |
bowling first best figures = 3/15 (9.3) |
batting second flag = Flag of India.svg |
batting second = India |
score second innings = 123/0 |
overs second innings = 29.5 |
batting second highest scorer = Sunil Gavaskar |
batting second highest scorer initial form = SM Gavaskar |
batting second highest score = 65 |
batting second highest score balls faced = 86 |
bowling second best bowler = Donald Pringle |
bowling second best bowler initial form = DJ Pringle |
bowling second best figures = 0/14 (3) |
winning team = India |
win margin = 10 wickets |
stadium = Headingley Stadium |
city = Leeds |
country = England |
umpire1 = Harold "Dickie" Bird |
umpire1 initial form = HD Bird |
umpire1 country = England|
umpire1 country short form = Eng |
umpire2 = Arthur Jepson |
umpire2 initial form = A Jepson |
umpire2 country = England |
umpire2 country short form = Eng |
MOTM = Farokh Engineer |
MOTM initial form = FM Engineer |
MOTM country = India|
MOTM ctry short form = Ind |
}}
 
14 June 1975 England v East Africa.
{{Limited overs international |
batting first flag = Flag of England.svg |
batting first = England |
score first innings = 290/5 |
overs first innings = 60 |
batting first highest scorer = Dennis Amiss |
batting first highest scorer initial form = DL Amiss |
batting first highest score = 88 |
batting first highest score balls faced = 116 |
bowling first best bowler = Zulfiqar Ali |
bowling first best bowler initial form = Zulfiqar Ali |
bowling first best figures = 3/63 (12) |
batting second flag = Flag of East and Central Africa Cricket Conference.svg |
batting second = East Africa |
score second innings = 94 all out |
overs second innings = 52.3 |
batting second highest scorer = Ramesh Sethi |
batting second highest scorer initial form = RK Sethi |
batting second highest score = 30 |
batting second highest score balls faced = 102 |
bowling second best bowler = John Snow (cricketer) |
bowling second best bowler initial form = JA Snow |
bowling second best figures = 4/11 (12) |
winning team = England |
win margin = 196 runs |
stadium = Edgbaston Cricket Ground |
city = Birmingham |
country = England |
umpire1 = Bill Alley |
umpire1 initial form = WE Alley |
umpire1 country = Australia|
umpire1 country short form = Aus |
umpire2 = John Langridge |
umpire2 initial form = JG Langridge |
umpire2 country = England |
umpire2 country short form = Eng |
MOTM = John Snow (cricketer) |
MOTM initial form = JA Snow |
MOTM country = England|
MOTM ctry short form = Eng |
}}
 
14 June 1975 India v New Zealand.
{{Limited overs international |
batting first flag = Flag of India.svg |
batting first = India |
score first innings = 230 all out |
overs first innings = 60 |
batting first highest scorer = Syed Abid Ali |
batting first highest scorer initial form = S Abid Ali |
batting first highest score = 70 |
batting first highest score balls faced = 98 |
bowling first best bowler = Brian McKechnie (cricketer)|
bowling first best bowler initial form = BJ McKechnie |
bowling first best figures = 3/49 (12) |
batting second flag = Flag of New Zealand.svg |
batting second = New Zealand |
score second innings = 233/6 |
overs second innings = 58.5 |
batting second highest scorer = Glenn Turner |
batting second highest scorer initial form = GM Turner |
batting second highest score = 114* |
batting second highest score balls faced = 177 |
bowling second best bowler = Syed Abid Ali |
bowling second best bowler initial form = S Abid Ali |
bowling second best figures = 2/35 (12) |
winning team = New Zealand |
win margin = 4 wickets |
stadium = Old Trafford Cricket Ground |
city = Manchester |
country = England |
umpire1 = Lloyd Budd |
umpire1 initial form = WL Budd |
umpire1 country = England |
umpire1 country short form = Eng |
umpire2 = Arthur Fagg |
umpire2 initial form = AE Fagg |
umpire2 country = England |
umpire2 country short form = Eng |
MOTM = Glenn Turner |
MOTM initial form = GM Turner |
MOTM country = New Zealand |
MOTM ctry short form = NZ |
}}
 
===ഗ്രൂപ്പ് ബി===
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!width=175|Team
!width=20 abbr="Points" |Pts
!width=20 abbr="Played" |Pld
!width=20 abbr="Won" |W
!width=20 abbr="Tied" |L
!width=20 abbr="Run Rate" |RR
|- bgcolor="ccffcc"
|style="text-align:left;"|West Indies
|'''12'''||3||3||0||4.35
|- bgcolor="ccffcc"
|style="text-align:left;"|Australia
|'''8'''||3||2||1||4.43
|-
|style="text-align:left;"|Pakistan
|'''4'''||3||1||2||4.45
|-
|style="text-align:left;"|Sri Lanka
|'''0'''||3||0||3||2.78
|}
 
7 June 1975 Australia v Pakistan.
{{Limited overs international |
batting first flag = Flag of Australia.svg |
batting first = Australia |
score first innings = 278/7 |
overs first innings = 60 |
batting first highest scorer = Ross Edwards |
batting first highest scorer initial form = R Edwards |
batting first highest score = 80* |
batting first highest score balls faced = 94 |
bowling first best bowler = Naseer Malik |
bowling first best bowler initial form = Naseer Malik |
bowling first best figures = 2/37 (12) |
batting second flag = Flag of Pakistan.svg |
batting second = Pakistan|
score second innings = 205 all out |
overs second innings = 53 |
batting second highest scorer = Majid Khan (cricketer) |
batting second highest scorer initial form = Majid Khan |
batting second highest score = 65 |
batting second highest score balls faced = 76 |
bowling second best bowler = Dennis Lillee|
bowling second best bowler initial form = DK Lillee|
bowling second best figures = 5/34 (12) |
winning team = Australia |
win margin = 73 runs |
stadium = Headingley Stadium |
city = Leeds |
country = England |
umpire1 = Bill Alley |
umpire1 initial form = WE Alley |
umpire1 country = Australia|
umpire1 country short form = Aus |
umpire2 = Tom Spencer |
umpire2 initial form = TW Spencer |
umpire2 country = England |
umpire2 country short form = Eng |
MOTM = Dennis Lillee|
MOTM initial form = DK Lillee |
MOTM country = Australia |
MOTM ctry short form = Aus |
}}
 
7 June 1975 Sri Lanka v West Indies.
{{Limited overs international |
batting first flag = Flag of Sri Lanka.svg |
batting first = Sri Lanka|
score first innings = 86 all out |
overs first innings = 37.2 |
batting first highest scorer = Somachandra de Silva |
batting first highest scorer initial form = DS de Silva |
batting first highest score = 21 |
batting first highest score balls faced = 47 |
bowling first best bowler = Bernard Julien |
bowling first best bowler initial form = BD Julien |
bowling first best figures = 4/20 (12) |
batting second flag = West Indies Cricket Board Flag.svg |
batting second = West Indies|
score second innings = 87/1 |
overs second innings = 20.4 |
batting second highest scorer = Roy Fredericks |
batting second highest scorer initial form = RC Fredericks |
batting second highest score = 33 |
batting second highest score balls faced = 38 |
bowling second best bowler = Somachandra de Silva |
bowling second best bowler initial form = DS de Silva |
bowling second best figures = 1/33 (8) |
winning team = West Indies |
win margin = 9 wickets |
stadium = Old Trafford Cricket Ground |
city = Manchester |
country = England |
umpire1 = Lloyd Budd |
umpire1 initial form = WL Budd |
umpire1 country = England |
umpire1 country short form = Eng |
umpire2 = Arthur Jepson |
umpire2 initial form = A Jepson |
umpire2 country = England |
umpire2 country short form = Eng |
MOTM = Bernard Julien |
MOTM initial form = BD Julien |
MOTM country = West Indies |
MOTM ctry short form = WI |
}}
 
11 June 1975 Australia v Sri Lanka.
{{Limited overs international |
batting first flag = Flag of Australia.svg |
batting first = Australia |
score first innings = 328/5 |
overs first innings = 60 |
batting first highest scorer = Alan Turner (cricketer) |
batting first highest scorer initial form = A Turner |
batting first highest score = 101 |
batting first highest score balls faced = 113 |
bowling first best bowler = Somachandra de Silva |
bowling first best bowler initial form = DS de Silva |
bowling first best figures = 2/60 (12) |
batting second flag = Flag of Sri Lanka.svg |
batting second = Sri Lanka |
score second innings = 276/4 |
overs second innings = 60 |
batting second highest scorer = Sunil Wettimuny |
batting second highest scorer initial form = SRD Wettimuny |
batting second highest score = 53 |
batting second highest score balls faced = 102 |
bowling second best bowler = Ian Chappell |
bowling second best bowler initial form = IM Chappell |
bowling second best figures = 2/14 (4) |
winning team = Australia |
win margin = 52 runs |
stadium = The Oval |
city = London |
country = England |
umpire1 = Lloyd Budd |
umpire1 initial form = WL Budd |
umpire1 country = England |
umpire1 country short form = Eng |
umpire2 = Arthur Fagg |
umpire2 initial form = AE Fagg |
umpire2 country = England |
umpire2 country short form = Eng |
MOTM = Alan Turner (cricketer) |
MOTM initial form = A Turner |
MOTM country = Australia |
MOTM ctry short form = AUS |
}}
 
11 June 1975 Pakistan v West Indies.
{{Limited overs international |
batting first flag = Flag of Pakistan.svg |
batting first = Pakistan |
score first innings = 266/7 |
overs first innings = 60 |
batting first highest scorer = Majid Khan (cricketer) |
batting first highest scorer initial form = Majid Khan |
batting first highest score = 60 |
batting first highest score balls faced = 108 |
bowling first best bowler = Viv Richards |
bowling first best bowler initial form = IVA Richards |
bowling first best figures = 1/21 (4) |
batting second flag = West Indies Cricket Board Flag.svg |
batting second = West Indies |
score second innings = 267/9 |
overs second innings = 59.4 |
batting second highest scorer = Deryck Murray |
batting second highest scorer initial form = DL Murray |
batting second highest score = 61* |
batting second highest score balls faced = 76 |
bowling second best bowler = Sarfraz Nawaz |
bowling second best bowler initial form = Sarfraz Nawaz |
bowling second best figures = 4/44 (12) |
winning team = West Indies |
win margin = 1 wicket |
stadium = Edgbaston Cricket Ground |
city = Birmingham |
country = England |
umpire1 = David Constant |
umpire1 initial form = DJ Constant |
umpire1 country = England |
umpire1 country short form = Eng |
umpire2 = John Langridge |
umpire2 initial form = JG Langridge |
umpire2 country = England |
umpire2 country short form = Eng |
MOTM = Sarfraz Nawaz |
MOTM initial form = Sarfraz Nawaz |
MOTM country = Pakistan |
MOTM ctry short form = PAK |
}}
 
14 June 1975 Australia v West Indies.
{{Limited overs international |
batting first flag = Flag of Australia.svg |
batting first = Australia |
score first innings = 192 all out |
overs first innings = 53.4 |
batting first highest scorer = Ross Edwards |
batting first highest scorer initial form = R Edwards |
batting first highest score = 58 |
batting first highest score balls faced = 74 |
bowling first best bowler = Andy Roberts (cricketer) |
bowling first best bowler initial form = AME Roberts |
bowling first best figures = 3/39 (10.4) |
batting second flag = West Indies Cricket Board Flag.svg |
batting second = West Indies |
score second innings = 195/3 |
overs second innings = 46 |
batting second highest scorer = Alvin Kallicharran |
batting second highest scorer initial form = AI Kallicharran |
batting second highest score = 78 |
batting second highest score balls faced = 83 |
bowling second best bowler = Ashley Mallett |
bowling second best bowler initial form = AA Mallett |
bowling second best figures = 1/35 (11) |
winning team = West Indies |
win margin = 7 wickets |
stadium = The Oval |
city = London |
country = England |
umpire1 = Harold "Dickie" Bird |
umpire1 initial form = HD Bird |
umpire1 country = England |
umpire1 country short form = Eng |
umpire2 = David Constant |
umpire2 initial form = DJ Constant |
umpire2 country = England |
umpire2 country short form = Eng |
MOTM = Alvin Kallicharran |
MOTM initial form = AI Kallicharran |
MOTM country = West Indies |
MOTM ctry short form = WI |
}}
 
14 June 1975 Pakistan v Sri Lanka.
{{Limited overs international |
batting first flag = Flag of Pakistan.svg |
batting first = Pakistan |
score first innings = 330/6 |
overs first innings = 60 |
batting first highest scorer = Zaheer Abbas |
batting first highest scorer initial form = Zaheer Abbas |
batting first highest score = 97 |
batting first highest score balls faced = 89 |
bowling first best bowler = Bandula Warnapura |
bowling first best bowler initial form = B Warnapura |
bowling first best figures = 3/42 (8) |
batting second flag = Flag of Sri Lanka.svg |
batting second = Sri Lanka |
score second innings = 138 all out |
overs second innings = 50.1 |
batting second highest scorer = Anura Tennekoon |
batting second highest scorer initial form = APB Tennekoon |
batting second highest score = 30 |
batting second highest score balls faced = 36 |
bowling second best bowler = Imran Khan |
bowling second best bowler initial form = Imran Khan |
bowling second best figures = 3/15 (7.1) |
winning team = Pakistan |
win margin = 192 runs |
stadium = Trent Bridge |
city = Nottingham |
country = England |
umpire1 = Arthur Jepson |
umpire1 initial form = A Jepson |
umpire1 country = England |
umpire1 country short form = Eng |
umpire2 = Tom Spencer |
umpire2 initial form = TW Spencer |
umpire2 country = England |
umpire2 country short form = Eng |
MOTM = Zaheer Abbas |
MOTM initial form = Zaheer Abbas |
MOTM country = Pakistan |
MOTM ctry short form = PAK |
}}
 
==നോക്ക് ഔട്ട് സ്റ്റേജ്==
{{Round4
<!--Date-Place|Team 1|Score 1|Team 2|Score 2 -->
<!--semi-finals -->
|18 June - [[Headingley]], [[Leeds]]|England|93|'''Australia'''|'''94/6'''
|18 June - [[The Oval]], [[London]]|New Zealand|158|'''West Indies'''|'''159/5'''
<!--final -->
|21 June - [[Lord's]], [[London]]|Australia|274|'''West Indies'''|'''291/8'''}}
 
===സെമിഫൈനല്‍===
18 June 1975 1st Semi Final: England v Australia.
{{Limited overs international |
batting first flag = Flag of England.svg |
batting first = England |
score first innings = 93 all out |
overs first innings = 36.2 |
batting first highest scorer = Mike Denness |
batting first highest scorer initial form = MH Denness |
batting first highest score = 27 |
batting first highest score balls faced = 60 |
bowling first best bowler = Gary Gilmour |
bowling first best bowler initial form = GJ Gilmour |
bowling first best figures = 6/14 (12) |
batting second flag = Flag of Australia.svg |
batting second = Australia |
score second innings = 94/6 |
overs second innings = 28.4 |
batting second highest scorer = Gary Gilmour|
batting second highest scorer initial form = GJ Gilmour|
batting second highest score = 28* |
batting second highest score balls faced = 28 |
bowling second best bowler = Chris Old |
bowling second best bowler initial form = CM Old |
bowling second best figures = 3/29 (7) |
winning team = Australia |
win margin = 4 wickets |
stadium = Headingley Stadium |
city = Leeds |
country = England |
umpire1 = Bill Alley |
umpire1 initial form = WE Alley |
umpire1 country = Australia|
umpire1 country short form = Aus |
umpire2 = David Constant |
umpire2 initial form = DJ Constant |
umpire2 country = England |
umpire2 country short form = Eng |
MOTM = Gary Gilmour |
MOTM initial form = GJ Gilmour |
MOTM country = Australia |
MOTM ctry short form = Aus |
}}
 
 
18 June 1975 2nd Semi Final: New Zealand v West Indies.
{{Limited overs international |
batting first flag = Flag of New Zealand.svg |
batting first = New Zealand |
score first innings = 158 all out |
overs first innings = 52.2 |
batting first highest scorer = Geoff Howarth |
batting first highest scorer initial form = GP Howarth |
batting first highest score = 51 |
batting first highest score balls faced = 93 |
bowling first best bowler = Bernard Julien |
bowling first best bowler initial form = BD Julien |
bowling first best figures = 4/27 (12) |
batting second flag = West Indies Cricket Board Flag.svg |
batting second = West Indies |
score second innings = 159/5 |
overs second innings = 40.1 |
batting second highest scorer = Alvin Kallicharran |
batting second highest scorer initial form = AI Kallicharran |
batting second highest score = 72 |
batting second highest score balls faced = 92 |
bowling second best bowler = Richard Collinge |
bowling second best bowler initial form = RO Collinge |
bowling second best figures = 3/28 (12) |
winning team = West Indies |
win margin = 5 wickets |
stadium = The Oval |
city = London |
country = England |
umpire1 = Lloyd Budd |
umpire1 initial form = WL Budd |
umpire1 country = England |
umpire1 country short form = Eng |
umpire2 = Arthur Fagg |
umpire2 initial form = AE Fagg |
umpire2 country = England |
umpire2 country short form = Eng |
MOTM = Alvin Kallicharran |
MOTM initial form = AI Kallicharran |
MOTM country = West Indies |
MOTM ctry short form = WI |
}}
 
 
===ഫൈനല്‍===
 
{{Limited overs international
| date = June 21, 1975
| team1 = West Indies
| score1 = 291/8 (60 overs)
| score2 = 274 (58.4 overs)
| team2 = Australia
| runs1 = [[Clive Lloyd]] 102 (85)
| wickets1 = [[Gary Gilmour]] 5/48 (12 overs)
| runs2 = [[Ian Chappell]] 62 (93)
| wickets2 = [[Keith Boyce]] 4/50 (12 overs)
| result = West Indies won by 17 runs
| report = [http://content.cricinfo.com/ci/engine/match/65049.html Scorecard]
| venue = [[Lord's]], [[London]], [[England]]
| umpires = [[Dickie Bird]] and [[Tom Spencer (cricketer)|Tom Spencer]]
| motm = [[Clive Lloyd]]
}}
 
==പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികള്‍==
*[http://www.cricinfo.com/link_to_database/ARCHIVE/WORLD_CUPS/WC75/ Cricket World Cup 1975] from [[Cricinfo]]
 
 
 
 
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/531376" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്

ഗമന വഴികാട്ടി