"ഫലകം:Speedy deletion templates" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Jump to navigation Jump to search
5,741 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  8 വർഷം മുമ്പ്
Make this collapsible - based on Template:Speedy deletion notices
(Add links to individual criteria)
(Make this collapsible - based on Template:Speedy deletion notices)
<noinclude>{{pp-template}}</noinclude>
{|classcellpadding="wikitable0" widthcellspacing=250"0" style="float: right; clear: right; margin: 0.5em 0 0.7em 1.4em; width: 250px; border: 1px solid #aaa; border-collapse: collapse"
|-
!colspan="2" style="background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|[[Wikipedia:Criteria for speedy deletion|Speedy deletion templates]]
|-
|
!colspan="2" style="background:#cee0f2"|[[Wikipedia:Criteria for speedy deletion|Speedy deletion templates]]
{| class="collapsible collapsed" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"
|-
!colspan="2" style="font-size: 7590%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|UserGeneral pagescriteria
|-
!colspan="2" style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|General[[WP:G1|G1]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-nonsense}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G1G2|G1G2]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-nonsensetest}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G2G3|G2G3]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-vandalism}} {{tl|db-testhoax}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G3G4|G3G4]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-vandalism}} {{tl|db-hoaxrepost}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G4G5|G4G5]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-repostbanned}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G5G6|G5G6]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-maintenance}} {{tl|db-move}} {{tl|db-copypaste}} {{tl|db-xfd}} {{tl|db-disambig}} {{tl|db-deprecated}}
|style="font-size: 75%"| {{tl|db-banned}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G6G7|G6G7]]
|style="font-size: 75%"|; {{tl|db-maintenance}}background:#fdfdfd; {{tl|dbborder-move}}bottom: {{tl|db-copypaste}}1px {{tl|db-xfd}}solid {{tl#aaa"|db-disambig}} {{tl|db-deprecatedauthor}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G7G8|G7G8]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-g8}} {{tl|db-talk}} {{tl|db-subpage}} {{tl|db-imagepage}} {{tl|db-redirnone}} {{tl|db-templatecat}}
|style="font-size: 75%"| {{tl|db-author}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G8G10|G8G10]]
|style="font-size: 75%"|; {{tl|db-g8}}background:#fdfdfd; {{tl|dbborder-talk}}bottom: {{tl|db-subpage}}1px {{tlsolid #aaa"|db-imagepage}} {{tl|db-redirnoneattack}} {{tl|db-templatecatblp}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G10G11|G10G11]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-attack}} {{tl|db-blpspam}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:G11G12|G11G12]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-spamcopyvio}}
|}
|-
|
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:G12|G12]]
{| class="collapsible collapsed" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"
|style="font-size: 75%"| {{tl|db-copyvio}}
|-
!colspan="2" style="font-size: 7590%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|Articles
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:A1|A1]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-nocontext}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:A2|A2]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-foreign}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:A3|A3]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-nocontent}} {{tl|db-empty}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:A5|A5]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-transwiki}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:A7|A7]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-a7}} {{tl|db-person}} {{tl|db-band}} {{tl|db-club}} {{tl|db-inc}} {{tl|db-web}} {{tl|db-animal}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:A9|A9]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-song}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:A10|A10]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-same}}
|}
|-
|
!colspan="2" style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|Redirects
{| class="collapsible collapsed" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"
|-
!colspan="2" style="font-size: 7590%; background:#cee0f2"|[[WPddddff; border-bottom:R2 1px solid #aaa"|R2]]Redirects
|style="font-size: 75%"| {{tl|db-rediruser}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:R3R2|R3R2]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-redirtyporediruser}}
|-
!colspan="2" style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|Files[[WP:R3|R3]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-redirtypo}}
|}
|-
|
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:F1|F1]]
{| class="collapsible collapsed" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"
|style="font-size: 75%"|{{tl|db-f1}} {{tl|duplicate}}
|-
!colspan="2" style="font-size: 7590%; background:#cee0f2"|[[WPddddff; border-bottom:F2 1px solid #aaa"|F2]]Files
|style="font-size: 75%"|{{tl|db-f2}} {{tl|db-fpcfail}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:F3F1|F3F1]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-noncomf1}} {{tl|duplicate}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F4F2|F4F2]]
|style="font-size: 75%"|{{tl|di-no; source}}background:#fdfdfd; {{tl|diborder-nobottom: license}}1px {{tl|di-nosolid source no license}} {{tl#aaa"|di-dw no source}} {{tl|didb-dw no licensef2}} {{tl|didb-dw no source no licensefpcfail}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F5F3|F5F3]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|didb-orphaned fair usenoncom}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F6F4|F6F4]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|di-no fairsource}} use{{tl|di-no rationalelicense}} {{tl|di-missingno articlesource no license}} {{tl|di-dw no source}} {{tl|di-dw no license}} {{tl|di-dw no source no linkslicense}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F7F5|F7F5]]
|style="font-size: 75%"|{{tl|db-f7}}; {{tl|dibackground:#fdfdfd; border-replaceablebottom: fair1px use}}solid #aaa"| {{tl|di-disputedorphaned fair use rationale}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F8F6|F8F6]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|dbdi-f8no fair use rationale}} {{tl|Nowdi-missing article Commonslinks}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F9F7|F9F7]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-filecopyviof7}} {{tl|di-replaceable fair use}} {{tl|di-disputed fair use rationale}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F10F8|F10F8]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-badfiletypef8}} {{tl|Now Commons}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:F11F9|F11F9]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|didb-no permissionfilecopyvio}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|![[WP:F10|F10]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|didb-fails NFCCbadfiletype}}
|-
!colspan="2" style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|Categories[[WP:F11|F11]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|di-no permission}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WPddddff; border-bottom:C1 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|C1]]!
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|dbdi-catemptyfails NFCC}}
|}
|-
|
!colspan="2" style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|User pages
{| class="collapsible collapsed" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"
|-
!colspan="2" style="font-size: 7590%; background:#cee0f2"|[[WPddddff; border-bottom:U1 1px solid #aaa"|U1]]Categories
|style="font-size: 75%"|{{tl|db-userreq}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:U2C1|U2C1]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-nousercatempty}}
|}
|-
|
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:U3|U3]]
{| class="collapsible collapsed" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"
|style="font-size: 75%"|{{tl|db-gallery}}
|-
!colspan="2" style="font-size: 7590%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|TemplatesUser pages
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:T2U1|T2U1]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-policyuserreq}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:T3U2|T3U2]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-duplicatetemplatenouser}}
|-
!colspan="2" style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|Portals[[WP:U3|U3]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-gallery-notice}}
|}
|-
|
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:P1|P1]]
{| class="collapsible collapsed" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"
|style="font-size: 75%"|{{tl|db-speedy delete if article}}
|-
!colspan="2" style="font-size: 7590%; background:#cee0f2"|[[WPddddff; border-bottom:P2 1px solid #aaa"|P2]]Templates
|style="font-size: 75%"|{{tl|db-emptyportal}}
|-
!colspan="2" style="font-size: 75%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em; width: 2.5em"|Other[[WP:T2|T2]]
!|style="font-size: 75%; background:#cee0f2fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"|[[WP:F1 {{tl|F1]]db-policy}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:T3|T3]]
|colspan="2" align="center" style="font-size: 75%"|{{tl|db}} {{tl|db-multiple}}
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-duplicatetemplate}}
|}
|-
|
{| class="collapsible collapsed" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"
|-
!colspan="2" style="font-size: 7590%; background:#cee0f2ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa"|RedirectsPortals
|-
!style="font-size: 75%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa; width: 2.5em"|[[WP:P1|P1]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-speedy delete if article}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#ddddff; border-bottom: 1px solid #aaa; border-right: 1px solid #aaa"|[[WP:P2|P2]]
|style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-bottom: 1px solid #aaa"| {{tl|db-emptyportal}}
|}
|-
|
{| class="collapsible collapsed" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"
|-
!colspan="2" style="font-size: 7590%; background:#cee0f2ddddff"|[[WP:G12|G12]]Other
|-
|colspan="2" align="center" style="font-size: 75%; background:#fdfdfd; border-top: 1px solid #aaa"| {{tl|db}} {{tl|db-multiple}}
|}
|}<noinclude>
[[Category:Speedy deletion|{{PAGENAME}}]]
[[Category:Speedy deletion templates| ]]
 
{{documentation}}
[[sl:Predloga:Predloge za hitri izbris]]
<!-- Add categories and interwikis to the /doc subpage, not here! -->
[[vi:Bản mẫu:Bản mẫu đề nghị xóa nhanh]]
</noinclude>
0

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2071016" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്

ഗമന വഴികാട്ടി