"ഫലകം:Infobox scientist/doc" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Jump to navigation Jump to search
13,084 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  2 മാസം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
(Image:Dirac_4.jpg നെ Image:Paul_Dirac,_1933.jpg കൊണ്ട് നീക്കം ചെയ്യുന്നു. (ചെയ്തത്:CommonsDelinker കാരണം: File renamed: Criterion 2 (meaningless or ambiguous name)).)
 
{{Update|documentation and Template data|date=October 2017}}
{{Documentation subpage}}
{{Person infobox header}}
{{High-use}}
Infobox scientist may be used to summarize information about a person who is a scientist, medic, engineer, mathematician, or academic.
{{Uses infobox person}}
{{Tracks Wikidata|P18|cat=No local image but image on Wikidata}}
{{Lua|Module:Check for unknown parameters}}
 
{{tl|Infobox scientist}} may be used to summarize information about a person who is a scientist, medic, engineer, mathematician or (scientific) academic.
== Usage ==
=== Blank ===
This infobox may be added by copy-pasting the template as shown below into an article.
 
This template may also be used as a module (sub-template) of {{tl|Infobox person}}; see [[Wikipedia:Infobox modules]] for guidance on such usage.
{{Infobox scientist
 
| name = {{{name}}}
== Usage ==
| image = {{{image}}}
{{Generic template demo
| image_size = {{{image_size}}}
|honorific_prefix |name |honorific_suffix |native_name |native_name_lang |image |image_size={{{image_size}}} |image_upright |alt |caption |birth_date |birth_name |birth_place |death_date |death_place |death_cause |resting_place |resting_place_coordinates |other_names |siglum <!--|residence -->|citizenship |nationality |fields |workplaces |patrons |education |alma_mater |thesis_title={{nowrap |{{noitalic|[}} thesis_title {{noitalic|]}} {{smaller|{{noitalic|(}}year{{noitalic|)}}}}<br/>{{noitalic|or<br/>[}} thesis_title1 {{noitalic|]}} {{smaller|{{noitalic|(}}year1{{noitalic|)}}}}<br/>{{noitalic|[}} thesis_title2 {{noitalic|]}} {{smaller|{{noitalic|(}}year2{{noitalic|)}}}} }} |doctoral_advisor |academic_advisors |doctoral_students |notable_students |known_for |influences |influenced |awards |author_abbrev_bot |author_abbrev_zoo |spouse={{{spouse}}} or {{{spouses}}} |partner={{{partner}}} or {{{partners}}} |children |signature |signature_alt |website |footnotes
| alt = {{{alt}}}
| caption = {{{caption}}}
| birth_date = {{{birth_date}}}
| birth_place = {{{birth_place}}}
| death_date = {{{death_date}}}
| death_place = {{{death_place}}}
| resting_place = {{{resting_place}}}
| resting_place_coordinates = {{{resting_place_coordinates}}}
| residence = {{{residence}}}
| citizenship = {{{citizenship}}}
| nationality = {{{nationality}}}
| fields = {{{fields}}}
| workplaces = {{{workplaces}}}
| alma_mater = {{{alma_mater}}}
| thesis_title = {{{thesis_title}}}
| thesis_url = {{{thesis_url}}}
| thesis_year = {{{thesis_year}}}
| doctoral_advisor = {{{doctoral_advisor}}}
| academic_advisors = {{{academic_advisors}}}
| doctoral_students = {{{doctoral_students}}}
| notable_students = {{{notable_students}}}
| known_for = {{{known_for}}}
| author_abbrev_bot = {{{author_abbrev_bot}}}
| author_abbrev_zoo = {{{author_abbrev_zoo}}}
| influences = {{{influences}}}
| influenced = {{{influenced}}}
| awards = {{{awards}}}
| signature = {{{signature}}}
| signature_alt = {{{signature_alt}}}
| website = {{{website}}}
| footnotes = {{{footnotes}}}
| spouse = {{{spouse}}}
}}
 
===Blank syntax===
<pre style="overflow: auto">
This infobox may be added to an article by copy-pasting the code below at the start of the article, completing it (and/or replacing any of the commented information) and then grouping those parameters left unused together.
<pre style="overflow:auto;">
{{Infobox scientist
| honorific_prefix =
| name =
| honorific_suffix =
| image = <!--(as myimage.jpg, no 'File:')-->
| native_name =
| native_name_lang =
| image = <!--(filename only, i.e. without "File:" prefix)-->
| image_size =
| image_upright =
| alt =
| caption =
| birth_datebirth_name = <!-- {{Birthif date|YYYY|MM|DD}}different from "name" -->
| birth_date = <!--{{birth date |YYYY|MM|DD}}-->
| birth_place =
| death_date = <!-- {{Deathdeath date and age |YYYY|MM|DD |YYYY|MM|DD}} (death date then birth date) -->
| death_place =
| resting_place death_cause =
| resting_place =
| resting_place_coordinates = <!-- {{Coord|LAT|LONG|type:landmark|display=inline,title}} -->
| resting_place_coordinates = <!--{{coord|LAT|LONG|type:landmark|display=inline,title}}-->
| residence =
| other_names =
| siglum =
| pronounce =
| citizenship =
| nationality =
| fields =
| workplaces =
| patrons =
| education =
| alma_mater =
| thesis_title = <!--(or | thesis1_title = and | thesis2_title = )-->
| thesis_url = <!--(or | thesis1_url = and | thesis2_url = )-->
| thesis_year = <!--(or | thesis1_year = and | thesis2_year = )-->
| doctoral_advisor = <!--(or | doctoral_advisors = )-->
| academic_advisors =
| doctoral_students =
| notable_students =
| known_for =
| author_abbrev_bot =
| author_abbrev_zoo =
| influences =
| influenced =
| awards =
| author_abbrev_bot =
| author_abbrev_zoo =
| spouse = <!--(or | spouses = )-->
| partner = <!--(or | partners = )-->
| children =
| signature = <!--(filename only)-->
| signature_alt =
| website = <!-- {{URL|www.example.com}} -->
| footnotes =
}}
| spouse =
}}</pre>
{{-clear}}
 
=== Parameters ===
All parameters are optional. (If no <code>name</code> is provided, the infobox defaults to the article's name.)
 
|-
! name
| Insert name of scientist, mathematician or engineer. (Defaults to article title if left blank.) Note: '''<ins>Do not</ins>''' addinclude honorifics, icons, or other images.
|-
! native_name
| The person's name in their own language, if different
|-
! native_name_lang
| [[IETF language tag]] e.g. "fr" for French – If more than one, use {{tl|lang}} in <code>native_name=</code> instead.
|-
! image
| Filename of appropriate image. (without "File:" prefix)
|-
! image_size <br/> imagesize
| Image's width (uses users' default image size if not set)
|-
! image_upright
! image_size
| Scales the image thumbnail from its default size by the given factor. Values less than 1 scale the image down (0.9 = 90%) and values greater than 1 scale the image up (1.15 = 115%).
| Image's width (uses users default image size if not set).
|-
! alt
| Image alt text, for visually impaired readers. See [[WP:ALT]].
|-
! caption
| Image caption. If known, include date the image made and/or creator.
|-
! birth_name
| Birth name. Use only if different from name in header.
|-
! birth_date
| Date of birth: {{tl|Birth date and age|YYYY|MM|DD}} for living people. For people who have died, use {{tl|Birth date|YYYY|MM|DD}}. If only a year of birth is known, or age as of a certain date, consider using {{tl|birth year and age}} or {{tl|birth based on age as of date}}.
| Scientist's date of birth.
|-
! birth_place
| Place of birth (e.g. town/city, region, country).
|-
! death_date
| Date of death: {{tl|Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (if birth date is known) or {{tl|death date}} (if birth date unknown). See Template:Death date/doc for details on usage. If exact dates are unknown, consider using {{tl|death year and age}}.
| Date of death.
|-
! death_place
| Place of death (e.g. town/city, region, country).
|-
! resting_place
|-
! resting_place_coordinates
| Coordinates for place of burial, ash-scattering etc. Use {{tl|coord}} template.
|-
! other_names
| Former names or nicknames – Separate multiple values by using {{tl|Plainlist}}.
|-
! siglum
| Siglum or monogram, a text shortcut (often formed from the initials of the name, with variations) used to sign work, if relevant.
|-
<!--
! residence
| Place or places where the scientist lived (for significant periods).
|-
-->
! citizenship
| Scientist's citizenship.
|-
! nationality
|-
! fields
| Principal fields of work (physics, chemistry, biology, mathematics, engineering, &c) ''not'' occupation (physicist...engineer)
|-
! workplaces
| Key work places, universities, companies, etc.
|-
! patrons
| People who subsidized the scientist's education and/or research
|-
! education
| Education, e.g. degree, institution and graduation year, if relevant. If very little information is available or relevant, the {{para|alma_mater}} parameter may be more appropriate.
|-
! alma_mater
| University or universities where scientist obtained their degree or degrees.
|-
! thesis_title
| Title of the scientist's doctoral thesis.
|-
! thesis_url
| URL to the scientist's doctoral thesis.
|-
! thesis_year
| The year the thesis was defended and the scientist promoted.
|-
! doctoral_advisor
| Name of scientist's doctoral advisor, if applicable.
|-
! academic_advisors
| Names of any significant educational advisors (other than doctoral advisor).
|-
! doctoral_students
| Names of any notable doctoral students advised by the scientist.
|-
! notable_students
| Names of any notable non-doctoral students advised by the scientist.
|-
! known_for
| Key topics/areas of study in which the scientist is notable.
|-
! author_abbrev_bot
|-
! influences
| Any notable people who influenced the scientist significantly.
|-
! influenced
| Any notable people significantly influenced by the scientist.
|-
! awards
| Notable awards/prizes received by the scientist.
|-
! signature
| Filename of an image of the scientist's signature (if available).
|-
! signature_alt
| Alt text for signature.
|-
! website
| Official website.
|-
! footnotes
| For any footnotes needed to clarify entries above.
|-
! spouse
| The scientist's spouse or spouses (with date ranges of marriage).
|-
! children
| Number of children (e.g. three or 3), or list of names if notable, in which case, separate entries using {{Tl|Plainlist}} or {{Tl|Unbulleted list}}. For privacy reasons, consider omitting the names of children of living persons, unless the children are independently notable.
|}
 
=== Guidelines ===
Note: "Lists" in the following are usually suitable for presentation using {{tl|ublist}} (unbulleted list, one item per line) or {{tl|hlist}} (horizontal list, item by item with linewrap).
; name: This is the name that scientist was usually known by. Do not put the full expanded name here.
; name : This is the name that scientist was usually known by. Do not put the full expanded name here.
; image: This is the portrait or photo of the scientist. If there is a choice between good images, chose the one from a period where the scientist's work flourished. Avoid photos where the scientist was a child or very elderly, unless there is nothing else available.
; image : This is the portrait or photo of the scientist. If there is a choice between good images, chose the one from a period where the scientist's work flourished. Avoid photos where the scientist was a child or very elderly, unless there is nothing else available, or the scientist is still alive and elderly.
; image_size: This should normally be left at the default image size which will let users change the size to their own preference.
; altimage_size : This should describenormally onlybe the visualleft appearance ofat the default image, forsize visually-impairedwhich readers.will Itlet shouldusers not repeatchange the caption.size Seeto [[WP:ALT]]their own preference.
; alt : This should describe only the visual appearance of the image, for visually-impaired readers. It should not repeat the caption. See [[WP:ALT]].
; caption: The caption should contain the full expanded name of the scientist, year or birth and death, if available, and any relevant details about the photo or portrait.
; caption : The caption should contain the full expanded name of the scientist, year or birth and death, if available, and any relevant details about the photo or portrait.
; birth_name: Birth name of scientist. Use only if different from name in header. This parameter will be displayed in the "born" field, before birth date and birth place.
; birth_datebirth_name : Birth datename of scientist. Use theonly fullif formattingdifferent thatfrom computesname in header. This parameter will be displayed in the scientist's"born" field, before birth date and agebirthplace.
; birth_placebirth_date : Birth placedate of scientist. PutUse town/citythe followedfull byformatting that computes the scientist's countryage.
; death_datebirth_place : Death dateBirthplace of scientist. Use the full formatting thatPut computestown/city thefollowed scientistsby agecountry.
; death_placedeath_date : Death placedate of scientist. PutUse town/citythe followedfull byformatting country.that Note: this iscomputes the place where the person died, which might be different from burialscientists placeage.
; death_place : Death place of scientist. Put town/city followed by country. Note: this is the place where the person died, which might be different from burial place.
; resting_place: Where the scientist was buried, or their ashes scattered
; resting_place : Where the scientist was buried, or their ashes scattered
;resting_place_coordinates: WGS84 coordinates for the {{Para|resting_place}}. Only use if known precisely (i.e. do not give generic coordinates for the cemetery). Use {{Tl|Coord}}.
; resting_place_coordinates: WGS84 coordinates for {{para||resting_place}}. Only use if known precisely (i.e. do not give generic coordinates for the cemetery). Use {{Tl|Coord}}.
; residence: List countries only. Put a line break after each one. These are places where the scientist lived for significant periods. The intention is that these are countries of domicile. Do not include countries where the scientist temporarily resided for brief collaboration or study leave.
; pronounce : How to say a person's name generally written in the [[International Phonetic Alphabet]]
; citizenship: List countries only. Put a line break after each one. This is the scientist's citizenship, which often can be different from country of domicile or residency.
; siglum : Siglum, monogram, shortcut, if relevant.
; nationality: List country only. Only insert this if it is different from citizenship.
<!--
; fields: List the scientist's principal field(s) of work as described in the article, e.g. Mathematics, Physics, Chemistry, Physiology, Molecular biology, Electronic engineering etc. Avoid using occupations, e.g. Physicist, Zoologist, Surgeon, Inventor.
; workplaces:residence List the key work places,: universities,List companies,countries organizations etconly. thatPut thea scientistline workedbreak at.after Theeach intention is to notone. listThese minorare places thatwhere the scientist performedlived collaborativefor visitssignificant atperiods. The intention is tothat listthese placesare wherecountries theof scientistdomicile. wasDo officiallynot appointedinclude withcountries awhere payrollthe (ie.scientist don'ttemporarily listresided placesfor thatbrief collaboration representor adjunctstudy appointments)leave.
-->
; alma_mater: List the universities where the scientist obtained all his/her degrees from. In anomalous cases where a degree was carried out remotely or in a different university to the university that administered the degree, insert the administering university. The main article can then discuss the specific situation.
; citizenship : List countries only. Put a line break after each one. This is the scientist's citizenship, which often can be different from country of domicile or residency.
; thesis_title: If the scientist obtained a PhD, insert the thesis title. Otherwise leave blank.
; nationality : List country only. Only insert this if it is different from citizenship.
; thesis_url: E.g. a link to the abstract of the thesis at a university library or link to a PDF on the scientists homepage.
; fields : List the scientist's principal field or fields of work as described in the article, e.g. Mathematics, Physics, Chemistry, Physiology, Molecular biology, Electronic engineering etc. Avoid using occupations, e.g., Physicist, Zoologist, Surgeon, Inventor.
; doctoral_advisor: If the scientist obtained a PhD, insert the doctoral advisor(s). Otherwise leave blank.
; workplaces : List the key work places, universities, companies, organizations etc., at which the scientist worked. Include places where the scientist was officially appointed with a payroll. Exclude minor places at which the scientist performed collaborative visits, or had adjunct appointments.
; academic_advisors: Insert names of significant academic teachers other than the doctoral advisor: e.g. Master's advisor, postdoctoral supervisor, significant undergraduate mentor/teacher etc. In Cambridge, before 1919, there was no PhD and so you can insert the relevant Cambridge tutor.
; patrons : List notable benefactors who financially supported the scientist's education and/or research.
; doctoral_students: Insert names of doctoral students supervised by the scientist. If a student does not have a wiki article, then comment the name out. It can be reinstated once such an article appears. The idea is to list only those students who are significant enough to warrant their own article.
; alma_mater : List the universities where the scientist obtained all their degrees from. In anomalous cases where a degree was carried out remotely or in a different university to the university that administered the degree, insert the administering university. The main article can then discuss the specific situation.
; notable_students: Insert names of any notable non-doctoral students taught or supervised by the scientist. These can be undergraduates, postdocs, masters students etc. If a student does not have a wiki article, then comment the name out.
; thesis_title : (or ''thesis1_title'' and ''thesis2_title'')&nbsp; If the scientist obtained a [[doctorate]] or doctorates, insert the thesis/theses titles, otherwise leave blank.
; known_for: Insert the key topics/areas for which the scientist is notable, e.g. 'discovering the electron'. In the case of prolific scientists, preferably list the discoveries named after the scientist, e.g. 'Maxwell's equations'. In the case where a scientist is so prolific that a whole wiki article listing the discoveries exists, then you may insert a simple link to that page with the words 'see list'.
; thesis_url : (or ''thesis1_url'' and ''thesis2_url'')&nbsp; A link or links to e.g. abstract/s of the scientist's thesis/theses at a university library, or their homepage, etc.
; author_abbrev_bot: If a scientist is the author of a botanical species, insert their [[Author citation (botany)|botanical author abbreviation]] here. Otherwise leave blank.
; thesis_year : (or ''thesis1_year'' and ''thesis2_year'')&nbsp; The year/s in which the scientist's thesis/theses were published.
; author_abbrev_zoo: If a scientist is the author of a zoological species, insert their [[Author citation (zoology)|zoological author abbreviation]] here. Otherwise leave blank.
; doctoral_advisor : (or ''doctoral_advisors'')&nbsp; If the scientist obtained a doctorate, insert their doctoral advisor or advisors, otherwise leave blank.
; influences: List names of any notable people who influenced the scientist significantly. The intention is to only list those influences that had physical contact with the scientist. Do not insert those influences that were not in person (e.g. via study of works or books) as this is more tenuous and there are generally too many for each scientist. Only list those who are notable enough to warrant a wiki article.
; academic_advisors : Insert names of significant academic teachers other than the doctoral advisor: e.g. Master's advisor, postdoctoral supervisor, significant undergraduate mentor/teacher etc. In Cambridge, before 1919, there was no doctorate and so you can insert the relevant Cambridge tutor.
; influenced: List names of any notable people who were significantly influenced by the scientist. The intention is to only list those that were influenced by physical contact with the scientist. Only list those who are notable enough to warrant a wiki article.
; awardsdoctoral_students : ListInsert names of doctoral students supervised by majorthe awardsscientist. PutIf yeara ofstudent awarddoes innot bracketshave aftera namewiki ofarticle, then comment the name awardout. InsertIt acan linebe breakreinstated afteronce eachsuch awardan article appears. AvoidThe awardsidea thatis areto notlist only those students who are significant enough to withstandwarrant their own wiki article description.
; notable_students : Insert names of any notable non-doctoral students taught or supervised by the scientist. These can be undergraduates, postdocs, masters students etc. If a student does not have a wiki article, then comment the name out.
; signature: Filename of an image of the scientist's handwritten signature (if available).
; known_for : Insert the key topics/areas for which the scientist is notable, e.g. "discovering the electron". In the case of prolific scientists, preferably list the discoveries named after the scientist, e.g. "Maxwell's equations". In the case where a scientist is so prolific that a whole wiki article listing the discoveries exists, insert a link to that page under the label (in italics) "''see list''" (i.e. {{mono|100%|<nowiki>''[[(link)|see list]]''</nowiki>}}).
; signature_alt: Alt text for the signature. Typically this is just the text of the signature, e.g., "Is. Newton" for ''[[:File:Isaac Newton signature.svg]]''.
; author_abbrev_bot : If a scientist is the author of a botanical species, insert their [[Author citation (botany)|botanical author abbreviation]] here. Otherwise leave blank.
; website: Official website only. Unofficial websites should be placed under <nowiki>==External links==</nowiki> in the body of the article. Use {{tl|URL}} as <nowiki>{{URL|www.example.com}}</nowiki>.
; author_abbrev_zoo : If a scientist is the author of a zoological species, insert their [[Author citation (zoology)|zoological author abbreviation]] here. Otherwise leave blank.
; footnotes: For any footnotes needed to clarify entries above. This section is also often used to add extra notable items, typically, if the scientist is a relative of another person with a wiki article.
; spouse : (or ''spouses'')&nbsp; Name/s of{{\}}link/s to the scientist's spouse/s.
; common errors to avoid: * Always copy and paste the infobox template from here, not another article, in order to guarantee the full correct version.* If a field does not apply leave it blank. Do not delete it. This is because is acts as a place holder and future editors may find a field applies after all. You may put a comment in the blank field that it is not applicable if you are sure of this.
; partner : (or ''partners'')&nbsp; Name/s of{{\}}link/s to the scientist's partner/s.
; influences : List names of any notable people who influenced the scientist significantly. Influences should be restricted to a small number, i.e. two or three, where the scientist was clearly and directly building on the work of a predecessor (for example, the scientist may have identified a predecessor as providing the foundation for one of their major achievements). Unless the scientist was clearly building on an earlier work, avoid adding influences that were only via study, as such influences are generally too many and hard to separate. Only list influences who are notable enough to warrant their own wiki article.
; influenced : List names of any notable people who were significantly influenced by the scientist. Influenced should be restricted to a small number (perhaps two or three), where the scientist clearly and directly provided the foundation for work by a later thinker. For example, the scientist may be named by the later thinker as providing the basis for one of their major works. Unless the later thinker was clearly building on the scientist's work, avoid adding names that were only influenced by study of the scientist, as such influences are generally too many and hard to separate. Only list influenced people who are notable enough to warrant their own wiki article.
; awards : List major awards. Put year of award in brackets after name of award. Insert a line break after each award. Avoid awards that are not significant enough to withstand their own wiki article description.
; signature : Filename of an image of the scientist's handwritten signature (if available).
; signature_alt : Alt text for the signature. Typically this is just the text of the signature (e.g. "Is. Newton" for [[:File:Isaac Newton signature.svg]]).
; website : Official website only. Unofficial websites should be placed under <nowiki>==External links==</nowiki> in the body of the article. Use {{tl|URL}} as <nowiki>{{URL|www.example.com}}</nowiki>.
; footnotes : For any footnotes needed to clarify entries above. This section is also often used to add extra notable items, typically, if the scientist is a relative of another person with a wiki article.
 
; Common errors to avoid
:* Always copy and paste the infobox template from here, not another article, in order to guarantee the full correct version.
:* If a field does not apply, leave it blank. Do not delete it. This is because is acts as a place-holder and future editors may find a field applies after all. You may put a comment in the blank field that it is not applicable if you are sure of this.
 
== Example ==
 
{{Infobox scientist
| name = Paul Dirac
| image = Paul Dirac, 1933.jpg
| alt = Head of man in his thirties with tousled hair sticking up and a small mustache
| caption = <!--(not needed as image is straightforward portrait)-->
| birth_date = {{birth date|1902|8|8|mfdf=y}}
| birth_place = [[Bristol]], [[England]]
| death_date = {{death date and age|1984|10|20|1902|8|8|df=y}}
| death_place = [[Tallahassee]], [[Florida]], [[United States|USA]]U.S.
<!--| residence = {{Unbulleted list = [[|United Kingdom]], [[|United States]]}} -->
| nationality = [[UnitedBritish Kingdomnationality|British]]
| fields = [[Physics]] ([[Theoretical physics|theoretical]])
| workplaces = {{ublist = |[[University of Cambridge|Cambridge University]], |[[Florida State University]]}}
| alma_mater = {{ublist = |[[University of Bristol]], [[University of Cambridge|Cambridge University]]}}
| doctoral_advisor = [[Ralph Fowler]]
| doctoral_students = {{Unbulleted list |[[Homi J. Bhabha|Homi Bhabha]], |[[Harish-Chandra|Harish Chandra Mehrotra]], |[[Denis Sciama|Dennis Sciama]], |[[Behram Kurşunoğlu]], |[[John Polkinghorne]], |[[Per-Olov Löwdin]]}}
| known_for = {{longitem|Seminal contributions to [[quantum mechanics]]}}
| awards = {{smaller|1933{{nbsp|2}}}}[[Nobel Prize in Physics]] (1933)
| footnotes =
}}
<pre style="overflow:auto;">
 
<pre style="overflow: auto">
{{Infobox scientist
| name = Paul Dirac
| image = =Paul Dirac, 1933.jpg
| alt = Head of man in his thirties with tousled hair sticking up and a small mustache
| caption = <!--(not needed as image is straightforward portrait)-->
| birth_date = {{birth date|1902|8|8|mfdf=y}}
| birth_place = [[Bristol]], [[England]]
| death_date = {{death date and age|1984|10|20|1902|8|8|df=y}}
| death_place = [[Tallahassee]], [[Florida]], [[United States|USA]]U.S.
| nationality = [[British nationality|British]]
| residence = [[United Kingdom]], [[United States]]
| fields = [[Physics]] ([[Theoretical physics|theoretical]])
| nationality = [[United Kingdom]]
| workplaces = {{Unbulleted list |[[University of Cambridge|Cambridge University]] |[[Florida State University]]}}
| fields = [[Physics]] ([[Theoretical physics|theoretical]])
| workplacesalma_mater = {{Unbulleted list = |[[University of Cambridge|Cambridge UniversityBristol]], [[Florida State|Cambridge University]]}}
| doctoral_advisor = [[Ralph Fowler]]
| alma_mater = [[University of Bristol]], [[University of Cambridge|Cambridge University]]
| doctoral_students = {{ublist |[[Homi J. Bhabha|Homi Bhabha]] |[[Harish-Chandra|Harish Chandra Mehrotra]] |[[Denis Sciama|Dennis Sciama]] |[[Behram Kurşunoğlu]] |[[John Polkinghorne]] |[[Per-Olov Löwdin]]}}
| doctoral_advisor = [[Ralph Fowler]]
| known_for = {{longitem|Seminal contributions to [[quantum mechanics]]}}
| doctoral_students = [[Homi J. Bhabha|Homi Bhabha]], [[Harish-Chandra|Harish Chandra Mehrotra]], [[Denis Sciama|Dennis Sciama]], [[Behram Kurşunoğlu]], [[John Polkinghorne]], [[Per-Olov Löwdin]]
| awards = {{smaller|1933{{nbsp|2}}}}[[Nobel Prize in Physics]]
| known_for = Seminal contributions to [[quantum mechanics]]
}}
| awards = [[Nobel Prize in Physics]] (1933)
</pre>
| footnotes =
{{Clear}}
}}</pre>
 
{{-}}
== TemplateData ==
{{Collapse top|title=[[Wikipedia:TemplateData|TemplateData]] documentation used by [[Wikipedia:VisualEditor|VisualEditor]] and other tools}}
{{TemplateData header|noheader=1}}
<templatedata>
{
"description": "Infobox for a scientist",
"format": "{{_\n| _________________ = _\n}}\n",
"params": {
"name": {
"label": "Name",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Name of scientist"
},
"native_name": {
"label": "Native name",
"type": "string",
"required": false,
"description": "The person's name in their own language, if different."
},
"native_name_lang": {
"label": "Native name lang",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Name of scientist in other language"
},
"image": {
"label": "Image",
"type": "wiki-page-name",
"required": false,
"description": "Image of scientist"
},
"image_size": {
"aliases": [
"imagesize"
],
"label": "Image size",
"type": "number",
"required": false,
"description": "Image's width"
},
"alt": {
"label": "Alternative text",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Image alt text, for visually impaired readers"
},
"caption": {
"label": "Caption",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Image caption if known"
},
"birth_name": {
"label": "Birth name",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Scientist's birth name"
},
"birth_date": {
"label": "Birth date",
"type": "line",
"required": false,
"description": "Scientist's date of birth"
},
"birth_place": {
"label": "Birth place",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Place of birth"
},
"death_date": {
"label": "Death date",
"type": "line",
"required": false,
"description": "Date of death"
},
"death_place": {
"label": "Death place",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Place of death"
},
"resting_place": {
"label": "Resting rlace",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Place of burial"
},
"resting_place_coordinates": {
"label": "Resting place coordinates",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Coordinates for place of burial"
},
"other_names": {
"label": "Other names",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Former- or nick- names"
},
"siglum": {
"label": "Siglum",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Siglum, monogram, shortcut"
},
"residence": {
"label": "Residence",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Place or places where the scientist lived"
},
"citizenship": {
"label": "Citizenship",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Scientist's citizenship."
},
"nationality": {
"label": "Nationality",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Nationality of scientist"
},
"fields": {
"label": "Fields",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Principal fields of work not occupation "
},
"workplaces": {
"label": "Workplaces",
"type": "string",
"required": false,
"description": "workplace where scientist worked"
},
"patrons": {
"label": "Patrons",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Notable people who subsidized the scientist's education and/or research"
},
"alma_mater": {
"label": "Alma mater",
"type": "string",
"required": false,
"description": "University or universities where scientist obtained their degree or degrees"
},
"thesis_title": {
"label": "Thesis title",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Title of the scientist's doctoral thesis."
},
"thesis_url": {
"label": "Thesis URL",
"type": "string",
"required": false,
"description": "URL to the scientist's doctoral thesis"
},
"thesis_year": {
"label": "Thesis year",
"type": "line",
"required": false,
"description": "The year the thesis was defended and the scientist promoted."
},
"doctoral_advisor": {
"label": "Doctoral advisor",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Name of scientist's doctoral advisor, if applicable"
},
"academic_advisors": {
"label": "Academic advisors",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Names of any significant educational advisors"
},
"doctoral_students": {
"label": "Doctoral students",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Names of any notable doctoral students advised by the scientist"
},
"notable_students": {
"label": "Notable students",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Names of any notable non-doctoral students advised by the scientist"
},
"known_for": {
"label": "Known for",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Topics/areas of study in which the scientist notable"
},
"author_abbrev_bot": {
"label": "Botanical author abbreviation",
"type": "string",
"required": false,
"description": "If a scientist is the author of a botanical species, insert their botanical author abbreviation."
},
"author_abbrev_zoo": {
"label": "Zoological author abbreviation",
"type": "string",
"required": false,
"description": "If a scientist is the author of a zoological species, insert their zoological author abbreviation."
},
"influences": {
"label": "Influences",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Any notable people who influenced the scientist significantly"
},
"influenced": {
"label": "Influenced",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Any notable people significantly influenced by the scientist."
},
"awards": {
"label": "Awards",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Notable awards/prizes received by the scientist."
},
"signature": {
"label": "Signature",
"type": "wiki-page-name",
"required": false,
"description": "Filename of an image of the scientist's signature"
},
"signature_alt": {
"label": "Signature alt",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Alt text for signature."
},
"website": {
"label": "Website",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Official website"
},
"footnotes": {
"label": "Footnotes",
"type": "string",
"required": false,
"description": "For any footnotes needed to clarify entries above."
},
"spouse": {
"label": "Spouse(s)",
"type": "string",
"required": false,
"description": "The scientist's spouse(s)",
"aliases": [
"spouses"
]
},
"children": {
"label": "Children",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Number of children (e.g. three or 3), or list of names, in which case, separate entries using Template:Plainlist or Template:Unbulleted list. For privacy reasons, consider omitting the names of children of living persons, unless the children are independently notable."
},
"partner": {
"aliases": [
"partners"
],
"label": "Partner(s)",
"description": "The scientist’s partner(s)",
"type": "string"
}
},
"paramOrder": [
"name",
"native_name",
"native_name_lang",
"image",
"image_size",
"alt",
"caption",
"birth_name",
"birth_date",
"birth_place",
"death_date",
"death_place",
"resting_place",
"resting_place_coordinates",
"other_names",
"siglum",
"residence",
"citizenship",
"nationality",
"fields",
"workplaces",
"patrons",
"alma_mater",
"thesis_title",
"thesis_url",
"thesis_year",
"doctoral_advisor",
"academic_advisors",
"doctoral_students",
"notable_students",
"known_for",
"author_abbrev_bot",
"author_abbrev_zoo",
"influences",
"influenced",
"awards",
"signature",
"signature_alt",
"website",
"footnotes",
"spouse",
"partner",
"children"
]
}
</templatedata>
{{Collapse bottom}}
 
== Microformats ==
{{UF-hcard-person}}
 
== Category added by this template ==
* {{cl|Zoologists with author abbreviations}}
 
== Tracking categories ==
* {{clc|Pages using infobox scientist with unknown parameters}}
* {{clc|Pages using deprecated image syntax}} – Used by [[Module:InfoboxImage]] to track articles where an infobox uses image syntax in the format <kbd><nowiki>|image=[[File:Example.jpg]]</nowiki></kbd>. To exclude articles from this category, change it to {{samp|<nowiki>|image=Example.jpg</nowiki>}}.
* {{clc|No local image but image on Wikidata}} – Used by [[Template:Wikidata image]] to track articles where an infobox has no image but [[Wikidata]] has an image name. To exclude articles from this category, add an image or {{para|nocat_wdimage|yes}} to the infobox.
 
<includeonly>
{{Basepage subpage|
{{DEFAULTSORT:Scientist}}
[[Category:Science and nature infobox templates|Scientist]]
[[Category:TechnologyScience and applied sciencenature infobox templates|Scientist]]
[[Category:PeopleTechnology and applied science infobox templates|Scientist]]
[[Category:People and person infobox templates]]
[[Category:Biographical templates usable as a module]]
[[Category:Infobox templates with module parameter]]
[[Category:Templates calling Infobox person]]
[[Category:Templates that add a category|{{PAGENAME}}]]
}}
</includeonly>
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3551124" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്

ഗമന വഴികാട്ടി