"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1–1000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Jump to navigation Jump to search
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
 
|1
|[[User:സ്വാഗതസംഘം|സ്വാഗതസംഘം]]
|105,899931
|
|-
|4
|[[User:Meenakshi nandhini|Meenakshi nandhini]]
|77,343417
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|7
|[[User:EmausBot|EmausBot]]
|60,740741
|
|-
|10
|[[User:Malikaveedu|Malikaveedu]]
|40,620624
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|13
|[[User:Kiran Gopi|Kiran Gopi]]
|34,721813
|ചെക്ക് യൂസർ, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|18
|[[User:Drajay1976|Drajay1976]]
|27,454456
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|26
|[[User:ShajiA|ShajiA]]
|24,121123
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|27
|[[User:Vinayaraj|Vinayaraj]]
|22,695702
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|32
|[[User:Dvellakat|Dvellakat]]
|19,371374
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|33
|[[User:Ranjithsiji|Ranjithsiji]]
|17,343352
|ബ്യൂറോക്രാറ്റ്, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|60
|[[User:Akhiljaxxn|Akhiljaxxn]]
|8,956963
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|69
|[[User:Sachin12345633|Sachin12345633]]
|7,394398
|autopatrolled
|-
|90
|[[User:Adithyakbot|Adithyakbot]]
|6,091094
|യന്ത്രം
|-
|92
|[[User:Rajeshodayanchal|Rajeshodayanchal]]
|6,038039
|autopatrolled, IP, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|-
|96
|[[User:FoxBotKgsbot|FoxBotKgsbot]]
|5,083143
|യന്ത്രം
|-
|97
|[[User:KgsbotFoxBot|KgsbotFoxBot]]
|5,077083
|യന്ത്രം
|-
|121
|[[User:Ajeeshkumar4u|Ajeeshkumar4u]]
|3,489502
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|141
|[[User:Naveen Sankar|Naveen Sankar]]
|2,777779
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|200
|[[User:Anoop Manakkalath|Anoop Manakkalath]]
|1,456457
|autopatrolled
|-
|-
|248
|[[User:MayooramcAnish nellickal|MayooramcAnish nellickal]]
|865
|
|autopatrolled
|-
|249
|[[User:Anish nellickalMayooramc|Anish nellickalMayooramc]]
|864865
|autopatrolled
|
|-
|250
|-
|267
|[[User:ചെങ്കുട്ടുവൻ|ചെങ്കുട്ടുവൻ]]
|[[User:YiFeiBot|YiFeiBot]]
|722730
|autopatrolled
|
|-
|268
|[[User:YiFeiBot|YiFeiBot]]
|[[User:ചെങ്കുട്ടുവൻ|ചെങ്കുട്ടുവൻ]]
|722
|
|autopatrolled
|-
|269
|-
|307
|[[User:Altocar 2020|Altocar 2020]]
|517
|
|-
|308
|[[User:Redirect fixer|Redirect fixer]]
|514
|
|-
|308309
|[[User:ബി. സ്വാമി|ബി. സ്വാമി]]
|510
|
|-
|309310
|[[User:Martinkottayam|Martinkottayam]]
|501
|
|-
|310311
|[[User:Sajetpa|Sajetpa]]
|483
|
|-
|311312
|[[User:Jobinbasani|Jobinbasani]]
|483
|
|-
|312
|[[User:നിരക്ഷരൻ|നിരക്ഷരൻ]]
|482
|
|-
|313
|[[User:നിരക്ഷരൻ|നിരക്ഷരൻ]]
|[[User:Altocar 2020|Altocar 2020]]
|482
|
|-
|354
|[[User:India142YOUSAFVENNALA|India142YOUSAFVENNALA]]
|357
|
|-
|355
|[[User:YOUSAFVENNALAIndia142|YOUSAFVENNALAIndia142]]
|357
|
|-
|574
|[[User:AbhilashsmptaNandanavijayan|AbhilashsmptaNandanavijayan]]
|135136
|
|-
|575
|[[User:ShajudeenAbhilashsmpta|ShajudeenAbhilashsmpta]]
|134135
|
|-
|576
|[[User:KottackadanShajudeen|KottackadanShajudeen]]
|134
|
|-
|577
|[[User:ArfazKottackadan|ArfazKottackadan]]
|134
|
|-
|578
|[[User:1997kBArfaz|1997kBArfaz]]
|134
|
|-
|579
|[[User:Nandanavijayan1997kB|Nandanavijayan1997kB]]
|134
|
|-
|813
|[[User:IaminfoTinoy Tinu|IaminfoTinoy Tinu]]
|74
|
|-
|814
|[[User:LinsyDavisIaminfo|LinsyDavisIaminfo]]
|74
|
|-
|815
|[[User:ShabeerMemundaLinsyDavis|ShabeerMemundaLinsyDavis]]
|74
|
|-
|816
|[[User:ZainunoonuShabeerMemunda|ZainunoonuShabeerMemunda]]
|74
|
|-
|817
|[[User:AnanthupsankarZainunoonu|AnanthupsankarZainunoonu]]
|74
|
|-
|818
|[[User:ZamanakAnanthupsankar|ZamanakAnanthupsankar]]
|74
|
|-
|819
|[[User:FccubaZamanak|FccubaZamanak]]
|74
|
|-
|820
|[[User:Santhoshslpuram|Santhoshslpuram]]
|73
|
|-
|820821
|[[User:DannyS712|DannyS712]]
|73
|
|-
|821822
|[[User:WikiDreamer Bot|WikiDreamer Bot]]
|73
|യന്ത്രം
|-
|822823
|[[User:വെള്ളെഴുത്ത്|വെള്ളെഴുത്ത്]]
|73
|
|-
|823824
|[[User:Soumyan|Soumyan]]
|73
|
|-
|824825
|[[User:Sujith RS|Sujith RS]]
|72
|
|-
|825826
|[[User:Niranjana Prasannakumar|Niranjana Prasannakumar]]
|72
|
|-
|826827
|[[User:Santhoshnelson009|Santhoshnelson009]]
|72
|
|-
|827828
|[[User:Kvmohankumar|Kvmohankumar]]
|72
|
|-
|828829
|[[User:Shahicm|Shahicm]]
|72
|
|-
|829830
|[[User:Rajesh|Rajesh]]
|71
|
|-
|830831
|[[User:Jobyjohnkj|Jobyjohnkj]]
|71
|
|-
|831832
|[[User:Vkbmenon|Vkbmenon]]
|71
|
|-
|832833
|[[User:Jaktoms|Jaktoms]]
|71
|
|-
|833834
|[[User:Arun.punnathatta|Arun.punnathatta]]
|71
|
|-
|834835
|[[User:Naseeftdy|Naseeftdy]]
|71
|
|-
|835836
|[[User:Scorpionsurvey82|Scorpionsurvey82]]
|71
|
|-
|836837
|[[User:Essarpee1|Essarpee1]]
|71
|
|-
|837838
|[[User:Unnikrishnan.57|Unnikrishnan.57]]
|71
|
|-
|838839
|[[User:Mithunrajkeekkamkot|Mithunrajkeekkamkot]]
|71
|
|-
|839840
|[[User:Haradev|Haradev]]
|71
|
|-
|840841
|[[User:Salamparalikkunnu|Salamparalikkunnu]]
|71
|
|-
|841842
|[[User:EVERGREEN for Ever Green|EVERGREEN for Ever Green]]
|70
|
|-
|842843
|[[User:Nihal Neerrad S|Nihal Neerrad S]]
|70
|
|-
|843844
|[[User:Gphilip|Gphilip]]
|70
|
|-
|844845
|[[User:Stryn|Stryn]]
|70
|
|-
|845846
|[[User:Shafi koyamma|Shafi koyamma]]
|70
|
|-
|846847
|[[User:Sushen|Sushen]]
|69
|
|-
|847848
|[[User:Wutsje|Wutsje]]
|69
|
|-
|848849
|[[User:Momin|Momin]]
|69
|
|-
|849850
|[[User:Courcelles|Courcelles]]
|69
|
|-
|850851
|[[User:RadiX|RadiX]]
|69
|
|-
|851852
|[[User:Kpharshan|Kpharshan]]
|69
|
|-
|852853
|[[User:Tokugen Numataka|Tokugen Numataka]]
|69
|
|-
|853854
|[[User:Peter Kurisinkal|Peter Kurisinkal]]
|68
|
|-
|854855
|[[User:Nayibem|Nayibem]]
|68
|
|-
|855856
|[[User:Vishnuprasads.667|Vishnuprasads.667]]
|68
|
|-
|856857
|[[User:Remotom|Remotom]]
|68
|
|-
|857858
|[[User:Rohitsv9|Rohitsv9]]
|68
|
|-
|858859
|[[User:Indielov|Indielov]]
|68
|
|-
|859860
|[[User:Robert roy paiva|Robert roy paiva]]
|68
|
|-
|860861
|[[User:Thamanu|Thamanu]]
|67
|
|-
|861862
|[[User:Sodacan|Sodacan]]
|67
|
|-
|862863
|[[User:Gokucherai12|Gokucherai12]]
|67
|
|-
|863864
|[[User:Nithvarma|Nithvarma]]
|67
|
|-
|864865
|[[User:Unice|Unice]]
|67
|
|-
|865866
|[[User:Vimal0212|Vimal0212]]
|67
|
|-
|866867
|[[User:Joseph jeremiah|Joseph jeremiah]]
|66
|
|-
|867868
|[[User:കെ. കെ ബിജു|കെ. കെ ബിജു]]
|66
|
|-
|868869
|[[User:Anu Divakaran|Anu Divakaran]]
|66
|
|-
|869870
|[[User:Ashikbp ipb|Ashikbp ipb]]
|66
|
|-
|870871
|[[User:Krish56|Krish56]]
|66
|
|-
|871872
|[[User:Naisamkp|Naisamkp]]
|66
|
|-
|872873
|[[User:K7LFccuba|K7LFccuba]]
|66
|
|-
|874
|[[User:Amal sudarsanan p|Amal sudarsanan p]]
|66
|
|-
|873875
|[[User:Thaslimatlk|Thaslimatlk]]
|66
|
|-
|874876
|[[User:PuttumKadalayum|PuttumKadalayum]]
|66
|
|-
|875877
|[[User:Dr Ajay Balachandran|Dr Ajay Balachandran]]
|66
|
|-
|876878
|[[User:Karipparasunil|Karipparasunil]]
|65
|
|-
|877879
|[[User:Mirshadk|Mirshadk]]
|65
|
|-
|878880
|[[User:Hamidkvr|Hamidkvr]]
|65
|
|-
|879881
|[[User:നന്ദകുമാർ എസ് ആർ|നന്ദകുമാർ എസ് ആർ]]
|65
|
|-
|880882
|[[User:Deepujoseph|Deepujoseph]]
|64
|
|-
|881883
|[[User:AnoopanBot|AnoopanBot]]
|64
|യന്ത്രം
|-
|882884
|[[User:Rovine|Rovine]]
|64
|
|-
|883885
|[[User:Epic7joe|Epic7joe]]
|64
|
|-
|884886
|[[User:Benhur baiju|Benhur baiju]]
|64
|
|-
|885887
|[[User:ഹരികൃഷ്ണൻ എം എം|ഹരികൃഷ്ണൻ എം എം]]
|64
|
|-
|886888
|[[User:Rakeshwarier|Rakeshwarier]]
|63
|
|-
|887889
|[[User:Padmanabhanunnips|Padmanabhanunnips]]
|63
|
|-
|888890
|[[User:Akmal Hashim Kapat|Akmal Hashim Kapat]]
|63
|
|-
|889891
|[[User:Sarathajky|Sarathajky]]
|63
|
|-
|890892
|[[User:Marcus Cyron|Marcus Cyron]]
|63
|
|-
|891893
|[[User:Ajesh|Ajesh]]
|63
|
|-
|892894
|[[User:PADAPPARAMBA|PADAPPARAMBA]]
|63
|
|-
|893895
|[[User:Faolin42|Faolin42]]
|63
|
|-
|894896
|[[User:Nellickal nursery|Nellickal nursery]]
|63
|
|-
|895897
|[[User:Anvar Kunhu|Anvar Kunhu]]
|63
|
|-
|896898
|[[User:Fccuba|Fccuba]]
|62
|
|-
|897
|[[User:DAISY SEBASTIAN|DAISY SEBASTIAN]]
|62
|
|-
|898899
|[[User:Subinsebastien|Subinsebastien]]
|62
|
|-
|899900
|[[User:Deepakmj1989|Deepakmj1989]]
|62
|
|-
|900901
|[[User:HARISRI PUBLICATIONS|HARISRI PUBLICATIONS]]
|62
|
|-
|901902
|[[User:Sourav malayali|Sourav malayali]]
|62
|
|-
|902903
|[[User:Deepubalan|Deepubalan]]
|62
|
|-
|903904
|[[User:Saroj Uprety|Saroj Uprety]]
|62
|
|-
|904905
|[[User:Kilayilafsal|Kilayilafsal]]
|62
|
|-
|905906
|[[User:Vinu raj|Vinu raj]]
|62
|
|-
|906907
|[[User:Jayan.thanal|Jayan.thanal]]
|62
|
|-
|907908
|[[User:Shibu jacob|Shibu jacob]]
|62
|
|-
|908909
|[[User:Vinilaisf|Vinilaisf]]
|62
|
|-
|909910
|[[User:Saj2009|Saj2009]]
|61
|
|-
|910911
|[[User:ParottaBeefFry|ParottaBeefFry]]
|61
|
|-
|911912
|[[User:Magnefl|Magnefl]]
|61
|
|-
|912913
|[[User:Adhithyan|Adhithyan]]
|61
|
|-
|913914
|[[User:Babel AutoCreate|Babel AutoCreate]]
|61
|
|-
|914915
|[[User:Malavika Cof|Malavika Cof]]
|61
|
|-
|915916
|[[User:PADEEP KUMAR (SHAJI)|PADEEP KUMAR (SHAJI)]]
|60
|
|-
|916917
|[[User:Nsreekumar|Nsreekumar]]
|60
|
|-
|917918
|[[User:മിയമിയ|മിയമിയ]]
|60
|
|-
|918919
|[[User:Rizkuwait|Rizkuwait]]
|60
|
|-
|919920
|[[User:Boccaro|Boccaro]]
|60
|
|-
|920921
|[[User:Devanshi|Devanshi]]
|59
|
|-
|921922
|[[User:Ashasathees|Ashasathees]]
|59
|
|-
|922923
|[[User:Bijujosephe|Bijujosephe]]
|59
|
|-
|923924
|[[User:Nicolas 007|Nicolas 007]]
|59
|
|-
|924925
|[[User:Althafmghouse|Althafmghouse]]
|59
|
|-
|925926
|[[User:മുഈനുദ്ധീൻ|മുഈനുദ്ധീൻ]]
|59
|
|-
|926927
|[[User:Hassan thevalakkara kollam|Hassan thevalakkara kollam]]
|59
|
|-
|927928
|[[User:Aboobackeramani|Aboobackeramani]]
|58
|
|-
|928929
|[[User:Wieralee|Wieralee]]
|58
|
|-
|929930
|[[User:MPF|MPF]]
|58
|
|-
|930931
|[[User:Vaishak1234|Vaishak1234]]
|58
|
|-
|931932
|[[User:Sunil~mlwiki|Sunil~mlwiki]]
|58
|
|-
|932933
|[[User:VC1975|VC1975]]
|58
|
|-
|933934
|[[User:Broadbot|Broadbot]]
|58
|
|-
|934935
|[[User:Hoo man|Hoo man]]
|58
|
|-
|935936
|[[User:Ilaveyil riswan|Ilaveyil riswan]]
|58
|
|-
|936937
|[[User:Bharathnet|Bharathnet]]
|57
|
|-
|937938
|[[User:Gramam|Gramam]]
|57
|
|-
|938939
|[[User:Moeng|Moeng]]
|57
|
|-
|939940
|[[User:Sverigekillen|Sverigekillen]]
|57
|
|-
|940941
|[[User:Critic007|Critic007]]
|57
|
|-
|941942
|[[User:SidhardhRamesh|SidhardhRamesh]]
|57
|
|-
|942943
|[[User:Rakheshthayyur|Rakheshthayyur]]
|57
|
|-
|943944
|[[User:Orbot1|Orbot1]]
|57
|യന്ത്രം
|-
|944945
|[[User:Adiths|Adiths]]
|57
|
|-
|945946
|[[User:Athulvis|Athulvis]]
|56
|
|-
|946947
|[[User:Santops|Santops]]
|56
|
|-
|947948
|[[User:Bharath chand|Bharath chand]]
|56
|
|-
|948949
|[[User:Olivemalayalamsahithyavedi|Olivemalayalamsahithyavedi]]
|56
|
|-
|949950
|[[User:Pravs|Pravs]]
|55
|
|-
|950951
|[[User:Purodha|Purodha]]
|55
|
|-
|951952
|[[User:Drnazeer|Drnazeer]]
|55
|
|-
|952953
|[[User:Pradeepvkrishna|Pradeepvkrishna]]
|55
|
|-
|953954
|[[User:97vineeth|97vineeth]]
|55
|
|-
|954955
|[[User:Sreedwishkjagan|Sreedwishkjagan]]
|55
|
|-
|955956
|[[User:Mumtaz muhammed|Mumtaz muhammed]]
|55
|
|-
|956957
|[[User:Anoopqtr123|Anoopqtr123]]
|55
|
|-
|957958
|[[User:Racconish|Racconish]]
|54
|
|-
|958959
|[[User:Tanya.kurian|Tanya.kurian]]
|54
|
|-
|959960
|[[User:LittleKites-18017|LittleKites-18017]]
|54
|
|-
|960961
|[[User:Rjchandran|Rjchandran]]
|54
|
|-
|961962
|[[User:DileepKS69|DileepKS69]]
|54
|
|-
|962963
|[[User:Hari Shree|Hari Shree]]
|54
|
|-
|963964
|[[User:Arunkr6|Arunkr6]]
|53
|
|-
|964965
|[[User:Keral8|Keral8]]
|53
|
|-
|965966
|[[User:Jomesh|Jomesh]]
|53
|
|-
|966967
|[[User:Rahul|Rahul]]
|53
|
|-
|967
|[[User:K7L|K7L]]
|53
|
|-
|968
|[[User:HarikovilakamWayanadan|HarikovilakamWayanadan]]
|53
|
|-
|969
|[[User:StephinmathewcK7L|StephinmathewcK7L]]
|53
|
|-
|970
|[[User:MalayalamWriterHarikovilakam|MalayalamWriterHarikovilakam]]
|53
|
|-
|971
|[[User:Superstars8547Stephinmathewc|Superstars8547Stephinmathewc]]
|53
|
|-
|972
|[[User:Fathima naalukolilMalayalamWriter|Fathima naalukolilMalayalamWriter]]
|53
|
|-
|973
|[[User:AdilthuluvathSuperstars8547|AdilthuluvathSuperstars8547]]
|53
|
|-
|974
|[[User:SachundaFathima naalukolil|SachundaFathima naalukolil]]
|5253
|
|-
|975
|[[User:DumdumAdilthuluvath|DumdumAdilthuluvath]]
|5253
|
|-
|976
|[[User:RakeshnambooSachunda|RakeshnambooSachunda]]
|52
|
|-
|977
|[[User:PkacharyDumdum|PkacharyDumdum]]
|52
|
|-
|978
|[[User:IjasaslamRakeshnamboo|IjasaslamRakeshnamboo]]
|52
|
|-
|979
|[[User:WayanadanPkachary|WayanadanPkachary]]
|52
|
|-
|980
|[[User:Ashwin147Ijasaslam|Ashwin147Ijasaslam]]
|52
|
|-
|981
|[[User:BoldrinmichaelAshwin147|BoldrinmichaelAshwin147]]
|52
|
|-
|982
|[[User:Krishna NandaBoldrinmichael|Krishna NandaBoldrinmichael]]
|52
|
|-
|983
|[[User:പ്രീതിKrishna Nanda|പ്രീതിKrishna Nanda]]
|52
|
|-
|984
|[[User:Matiiaപ്രീതി|Matiiaപ്രീതി]]
|52
|
|-
|985
|[[User:AtuduMatiia|AtuduMatiia]]
|52
|
|-
|986
|[[User:AbjitAtudu|AbjitAtudu]]
|[[User:അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി|അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി]]
|52
|
|-
|987
|[[User:അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി|അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി]]
|[[User:Samsameer|Samsameer]]
|52
|
|-
|988
|[[User:Samsameer|Samsameer]]
|[[User:Jayakrishna ramanpillai|Jayakrishna ramanpillai]]
|52
|
|-
|989
|[[User:Jayakrishna ramanpillai|Jayakrishna ramanpillai]]
|[[User:Thusharavinesh|Thusharavinesh]]
|52
|
|-
|990
|[[User:GhskarippoorThusharavinesh|GhskarippoorThusharavinesh]]
|52
|
|-
|991
|[[User:Sumesh0909Ghskarippoor|Sumesh0909Ghskarippoor]]
|52
|
|-
|992
|[[User:MsyamlalSumesh0909|MsyamlalSumesh0909]]
|5152
|
|-
|993
|[[User:Jomyjosepala2Msyamlal|Jomyjosepala2Msyamlal]]
|51
|
|-
|994
|[[User:MunanasJomyjosepala2|MunanasJomyjosepala2]]
|51
|
|-
|995
|[[User:Munanas|Munanas]]
|[[User:സുജയ് വി|സുജയ് വി]]
|51
|
|-
|996
|[[User:സുജയ് വി|സുജയ് വി]]
|[[User:Abjit|Abjit]]
|51
|
|-
|997
|[[User:Suneesh CAbjit|Suneesh CAbjit]]
|51
|
|-
|998
|[[User:JagseerSuneesh S SidhuC|Jagseer SSuneesh SidhuC]]
|51
|
|-
|999
|[[User:NadzikJagseer S Sidhu|NadzikJagseer S Sidhu]]
|51
|
|-
|1000
|[[User:KambliyilNadzik|KambliyilNadzik]]
|51
|
6,097

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3496313" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്

ഗമന വഴികാട്ടി