"വിക്കിപീഡിയ:ലയനവും പേരുമാറ്റവും - കരട്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Jump to navigation Jump to search
 
ലയിപ്പിക്കാനുള്ള വിവരങ്ങളിൽ ചിലതെങ്കിലും ( പലപ്പോഴും ഭൂരിഭാഗവും) ലക്ഷ്യ താളിൽ ഉണ്ടെന്നു വന്നേയ്ക്കാം. അതിൽ കുഴപ്പമില്ല. അധിക വിവരങ്ങൾ മാത്രം ലക്ഷ്യ താളിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ മതിയാകും. ലക്ഷ്യ താളിൽ വിവരങ്ങളൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനില്ലെങ്കിൽ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള താൾ ഒരു തിരിച്ചുവിടലാക്കിയാൽ മതിയാകും. പക്ഷേ ഇക്കാര്യം തിരുത്തലിന്റെ ചുരുക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
 
== ലയനം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് ==
{{see also|Help:Merging#Proposing a merger}}
{{ombox|text=Need help? List your articles at the bottom of [[Wikipedia:Proposed mergers]], and someone will list the suggested merger for you.}}
Users may determine whether pages should be merged. In most circumstances, a local discussion should be started to attract sufficient input. This should include the proposal itself, the list of the affected pages, and a merger rationale.
 
Perform the following steps:
 
{|class="wikitable" cellpadding="4" width="90%" align="center" style="margin: 1em auto 1em auto"
|-
|bgcolor=white| <tt>'''I'''.</tt>
|'''Create a discussion.''' This is usually done on the proposed destination page's talk page, but exceptions exist:
* If the intended destination is a combination page that does not exist, do not create its talk page, as it may be speedily deleted ([[WP:CSD#G8]]) or nominated at [[Wikipedia:Miscellany for deletion]].
* Having a discussion on the source page is acceptable. Don't move an existing discussion to another page.
* It is recommended not to start discussion on a talk page that is regularly archived.
 
Example: if suggesting that [[Foo]] be merged into [[Bar]], create a proposal to merge Foo into Bar in a new section at [[Talk:Bar]]. Start a new section at the ''bottom'' of that talk page and include the proposal itself, the list of the affected pages, and a merger rationale. A good example is the following section:
 
<tt>
<nowiki>== Merger proposal ==</nowiki>
 
<nowiki>I propose that [[Foo]] be merged into [[Bar]]. I think that the content in the Foo article can easily be explained in the context of Bar, and the Bar article is of a reasonable size that the merging of Foo will not cause any problems as far as article size or undue weight is concerned. ~~~~</nowiki>
</tt>
 
''Notify involved users (optional).'' As an optional step, it may be necessary to notify users involved in the affected pages, who might not be [[Help:Watching pages|watchlisting]] them. Simply go to those users' talk pages and start a new section, leaving a ''neutral'' invitation to participate in the merger discussion. Make sure to provide a link to the discussion page. You may also use the following standard templates on the users' talk pages:
 
<tt><nowiki>{{subst:</nowiki>[[Template:Mergenote|Mergenote]]<nowiki>|<source page>|<merger discussion talk page section>}}</nowiki></tt>
 
Example:
 
<tt><nowiki>{{subst:Mergenote|Foo|Talk:Bar#Merger proposal}}</nowiki></tt>
|-
|bgcolor=#ffff99| <tt>'''II'''.</tt>
|'''Tag the relevant pages.''' Add the appropriate [[:Category:Merge templates|merger template]] to the very ''top'' of each involved page. (When proposing that an article's content be merged into a specific section of another article, the merger template may be placed at the top of that section instead.) All tags' ''Discuss'' links should point to the new discussion section.
 
On the source pages(s), add the following template:
 
<tt><nowiki>{{</nowiki>[[Template:Merge to|Merge to]]<nowiki>|<destination page>|discuss=<merger discussion talk page section>|date=</nowiki>{{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}}<nowiki>}}</nowiki></tt>
 
Example:
 
<tt><nowiki>{{Merge to|Bar|discuss=Talk:Bar#Merger proposal|date=</nowiki>{{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}}<nowiki>}}</nowiki></tt>
 
Then, add the appropriate merger template to the very ''top'' of the destination page or section:
<tt><nowiki>{{</nowiki>[[Template:Merge from|Merge from]]<nowiki>|<source page>|discuss=Talk:<merger discussion talk page section>|date=</nowiki>{{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}}<nowiki>}}</nowiki></tt>
 
Example:
 
<tt><nowiki>{{Merge from|Foo|discuss=Talk:Bar#Merger proposal|date=</nowiki>{{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}}<nowiki>}}</nowiki></tt>
 
If the "date" parameter is not used, a [[Wikipedia:Bots|bot]] will add it in a day or two. If the "discuss" parameter is accidentally omitted, the ''Discuss'' link on the template will lead to the ''top'' of the destination page's talk page.
 
For mergers involving more than two pages, see the "Tagging multiple pages" subsection below.
|-
|bgcolor=orange| <tt>'''III'''.</tt>
|'''Discuss the merger''': Discuss the merger proposal in the new discussion section; make sure to follow proper [[Wikipedia:Civility|decorum]] and [[Wikipedia:Talk page guidelines|standard talk page guidelines]], which includes [[Wikipedia:No personal attacks|staying focused on the content, not on the involved editors]], using [[Wikipedia:Indentation|threaded discussion formatting]], [[Wikipedia:Please do not bite the newcomers|not biting newcomers]], and being clear and concise.
 
In many cases, a hybrid discussion/straw poll is used, but remember that [[Wikipedia:Polling is not a substitute for discussion|''polling'' is not a substitute for ''discussion'']]. Example formatting:
 
<pre>
*'''Support''' - <insert reason for supporting merger here> ~~~~
 
*'''Oppose''' - <insert reason for opposing merger here> ~~~~
</pre>
|-
|bgcolor=#d76b00| <tt>'''IV'''.</tt>
|'''Close the merger discussion and determine [[Wikipedia:Consensus|consensus]]''': After a period of time when discussion has ceased, a [[Wikipedia:Consensus|rough consensus]] to proceed with the merger may emerge. If enough time (normally one week or more) has elapsed and there [[Wikipedia:Silence and consensus|has been no discussion]] or is unanimous consent to merge, any user may close the discussion and move forward with the merger.
 
In more unclear, controversial cases, the determination that a consensus to merge has been achieved is normally made by an editor who is neutral and not directly involved in the merger proposal or the discussion. If necessary, one may request that an [[Wikipedia:Administrators|administrator]] who is not [[Wikipedia:Administrators#Involved admins|involved]] close the discussion and make a determination as to whether consensus has been established; such a request may be made at the [[Wikipedia:Administrators' noticeboard|Administrators' noticeboard]].
 
To close a merger proposal discussion, the <tt>{{tl|Discussion top}}</tt> and <tt>{{tl|Discussion bottom}}</tt> templates are used in the following manner:
 
<tt>
<nowiki>== Merger proposal ==</nowiki>
 
<nowiki>{{Discussion top|1=The result of this discussion was to ... ~~~~}}</nowiki>
 
<discussion>
<br />.<br />.<br />.<br />
<nowiki>{{Discussion bottom}}</nowiki>
</tt>
 
After closing the merger proposal discussion, place the following template on the source page's talk page:
 
<tt><nowiki>{{Old merge full|otherpage=<destination page>|date=<date merger was proposed>|result=<result of discussion>|talk=<merger discussion talk page section>}}</nowiki></tt>
|}
 
=== ഒന്നിലധികം താളുകൾ ടാഗ് ചെയ്യുന്നത് ===
 
When proposing that more than two pages be merged, it helps to be as informative as possible.
 
Add the following template to the top of each source page:
 
<tt><nowiki>{{Merge|OtherPage1|OtherPage2|OtherPage3|target=<destination page>|discuss=<merger discussion talk page section>|date=</nowiki>{{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}}<nowiki>}}</nowiki></tt>
 
Add the following template to the top of the destination page:
 
<tt><nowiki>{{Merge from|OtherPage1|OtherPage2|OtherPage3|discuss=<merger discussion talk page section>|date=</nowiki>{{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}}<nowiki>}}</nowiki></tt>
 
=== നീക്കം ചെയ്യൽ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ഫലമായി ലയിപ്പിക്കുന്നത് ===
While mergers are generally not proposed [[Wikipedia:Articles for deletion#Before nominating an article for deletion|from the onset]] of [[Wikipedia:Articles for deletion|Articles for Deletion (AfD) discussions]] (also see [[Wikipedia:Deletion policy#Alternatives to deletion]]), it is not uncommon for editors, in an effort to mediate and/or compromise, to suggest that the article(s) nominated for deletion instead be ''merged'' to a parent article. If there is a rough consensus for a merger at the end of a deletion discussion, the following template is placed at the top of the nominated article:
 
<tt><nowiki>{{Afd-merge to|destination article|debate name|debate closure date}}</nowiki></tt>
 
Similarly, the following template is placed on the destination article's talk page:
 
<tt><nowiki>{{Afd-merge from|nominated article|debate name|debate closure date}}</nowiki></tt>
 
This informs users involved in those pages that content is to be merged as a result of a deletion discussion. It is the ''involved editors' job'', not the ''closing administrators' job'', to perform the merger. Proceed in the manner described above and at [[Help:Merging]].
 
=== നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ചർച്ചയ്ക്കുശേഷം ലയനനിർദ്ദേശം വച്ചാൽ ===
Merge is one of the outcome options that can be considered at a [[Wikipedia:Deletion_process#Deletion_discussion|deletion discussion]]. See [[WP:ATD-M]]. Deletion discussions generally reach a broader spectrum of editors than a particular talk page. As such, talk page merge requests proposed after a deletion discussion, such as at [[Wikipedia:Articles for deletion|Articles for deletion]], where the merge outcome option was raised by someone participating in the deletion discussion, should identify and overcome the reason(s) listed in the deletion discussion when requesting an action different from the outcome of that deletion discussion. This does not apply if a merge outcome option was not raised by someone participating in the deletion discussion. Alternatives to talk page merge requests that follow a deletion discussion include formally relisting the page for deletion through an appropriate deletion discussion venue or posting a request at [[Wikipedia:Deletion review]].
 
==എങ്ങനെയാണ് ലയിപ്പിക്കേണ്ടത്==
{{main|Help:Merging#Performing the merger}}
 
A merger may be ''full'' or ''selective''. While some mergers can be done '''[[Wikipedia:Be bold|boldly]]''', most others (as described above) require a rough consensus.
 
Perform the following steps to merge an article into another article:
 
#'''Copy''' all or some of the content from the source page(s) and '''paste''' the content in an appropriate location at the destination page. Save the edit, leaving the following edit summary (as required by the [[Wikipedia:Text of Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License|Creative Commons Share-alike 3.0 license]]):
#::<code><nowiki>Merged content from [[</nowiki>''<source&nbsp;page>''<nowiki>]] to here. See [[Talk:</nowiki>''<merger discussion talk page section>''<nowiki>]].</nowiki></code>
#'''[[Wikipedia:Redirect|Redirect]]''' the source page whose content was just merged by replacing ''everything'' with the following:
#::<code><nowiki>#REDIRECT [[</nowiki>''<destination page>''<nowiki>]]</nowiki> {{tl|R from merge}}</code>
#:If the content was merged to a single section within the destination page, it is recommended that the source page be redirected directly to that section. In that case, replace ''everything'' with the following:
#::<code><nowiki>#REDIRECT [[</nowiki>''<destination page>#<nowiki><section name></nowiki>''<nowiki>]]</nowiki> {{tl|R from merge}} {{tl|R to section}}</code>
#:Save the page, leaving the following edit summary: (also required by the CC-BY-SA):
#::<code><nowiki>Merged content to [[</nowiki>''<destination page>#<destination section, if applicable>''<nowiki>]]. See [[Talk:</nowiki>''<merger discussion talk page section>''<nowiki>]].</nowiki></code>
#'''Tag''' the destination page's talk page with <nowiki>{{merged-from|source page|date}}</nowiki>, and the source page's talk page with <nowiki>{{merged-to|destination page|date}}</nowiki>. Place these tags at the top of the talk pages.
#::As an alternative, experienced users can add <code>{{tlx|Copied|from|from_oldid|to|to_diff|to_oldid|date}}</code> to both talk pages. Place at the top of the talk pages.
#'''Check''' [[Special:WhatLinksHere]] for the source page and fix any [[Wikipedia:Double redirects|double redirects]]. Otherwise, a bot should fix any such problems within a day or two.
#'''Provide further attribution''' by using the {{tl|Merged-to}} and {{tl|Merged-from}} templates, if not already done in step 3. See the template's documentation and [[Help:Merging#Performing the merger]] for more details. If the source page has any merged or copied templates, for example, you will need to copy those tags to the destination page.
#'''Check''' the merged content for [[Wikipedia:Non-free content|non-free]] files. If any of these files are present, edit the [[Wikipedia:Non-free use rationale guideline|non-free use rationale]]s to replace the old article title with the new one. This is required under the [[Wikipedia:Non-free content criteria|non-free content criteria]].
 
== ലയിപ്പിക്കാനുള്ള താളുകൾ==
* Current pages tagged for merging can be found at [[:Category:Articles to be merged]], and [[:Category:Merge by month]] lists pages that have been tagged for merging on a particular month (tagging began in September 2006).
 
==ഇതും കാണുക==
{{Merge progress|float=right}}
*[[:Category:All articles to be merged‎]], containing all articles that need to be merged
*[[:Category:Articles to be merged]], containing articles that need to be merged, sorted by month
*[[:Category:Merge templates]], containing all possible merger templates that can alternatively be used in merger proposals
*[[:Category:Redirects from merges]], containing redirects resulting from completed mergers
*[[Wikipedia:Proposed mergers]], to request assistance with merging
*[[Wikipedia:Article size]]
*[[Wikipedia:Articles for merging]], a failed proposal
*[[Wikipedia:Content forking]]
*[[Wikipedia:How to fix cut-and-paste moves]]
*[[Wikipedia:Manual of Style/Linking/Merged]]
*[[Wikipedia:Merge and delete]]
*[[Wikipedia:Merge what?]]
*[[Wikipedia:Moving a page]]
*[[Wikipedia:Splitting]]
*[[Wikipedia:Template messages/Merging]]
27,423

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1814215" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്

ഗമന വഴികാട്ടി