ഊ (തമിഴക്ഷരം) - മറ്റ് ഭാഷകൾ

2 മറ്റ് ഭാഷകളിൽ ഊ (തമിഴക്ഷരം) എന്ന താൾ ലഭ്യമാണ്.

ഊ (തമിഴക്ഷരം) എന്ന താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.

ഭാഷകൾ