"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1001–2000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Jump to navigation Jump to search
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|-
|1747
|[[User:RajvardhanmehraEihel|RajvardhanmehraEihel]]
|22
|
|-
|1748
|[[User:SahridayalokamRajvardhanmehra|SahridayalokamRajvardhanmehra]]
|22
|
|-
|1749
|[[User:PeemuraliSahridayalokam|PeemuraliSahridayalokam]]
|22
|
|-
|1750
|[[User:Muhammedd ansarPeemurali|Muhammedd ansarPeemurali]]
|22
|
|-
|1751
|[[User:Md.Muhammedd Golam Mukit Khanansar|Md. Golam MukitMuhammedd Khanansar]]
|22
|
|-
|1752
|[[User:AkhilMd. RajGolam SMukit KadakkalKhan|AkhilMd. RajGolam SMukit KadakkalKhan]]
|22
|
|-
|1753
|[[User:MechangkaraAkhil Raj S Kadakkal|MechangkaraAkhil Raj S Kadakkal]]
|22
|
|-
|1754
|[[User:JosedathilMechangkara|JosedathilMechangkara]]
|22
|
|-
|1755
|[[User:MohammedhasifakJosedathil|MohammedhasifakJosedathil]]
|22
|
|-
|1756
|[[User:Vijind sahalMohammedhasifak|Vijind sahalMohammedhasifak]]
|22
|
|-
|1757
|[[User:അർപ്പൺVijind sahal|അർപ്പൺVijind sahal]]
|22
|
|-
|1758
|[[User:Zeeshankmഅർപ്പൺ|Zeeshankmഅർപ്പൺ]]
|22
|
|-
|1759
|[[User:Sarath nedumangadZeeshankm|Sarath nedumangadZeeshankm]]
|22
|
|-
|1760
|[[User:AfsalkilayilSarath nedumangad|AfsalkilayilSarath nedumangad]]
|22
|
|-
|1761
|[[User:Masum Ibn MusaAfsalkilayil|Masum Ibn MusaAfsalkilayil]]
|22
|
|-
|1762
|[[User:ArjunkarappayilMasum Ibn Musa|ArjunkarappayilMasum Ibn Musa]]
|22
|
|-
|1763
|[[User:MoralmediaArjunkarappayil|MoralmediaArjunkarappayil]]
|22
|
|-
|1764
|[[User:BinusasidharanMoralmedia|BinusasidharanMoralmedia]]
|22
|
|-
|1765
|[[User:Sivan kottiyoorBinusasidharan|Sivan kottiyoorBinusasidharan]]
|22
|
|-
|1766
|[[User:ZudhizSivan kottiyoor|ZudhizSivan kottiyoor]]
|22
|
|-
|1767
|[[User:Fakrudeen BavaZudhiz|Fakrudeen BavaZudhiz]]
|22
|
|-
|1768
|[[User:THOMASFakrudeen LINETBava|THOMASFakrudeen LINETBava]]
|22
|
|-
|1769
|[[User:DhipujoyTHOMAS LINET|DhipujoyTHOMAS LINET]]
|22
|
|-
|1770
|[[User:BIDHUN BNKDhipujoy|BIDHUN BNKDhipujoy]]
|22
|
|-
|1771
|[[User:NirmalBIDHUN MpmBNK|NirmalBIDHUN MpmBNK]]
|22
|
|-
|1772
|[[User:DrbsbinuNirmal Mpm|DrbsbinuNirmal Mpm]]
|22
|
|-
|1773
|[[User:Sanil6626Drbsbinu|Sanil6626Drbsbinu]]
|22
|
|-
|1774
|[[User:ShafiKotayilSanil6626|ShafiKotayilSanil6626]]
|22
|
|-
|1775
|[[User:J ansariShafiKotayil|J ansariShafiKotayil]]
|22
|
|-
|1776
|[[User:RajmohankumarJ ansari|RajmohankumarJ ansari]]
|22
|
|-
|1777
|[[User:AbduvallappuzhaRajmohankumar|AbduvallappuzhaRajmohankumar]]
|22
|
|-
|1778
|[[User:ShinysajanAbduvallappuzha|ShinysajanAbduvallappuzha]]
|22
|
|-
|1779
|[[User:JasminBabuShinysajan|JasminBabuShinysajan]]
|22
|
|-
|1780
|[[User:KhurfanahdiJasminBabu|KhurfanahdiJasminBabu]]
|22
|
|-
|1781
|[[User:AplettersKhurfanahdi|AplettersKhurfanahdi]]
|22
|
|-
|1782
|[[User:AbhijanamwikiApletters|AbhijanamwikiApletters]]
|22
|
|-
|1783
|[[User:SanucholayilAbhijanamwiki|SanucholayilAbhijanamwiki]]
|22
|
|-
|1784
|[[User:PjvaidyanSanucholayil|PjvaidyanSanucholayil]]
|22
|
|-
|1785
|[[User:Pjvaidyan|Pjvaidyan]]
|[[User:Vanished user 24kwjf10h32h|Vanished user 24kwjf10h32h]]
|22
|
|-
|1786
|[[User:Vanished user 24kwjf10h32h|Vanished user 24kwjf10h32h]]
|[[User:Nambiarmpc|Nambiarmpc]]
|22
|
|-
|1787
|[[User:JasimNambiarmpc|JasimNambiarmpc]]
|22
|
|-
|1788
|[[User:NamithavkJasim|NamithavkJasim]]
|22
|
|-
|1789
|[[User:Sankar shrNamithavk|Sankar shrNamithavk]]
|22
|
|-
|1790
|[[User:BajpanSankar shr|BajpanSankar shr]]
|22
|
|-
|1791
|[[User:KaldariBajpan|KaldariBajpan]]
|22
|
|-
|1792
|[[User:Khader patteppadamKaldari|Khader patteppadamKaldari]]
|22
|
|-
|1793
|[[User:IrshadkadayilKhader patteppadam|IrshadkadayilKhader patteppadam]]
|22
|
|-
|1794
|[[User:INeverCryIrshadkadayil|INeverCryIrshadkadayil]]
|22
|
|-
|1795
|[[User:MardusINeverCry|MardusINeverCry]]
|22
|
|-
|1796
|[[User:SubisasankanMardus|SubisasankanMardus]]
|22
|
|-
|1797
|[[User:Subisasankan|Subisasankan]]
|22
|
|-
|1798
|[[User:Raghu.kuttan~mlwiki|Raghu.kuttan~mlwiki]]
|21
|
|-
|1799
|1798
|[[User:Webmailnet|Webmailnet]]
|21
|
|-
|1800
|1799
|[[User:Padma George|Padma George]]
|21
|
|-
|1801
|1800
|[[User:Ashraf a a~mlwiki|Ashraf a a~mlwiki]]
|21
|
|-
|1802
|1801
|[[User:MF-Warburg|MF-Warburg]]
|21
|
|-
|1803
|1802
|[[User:വിക്കിമേസ്തിരി|വിക്കിമേസ്തിരി]]
|21
|
|-
|1804
|1803
|[[User:Payalam|Payalam]]
|21
|
|-
|1805
|1804
|[[User:Tlustulimu|Tlustulimu]]
|21
|
|-
|1806
|1805
|[[User:Sojo~mlwiki|Sojo~mlwiki]]
|21
|
|-
|1807
|1806
|[[User:Taketa|Taketa]]
|21
|
|-
|1808
|1807
|[[User:Sajeev2008|Sajeev2008]]
|21
|
|-
|1809
|1808
|[[User:Kanaser|Kanaser]]
|21
|
|-
|1810
|1809
|[[User:Kunnuvaram|Kunnuvaram]]
|21
|
|-
|1811
|1810
|[[User:സൂരജ്|സൂരജ്]]
|21
|
|-
|1812
|1811
|[[User:Kuttan.Thampuran|Kuttan.Thampuran]]
|21
|
|-
|1813
|1812
|[[User:MisterWiki|MisterWiki]]
|21
|
|-
|1814
|1813
|[[User:Rxy|Rxy]]
|21
|
|-
|1815
|1814
|[[User:Beniza|Beniza]]
|21
|
|-
|1816
|1815
|[[User:Soorajkenoth|Soorajkenoth]]
|21
|autopatrolled
|-
|1817
|1816
|[[User:Anandks007|Anandks007]]
|21
|
|-
|1818
|1817
|[[User:Septembermorgen|Septembermorgen]]
|21
|
|-
|1819
|1818
|[[User:Shani.malu|Shani.malu]]
|21
|
|-
|1820
|1819
|[[User:Satha|Satha]]
|21
|
|-
|1821
|1820
|[[User:Iste Praetor|Iste Praetor]]
|21
|
|-
|1822
|1821
|[[User:Bhagyap06|Bhagyap06]]
|21
|
|-
|1823
|1822
|[[User:Mh7kJ|Mh7kJ]]
|21
|
|-
|1824
|1823
|[[User:Thewine|Thewine]]
|21
|
|-
|1825
|1824
|[[User:Noushuezhur|Noushuezhur]]
|21
|
|-
|1826
|1825
|[[User:Narayananchedichery|Narayananchedichery]]
|21
|
|-
|1827
|1826
|[[User:Shelmy.Paulose|Shelmy.Paulose]]
|21
|
|-
|1828
|1827
|[[User:Érico|Érico]]
|21
|
|-
|1829
|1828
|[[User:Kirthu2012|Kirthu2012]]
|21
|
|-
|1830
|1829
|[[User:Cbjonson|Cbjonson]]
|21
|
|-
|1831
|1830
|[[User:Ramesh Kunnappully|Ramesh Kunnappully]]
|21
|
|-
|1832
|1831
|[[User:Tottu777|Tottu777]]
|21
|
|-
|1833
|1832
|[[User:Lithkizhunna|Lithkizhunna]]
|21
|
|-
|1834
|1833
|[[User:തിരുവണ്ണൂർ സുധീഷ്|തിരുവണ്ണൂർ സുധീഷ്]]
|21
|
|-
|1835
|1834
|[[User:Akhilpantony|Akhilpantony]]
|21
|
|-
|1836
|1835
|[[User:Madurima|Madurima]]
|21
|
|-
|1837
|1836
|[[User:തിരഞ്ഞെടുപ്പ്|തിരഞ്ഞെടുപ്പ്]]
|21
|
|-
|1838
|1837
|[[User:Faisu omr|Faisu omr]]
|21
|
|-
|1839
|1838
|[[User:Ainz Ooal Gown|Ainz Ooal Gown]]
|21
|
|-
|1840
|1839
|[[User:സുനി ജോസഫ്|സുനി ജോസഫ്]]
|21
|
|-
|1841
|1840
|[[User:Hithesh Venugopal|Hithesh Venugopal]]
|21
|
|-
|1842
|1841
|[[User:Anjooran|Anjooran]]
|21
|
|-
|1843
|1842
|[[User:Arunwebber|Arunwebber]]
|21
|
|-
|1844
|1843
|[[User:MESMERINE|MESMERINE]]
|21
|
|-
|1845
|1844
|[[User:ഭാഗ്യശ്രീ|ഭാഗ്യശ്രീ]]
|21
|
|-
|1846
|1845
|[[User:Prajaneeshp|Prajaneeshp]]
|21
|
|-
|1847
|1846
|[[User:Expertsleuth|Expertsleuth]]
|21
|
|-
|1848
|1847
|[[User:Prethish|Prethish]]
|21
|
|-
|1849
|1848
|[[User:Aldnonymous|Aldnonymous]]
|21
|
|-
|1850
|1849
|[[User:Rajeshkurisinkal|Rajeshkurisinkal]]
|21
|
|-
|1851
|1850
|[[User:Rajeshpanikkar|Rajeshpanikkar]]
|21
|
|-
|1852
|1851
|[[User:Vyasamuni|Vyasamuni]]
|21
|
|-
|1853
|1852
|[[User:Bukhari~mlwiki|Bukhari~mlwiki]]
|21
|
|-
|1854
|1853
|[[User:Akhil Ashok kp|Akhil Ashok kp]]
|21
|
|-
|1855
|1854
|[[User:Biplab Anand|Biplab Anand]]
|21
|
|-
|1856
|1855
|[[User:Profpremrajpushpakaran|Profpremrajpushpakaran]]
|21
|
|-
|1857
|1856
|[[User:Minusarapaul|Minusarapaul]]
|21
|
|-
|1858
|1857
|[[User:Parvathy ashika|Parvathy ashika]]
|21
|
|-
|1859
|1858
|[[User:Thalassery|Thalassery]]
|21
|
|-
|1860
|1859
|[[User:Aneeshkumarcheklavar|Aneeshkumarcheklavar]]
|21
|
|-
|1861
|1860
|[[User:Aneeshcea|Aneeshcea]]
|21
|
|-
|1862
|1861
|[[User:Sahad033|Sahad033]]
|21
|
|-
|1863
|1862
|[[User:Lijo v j|Lijo v j]]
|21
|
|-
|1864
|1863
|[[User:CP Jamaludheen|CP Jamaludheen]]
|21
|
|-
|1865
|1864
|[[User:Pukasa|Pukasa]]
|21
|
|-
|1866
|1865
|[[User:Mamatha N A|Mamatha N A]]
|21
|
|-
|1867
|1866
|[[User:Swalihchemmad|Swalihchemmad]]
|21
|
|-
|1868
|1867
|[[User:Athulya Ajith|Athulya Ajith]]
|21
|
|-
|1869
|1868
|[[User:Shreyasupadhya|Shreyasupadhya]]
|21
|
|-
|1870
|1869
|[[User:Siya.sherif|Siya.sherif]]
|20
|
|-
|1871
|1870
|[[User:NahidSultan|NahidSultan]]
|20
|
|-
|1872
|1871
|[[User:DP Raja|DP Raja]]
|20
|
|-
|1873
|1872
|[[User:Bijuraj rk|Bijuraj rk]]
|20
|
|-
|1874
|1873
|[[User:Samad150283|Samad150283]]
|20
|
|-
|1875
|1874
|[[User:Johnuniq|Johnuniq]]
|20
|
|-
|1876
|1875
|[[User:Tachs|Tachs]]
|20
|
|-
|1877
|1876
|[[User:Pournami12|Pournami12]]
|20
|
|-
|1878
|1877
|[[User:Kiran U|Kiran U]]
|20
|
|-
|1879
|1878
|[[User:Sushaama|Sushaama]]
|20
|
|-
|1880
|1879
|[[User:Prathew|Prathew]]
|20
|
|-
|1881
|1880
|[[User:Antonet|Antonet]]
|20
|
|-
|1882
|1881
|[[User:Great Brightstar|Great Brightstar]]
|20
|
|-
|1883
|1882
|[[User:Saqafiwp|Saqafiwp]]
|20
|
|-
|1884
|1883
|[[User:Abhay K Vincent|Abhay K Vincent]]
|20
|
|-
|1885
|1884
|[[User:Abinbiju|Abinbiju]]
|20
|
|-
|1886
|1885
|[[User:Wikiforrevolution|Wikiforrevolution]]
|20
|
|-
|1887
|1886
|[[User:Pradeesh Abraham|Pradeesh Abraham]]
|20
|
|-
|1888
|1887
|[[User:HakanIST|HakanIST]]
|20
|
|-
|1889
|1888
|[[User:Princetvm|Princetvm]]
|20
|
|-
|1890
|1889
|[[User:സുനിൽ ദേവ്|സുനിൽ ദേവ്]]
|20
|
|-
|1891
|1890
|[[User:Suyash.dwivedi|Suyash.dwivedi]]
|20
|
|-
|1892
|1891
|[[User:Meenunnii|Meenunnii]]
|20
|
|-
|1893
|1892
|[[User:Lijeeshpv|Lijeeshpv]]
|20
|
|-
|1894
|1893
|[[User:Vishnu Vichus|Vishnu Vichus]]
|20
|
|-
|1895
|1894
|[[User:Premjithchampad|Premjithchampad]]
|20
|
|-
|1896
|1895
|[[User:Satath pv|Satath pv]]
|20
|
|-
|1897
|1896
|[[User:Ramanvaidyar|Ramanvaidyar]]
|20
|
|-
|1898
|1897
|[[User:NicoScribe|NicoScribe]]
|20
|
|-
|1899
|1898
|[[User:Thamarappalli|Thamarappalli]]
|20
|
|-
|1900
|1899
|[[User:Bhavana~mlwiki|Bhavana~mlwiki]]
|20
|
|-
|1901
|1900
|[[User:Vargenau|Vargenau]]
|20
|
|-
|1902
|1901
|[[User:Anijoseph|Anijoseph]]
|20
|
|-
|1903
|1902
|[[User:Paivakil|Paivakil]]
|20
|
|-
|1904
|1903
|[[User:Nipisiquit|Nipisiquit]]
|20
|
|-
|1905
|1904
|[[User:Mallu wiki|Mallu wiki]]
|20
|
|-
|1906
|1905
|[[User:Ejs-80|Ejs-80]]
|20
|
|-
|1907
|1906
|[[User:Ssaa08~mlwiki|Ssaa08~mlwiki]]
|20
|
|-
|1908
|1907
|[[User:Josephvk|Josephvk]]
|20
|
|-
|1909
|1908
|[[User:Tkpramodkumar|Tkpramodkumar]]
|20
|
|-
|1910
|1909
|[[User:Berthold Werner|Berthold Werner]]
|20
|
|-
|1911
|1910
|[[User:Bindusopanam|Bindusopanam]]
|20
|
|-
|1912
|1911
|[[User:Jovianeye|Jovianeye]]
|20
|
|-
|1913
|1912
|[[User:Jfblanc|Jfblanc]]
|20
|
|-
|1914
|1913
|[[User:Quentinv57|Quentinv57]]
|20
|
|-
|1915
|1914
|[[User:Anoopmsp|Anoopmsp]]
|20
|
|-
|1916
|1915
|[[User:Mlwikiblr3|Mlwikiblr3]]
|20
|
|-
|1917
|1916
|[[User:Muruganmes|Muruganmes]]
|20
|
|-
|1918
|1917
|[[User:Addihockey10|Addihockey10]]
|20
|
|-
|1919
|1918
|[[User:Mira12|Mira12]]
|20
|
|-
|1920
|1919
|[[User:Shahidepikkad|Shahidepikkad]]
|20
|
|-
|1921
|1920
|[[User:Sreecanthr|Sreecanthr]]
|20
|
|-
|1922
|1921
|[[User:Wikiupdates10|Wikiupdates10]]
|20
|
|-
|1923
|1922
|[[User:Kasirbot|Kasirbot]]
|20
|
|-
|1924
|1923
|[[User:Pradeepkumarpk51|Pradeepkumarpk51]]
|20
|
|-
|1925
|1924
|[[User:Swagath.orange|Swagath.orange]]
|20
|
|-
|1926
|1925
|[[User:Jadeertk|Jadeertk]]
|20
|
|-
|1927
|1926
|[[User:Avocato|Avocato]]
|20
|
|-
|1928
|1927
|[[User:Shakeermukkam|Shakeermukkam]]
|20
|
|-
|1929
|1928
|[[User:GEENO135|GEENO135]]
|20
|
|-
|1930
|1929
|[[User:Thamizhpparithi Maari|Thamizhpparithi Maari]]
|20
|
|-
|1931
|1930
|[[User:Shaji.tu|Shaji.tu]]
|20
|
|-
|1932
|1931
|[[User:Anju Habeeb|Anju Habeeb]]
|20
|
|-
|1933
|1932
|[[User:Anvar MK Kareparamb|Anvar MK Kareparamb]]
|20
|
|-
|1934
|1933
|[[User:Asifnas|Asifnas]]
|20
|
|-
|1935
|1934
|[[User:Dr m b manoj kerala|Dr m b manoj kerala]]
|20
|
|-
|1936
|1935
|[[User:Jinujohnt|Jinujohnt]]
|20
|
|-
|1937
|1936
|[[User:Adv vs joy|Adv vs joy]]
|20
|
|-
|1938
|1937
|[[User:Akhil C Prasad|Akhil C Prasad]]
|20
|
|-
|1939
|1938
|[[User:123VishnuOnline|123VishnuOnline]]
|20
|
|-
|1940
|1939
|[[User:Soul997|Soul997]]
|20
|
|-
|1941
|1940
|[[User:Madmarar101512|Madmarar101512]]
|20
|
|-
|1942
|1941
|[[User:Navas perumbavoor|Navas perumbavoor]]
|20
|
|-
|1943
|1942
|[[User:Suryarijumon|Suryarijumon]]
|20
|
|-
|1944
|1943
|[[User:Anas engapuzha|Anas engapuzha]]
|20
|
|-
|1945
|1944
|[[User:Rahulmenon1989|Rahulmenon1989]]
|20
|
|-
|1946
|1945
|[[User:Dr.Gemologist|Dr.Gemologist]]
|20
|
|-
|1947
|1946
|[[User:Beecy|Beecy]]
|19
|
|-
|1948
|1947
|[[User:Baiju Subrahmanian|Baiju Subrahmanian]]
|19
|
|-
|1949
|1948
|[[User:Kinnuksomani|Kinnuksomani]]
|19
|
|-
|1950
|1949
|[[User:റോബിൻ|റോബിൻ]]
|19
|
|-
|1951
|1950
|[[User:XXBlackburnXx|XXBlackburnXx]]
|19
|
|-
|1952
|1951
|[[User:Telvardhanmehra|Telvardhanmehra]]
|19
|
|-
|1953
|1952
|[[User:Pranabchinnu|Pranabchinnu]]
|19
|
|-
|1954
|1953
|[[User:Chiefoss|Chiefoss]]
|19
|
|-
|1955
|1954
|[[User:പ്രസാദ് കണ്ടക്കൈ|പ്രസാദ് കണ്ടക്കൈ]]
|19
|
|-
|1956
|1955
|[[User:Shahananizam|Shahananizam]]
|19
|
|-
|1957
|1956
|[[User:Ajithasimhan|Ajithasimhan]]
|19
|
|-
|1958
|1957
|[[User:Amal Sudarsanan S|Amal Sudarsanan S]]
|19
|
|-
|1959
|1958
|[[User:Suvaiba sherin|Suvaiba sherin]]
|19
|
|-
|1960
|1959
|[[User:Saranya palassery|Saranya palassery]]
|19
|
|-
|1961
|1960
|[[User:Asfiwne|Asfiwne]]
|19
|
|-
|1962
|1961
|[[User:Arunmohan1991|Arunmohan1991]]
|19
|
|-
|1963
|1962
|[[User:ShibinAzhikode|ShibinAzhikode]]
|19
|
|-
|1964
|1963
|[[User:Musaddhiquesid|Musaddhiquesid]]
|19
|
|-
|1965
|1964
|[[User:Razr Nation|Razr Nation]]
|19
|
|-
|1966
|1965
|[[User:Kakku023|Kakku023]]
|19
|
|-
|1967
|1966
|[[User:Ccm2013g1|Ccm2013g1]]
|19
|
|-
|1968
|1967
|[[User:Hariprasadmadayil|Hariprasadmadayil]]
|19
|
|-
|1969
|1968
|[[User:Aml jhn|Aml jhn]]
|19
|
|-
|1970
|1969
|[[User:Jayachandran1976|Jayachandran1976]]
|19
|
|-
|1971
|1970
|[[User:Bodhisattwa|Bodhisattwa]]
|19
|
|-
|1972
|1971
|[[User:Cpimmvpa|Cpimmvpa]]
|19
|
|-
|1973
|1972
|[[User:Swibgathullah|Swibgathullah]]
|19
|
|-
|1974
|1973
|[[User:Mohameddanish|Mohameddanish]]
|19
|
|-
|1975
|1974
|[[User:Tennison|Tennison]]
|19
|
|-
|1976
|1975
|[[User:Biyasmuhammed|Biyasmuhammed]]
|19
|
|-
|1977
|1976
|[[User:Navyavk|Navyavk]]
|19
|
|-
|1978
|1977
|[[User:Ekbal|Ekbal]]
|19
|
|-
|1979
|1978
|[[User:Nishadepl|Nishadepl]]
|19
|
|-
|1980
|1979
|[[User:Drcenjary|Drcenjary]]
|19
|
|-
|1981
|1980
|[[User:Hasifahmed.k|Hasifahmed.k]]
|19
|
|-
|1982
|1981
|[[User:Shanaayyoob|Shanaayyoob]]
|19
|
|-
|1983
|1982
|[[User:Ontzak|Ontzak]]
|19
|
|-
|1984
|1983
|[[User:Syamaprasadsyamu|Syamaprasadsyamu]]
|19
|
|-
|1985
|1984
|[[User:Esteban16|Esteban16]]
|19
|
|-
|1986
|1985
|[[User:Dr-Taher|Dr-Taher]]
|19
|
|-
|1987
|1986
|[[User:ListeriaBot|ListeriaBot]]
|19
|
|-
|1988
|1987
|[[User:Ikrafeeq|Ikrafeeq]]
|19
|
|-
|1989
|1988
|[[User:Sajansamuel|Sajansamuel]]
|19
|
|-
|1990
|1989
|[[User:Arun.gangadharan|Arun.gangadharan]]
|19
|
|-
|1991
|1990
|[[User:Bineeshvm99|Bineeshvm99]]
|19
|
|-
|1992
|1991
|[[User:Shiju2166|Shiju2166]]
|19
|
|-
|1993
|1992
|[[User:Zwobot|Zwobot]]
|19
|
|-
|1994
|1993
|[[User:Gnkant|Gnkant]]
|19
|
|-
|1995
|1994
|[[User:Vinay~mlwiki|Vinay~mlwiki]]
|19
|
|-
|1996
|1995
|[[User:Suresh mallappally|Suresh mallappally]]
|19
|
|-
|1997
|1996
|[[User:Asfarer|Asfarer]]
|19
|
|-
|1998
|1997
|[[User:Niyazib|Niyazib]]
|19
|
|-
|1999
|1998
|[[User:Sreevasthav|Sreevasthav]]
|19
|
|-
|2000
|1999
|[[User:Jmarchn|Jmarchn]]
|19
|
|-
|2000
|[[User:Shanojnair|Shanojnair]]
|19
|
6,097

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3486036" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്

ഗമന വഴികാട്ടി