തടയപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കൾ

Jump to navigation Jump to search
തടഞ്ഞ ഒരു ഉപയോക്താവിനെ തിരയുക
ആദ്യതാൾമുൻപത്തെ താൾഅടുത്ത താൾഅവസാന താൾ
സമയമുദ്ര ലക്ഷ്യം കാലാവധി തടയുന്ന കാര്യനിർവ്വാഹക(ൻ) തടയൽ ചരങ്ങൾ കാരണം
12:58, 15 സെപ്റ്റംബർ 2021 Johnchacks (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) 12:58, 18 സെപ്റ്റംബർ 2021
ഒരു ദിവസം, 11 മണിക്കൂർ ഒപ്പം 9 മിനിറ്റ് പോയി
TheWikiholic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
നശീകരണ പ്രവർത്തനം
12:57, 15 സെപ്റ്റംബർ 2021 Br Ibrahim john (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) 12:57, 18 സെപ്റ്റംബർ 2021
ഒരു ദിവസം, 11 മണിക്കൂർ ഒപ്പം 8 മിനിറ്റ് പോയി
TheWikiholic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
നശീകരണ പ്രവർത്തനം
09:48, 5 സെപ്റ്റംബർ 2021 2402:8100:390d:96f8::1 (സംവാദം) 09:48, 5 ഡിസംബർ 2021
79 ദിവസം, 7 മണിക്കൂർ ഒപ്പം 59 മിനിറ്റ് പോയി
Ajeeshkumar4u (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
അനാവശ്യം/അസംബന്ധം താളിലേക്കു ചേർക്കൽ: പി വൽസല താളിലെ തിരുത്ത്
10:32, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2021 Profpremrajpushpakaran1 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) അനിശ്ചിത കാലം Kiran Gopi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
CU-Block
10:32, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2021 Ppppnitc (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) അനിശ്ചിത കാലം Kiran Gopi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
CU-Block
10:32, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2021 Irshadkhanabbasi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) അനിശ്ചിത കാലം Kiran Gopi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
CU-Block
10:32, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2021 Richardhodin (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) അനിശ്ചിത കാലം Kiran Gopi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
CU-Block
10:32, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2021 Georggechurch (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) അനിശ്ചിത കാലം Kiran Gopi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
CU-Block
10:32, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2021 BrahmShankerSrivastava (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) അനിശ്ചിത കാലം Kiran Gopi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
CU-Block
16:04, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2021 Meenakshinandini (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) അനിശ്ചിത കാലം Kiran Gopi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
CU-Block
14:05, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2021 14.139.185.120 (സംവാദം) 10:43, 2 മാർച്ച് 2022
166 ദിവസം, 8 മണിക്കൂർ ഒപ്പം 54 മിനിറ്റ് പോയി
Kiran Gopi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
CU-Block
13:38, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2021 106.76.48.58 (സംവാദം) 13:38, 23 സെപ്റ്റംബർ 2021
6 ദിവസം, 11 മണിക്കൂർ ഒപ്പം 49 മിനിറ്റ് പോയി
Vinayaraj (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഡോർ എന്ന താളിലെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കൽ
16:01, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2021 2401:4900:3150:a65:0:70:4ecf:5d01 (സംവാദം) 16:01, 19 ഫെബ്രുവരി 2022
155 ദിവസം, 14 മണിക്കൂർ ഒപ്പം 12 മിനിറ്റ് പോയി
Vijayanrajapuram (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • സ്വന്തം സം‌വാദ താളിൽ തിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല
ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനം താളിലെ നശീകരണം
14:00, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2021 Ivirodov (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) അനിശ്ചിത കാലം Kiran Gopi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി അംഗത്വങ്ങൾ: CU Block - വിക്കിപീഡിയ:അപരമൂർത്തി അന്വേഷണം/Adhithya Kiran Chekavar
14:00, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2021 കണ്ണിപൊയിൽ സഖാക്കൾ (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) അനിശ്ചിത കാലം Kiran Gopi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി അംഗത്വങ്ങൾ: CU Block - വിക്കിപീഡിയ:അപരമൂർത്തി അന്വേഷണം/Adhithya Kiran Chekavar
13:53, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2021 Noncreativephotographer (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) അനിശ്ചിത കാലം Kiran Gopi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി അംഗത്വങ്ങൾ: CU Block - വിക്കിപീഡിയ:അപരമൂർത്തി അന്വേഷണം/Adhithya Kiran Chekavar
05:40, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2021 2401:4900:332f:aa3a:0:6e:f571:fc01 (സംവാദം) അനിശ്ചിത കാലം Ajeeshkumar4u (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
അനാവശ്യം/അസംബന്ധം താളിലേക്കു ചേർക്കൽ
13:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2021 2401:4900:32ed:59a0:ddc1:8286:b4fb:f868 (സംവാദം) 13:02, 8 നവംബർ 2021
52 ദിവസം, 11 മണിക്കൂർ ഒപ്പം 13 മിനിറ്റ് പോയി
Vijayanrajapuram (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ താളിൽ അസംബന്ധം ചേർത്തതിന്
12:34, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2021 2402:8100:281a:1f17::1 (സംവാദം) അനിശ്ചിത കാലം Ajeeshkumar4u (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
അനാവശ്യം/അസംബന്ധം താളിലേക്കു ചേർക്കൽ
12:27, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2021 2402:8100:3901:d96f::1 (സംവാദം) അനിശ്ചിത കാലം Ajeeshkumar4u (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
അനാവശ്യം/അസംബന്ധം താളിലേക്കു ചേർക്കൽ
10:27, 30 ജൂലൈ 2021 2402:8100:3900:a8d7::1 (സംവാദം) അനിശ്ചിത കാലം Ajeeshkumar4u (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
അനാവശ്യം/അസംബന്ധം താളിലേക്കു ചേർക്കൽ
15:07, 23 ജൂലൈ 2021 117.202.123.203 (സംവാദം) 15:07, 23 ജൂലൈ 2022
309 ദിവസം, 13 മണിക്കൂർ ഒപ്പം 18 മിനിറ്റ് പോയി
Vijayanrajapuram (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • സ്വന്തം സം‌വാദ താളിൽ തിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല
അനാവശ്യം/അസംബന്ധം താളിലേക്കു ചേർക്കൽ: [https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%AA%E0%B4%BF._%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%B5%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B5%E0%B5%8D&type=revision&diff=3610730&oldid=3607659 ഇവിടെ അസംബന്ധം ചേർത്തത്]
06:12, 17 ജൂലൈ 2021 2405:201:f001:d015:b07c:d4a4:6cb6:f70c (സംവാദം) 06:12, 17 ജനുവരി 2022
122 ദിവസം, 4 മണിക്കൂർ ഒപ്പം 23 മിനിറ്റ് പോയി
Vijayanrajapuram (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • സ്വന്തം സം‌വാദ താളിൽ തിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല
നശീകരണ പ്രവർത്തനം: മൂന്നാർ താളിലെ നശീകരണം
14:47, 16 ജൂലൈ 2021 Cochin health care (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) അനിശ്ചിത കാലം Vijayanrajapuram (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
വിക്കിക്കു ചേരാത്ത ഉപയോക്തൃനാമം: പരസ്യം ചേർക്കൽ (Cochin health care started operations in 2011.The first venture was started in palarivattom, kochi.The institution is started by Dr. Vishnu. Later this institution was shifted to edappally, toll junction.Initially, the name of the institute was Dr. Vishnu clinic & lab.On january 15, 2020,the institute was renamed as cochin health care and relocated to near edappally highway)
13:06, 16 ജൂലൈ 2021 GirlpandaBangalore456 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) അനിശ്ചിത കാലം TheWikiholic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
പുറം വെബ്സൈറ്റിലേക്കുള്ള പാഴ് കണ്ണികൾ ചേർക്കൽ: ദുരുദ്ദേശത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ
13:05, 16 ജൂലൈ 2021 GirlpandaBangalore99999 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) അനിശ്ചിത കാലം TheWikiholic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
പുറം വെബ്സൈറ്റിലേക്കുള്ള പാഴ് കണ്ണികൾ ചേർക്കൽ: ദുരുദ്ദേശത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ
17:40, 28 ജൂൺ 2021 2409:4071:2281:e108:738e:1b0e:60b:8fc8 (സംവാദം) അനിശ്ചിത കാലം Vijayanrajapuram (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • സ്വന്തം സം‌വാദ താളിൽ തിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല
നശീകരണ പ്രവർത്തനം: വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ താളിൽ അസഭ്യം ചേർത്തതിനും നശീകരണം നടത്തിയതിനും
14:37, 27 ജൂൺ 2021 2409:4073:487:92bd::1e5d:70a5 (സംവാദം) 14:37, 27 ജൂൺ 2022
283 ദിവസം, 12 മണിക്കൂർ ഒപ്പം 48 മിനിറ്റ് പോയി
Vijayanrajapuram (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
നശീകരണ പ്രവർത്തനം
13:53, 27 ജൂൺ 2021 117.230.94.251 (സംവാദം) 13:53, 27 ജൂൺ 2022
283 ദിവസം, 12 മണിക്കൂർ ഒപ്പം 3 മിനിറ്റ് പോയി
TheWikiholic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
നശീകരണ പ്രവർത്തനം: മയിൽ എന്ന താളിൽ നടത്തിയ നശീകരണ പ്രവര്ത്തനം
06:00, 8 ജൂൺ 2021 122.170.114.149 (സംവാദം) 06:00, 8 ഡിസംബർ 2021
82 ദിവസം, 4 മണിക്കൂർ ഒപ്പം 11 മിനിറ്റ് പോയി
Vijayanrajapuram (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • സ്വന്തം സം‌വാദ താളിൽ തിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല
തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുക: [https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%85%E0%B4%A1%E0%B5%8B%E0%B5%BE%E0%B4%AB%E0%B5%8D_%E0%B4%B9%E0%B4%BF%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E2%80%8C%E0%B4%B2%E0%B5%BC&type=revision&diff=3572752&oldid=3380994]
09:07, 29 മേയ് 2021 117.230.189.82 (സംവാദം) 09:07, 29 നവംബർ 2021
73 ദിവസം, 7 മണിക്കൂർ ഒപ്പം 17 മിനിറ്റ് പോയി
Vijayanrajapuram (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • സ്വന്തം സം‌വാദ താളിൽ തിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല
അനാവശ്യം/അസംബന്ധം താളിലേക്കു ചേർക്കൽ
06:06, 26 മേയ് 2021 2401:4900:262f:6f24:0:52:6cd3:3101 (സംവാദം) 06:40, 26 നവംബർ 2021
70 ദിവസം, 4 മണിക്കൂർ ഒപ്പം 51 മിനിറ്റ് പോയി
Vijayanrajapuram (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • സ്വന്തം സം‌വാദ താളിൽ തിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല
നശീകരണ പ്രവർത്തനം
10:38, 22 മേയ് 2021 103.66.79.232 (സംവാദം) 10:38, 22 നവംബർ 2021
66 ദിവസം, 8 മണിക്കൂർ ഒപ്പം 49 മിനിറ്റ് പോയി
Kiran Gopi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
അനാവശ്യം/അസംബന്ധം താളിലേക്കു ചേർക്കൽ
02:50, 21 മേയ് 2021 2402:b400:4668:3019:ae42:26ac:ffb3:4d5f (സംവാദം) 02:50, 21 മേയ് 2022
246 ദിവസം, ഒരു മണിക്കൂർ ഒപ്പം ഒരു മിനിറ്റ് പോയി
Kiran Gopi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
അനാവശ്യം/അസംബന്ധം താളിലേക്കു ചേർക്കൽ
08:38, 3 മേയ് 2021 73.241.46.180 (സംവാദം) 09:02, 26 മേയ് 2022
251 ദിവസം, 7 മണിക്കൂർ ഒപ്പം 13 മിനിറ്റ് പോയി
Vijayanrajapuram (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
നശീകരണ പ്രവർത്തനം: നിരവധി താളുകളിൽ സാങ്കേതികപദങ്ങൾക്ക് പച്ചമലയാളം പദങ്ങൾ ചേർത്ത് ദുർഗ്രഹമാക്കൽ
09:49, 15 ഏപ്രിൽ 2021 2409:4073:106:f50:8254:3c20:f7f6:3b7c (സംവാദം) അനിശ്ചിത കാലം TheWikiholic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • സ്വന്തം സം‌വാദ താളിൽ തിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല
മാന്യമല്ലാത്ത പെരുമാറ്റം
04:43, 27 മാർച്ച് 2021 2409:4073:292:8e85:3b5b:b1c1:bd16:1d3 (സംവാദം) 04:43, 27 മാർച്ച് 2022
191 ദിവസം, 2 മണിക്കൂർ ഒപ്പം 54 മിനിറ്റ് പോയി
Vijayanrajapuram (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • സ്വന്തം സം‌വാദ താളിൽ തിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല
അനാവശ്യം/അസംബന്ധം താളിലേക്കു ചേർക്കൽ
01:44, 16 മാർച്ച് 2021 RenjithRojiUnlimited (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) അനിശ്ചിത കാലം TheWikiholic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • സ്വന്തം സം‌വാദ താളിൽ തിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല
ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി അംഗത്വങ്ങൾ
11:11, 12 മാർച്ച് 2021 RojiPala (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) അനിശ്ചിത കാലം Ranjithsiji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • സ്വന്തം സം‌വാദ താളിൽ തിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല
നിലവിലുള്ള സജ്ജീവമായ Rojypala എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ പേരിനോട് വളരെ സാമ്യമുള്ള പേര്. തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ തിരുത്തുകൾ
05:01, 9 മാർച്ച് 2021 FatherOfRojiiPala (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) അനിശ്ചിത കാലം Sreejithk2000 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
മാന്യമല്ലാത്ത പെരുമാറ്റം
10:44, 5 ഫെബ്രുവരി 2021 137.97.125.131 (സംവാദം) 10:44, 5 ഫെബ്രുവരി 2022
141 ദിവസം, 8 മണിക്കൂർ ഒപ്പം 55 മിനിറ്റ് പോയി
Ranjithsiji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
അധിക്ഷേപകരമായ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത തിരുത്തുകൾ
18:04, 20 ജനുവരി 2021 45.95.98.0/24 (സംവാദം) 18:04, 20 ജനുവരി 2022
125 ദിവസം, 16 മണിക്കൂർ ഒപ്പം 15 മിനിറ്റ് പോയി
Razimantv (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
VPN for abuse
18:02, 20 ജനുവരി 2021 64.71.185.0/24 (സംവാദം) 18:02, 20 ജനുവരി 2022
125 ദിവസം, 16 മണിക്കൂർ ഒപ്പം 13 മിനിറ്റ് പോയി
Razimantv (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
VPN for abuse
01:56, 15 ജനുവരി 2021 2401:4900:3320:4085:0:66:9624:9301 (സംവാദം) 01:56, 15 ജനുവരി 2022
120 ദിവസം ഒപ്പം 7 മിനിറ്റ് പോയി
Kiran Gopi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
നശീകരണ പ്രവർത്തനം
19:53, 14 ജനുവരി 2021 Kalangot (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) അനിശ്ചിത കാലം Kiran Gopi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി അംഗത്വങ്ങൾ: CU Block - വിക്കിപീഡിയ:അപരമൂർത്തി അന്വേഷണം/Adhithya Kiran Chekavar
19:52, 14 ജനുവരി 2021 Kadathanadan chekavar (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) അനിശ്ചിത കാലം Kiran Gopi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി അംഗത്വങ്ങൾ: CU Block - വിക്കിപീഡിയ:അപരമൂർത്തി അന്വേഷണം/Adhithya Kiran Chekavar
19:49, 14 ജനുവരി 2021 Vvian980 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) അനിശ്ചിത കാലം Kiran Gopi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി അംഗത്വങ്ങൾ: CU Block - വിക്കിപീഡിയ:അപരമൂർത്തി അന്വേഷണം/Adhithya Kiran Chekavar
19:46, 14 ജനുവരി 2021 Adhithya Kiran Chekavar (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) അനിശ്ചിത കാലം Kiran Gopi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി അംഗത്വങ്ങൾ: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sockpuppet_investigations/Adhithya_Kiran_Chekavar/Archive
19:30, 13 ജനുവരി 2021 Othayoth shankaran (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) അനിശ്ചിത കാലം Kiran Gopi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
CU Block
19:25, 13 ജനുവരി 2021 Kalari Poothara (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) അനിശ്ചിത കാലം Kiran Gopi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി അംഗത്വങ്ങൾ: CU Block
ആദ്യതാൾമുൻപത്തെ താൾഅടുത്ത താൾഅവസാന താൾ
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:തടയൽ‌പട്ടിക" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്