ലെ ഡിജ്യൂണർ സർ എൽഹെർബെ (മോനെ, പാരീസ്) - മറ്റ് ഭാഷകൾ