ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Wwbot
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 08:06, 5 നവംബർ 2010 (8 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1,370
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 191
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org13:09, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ace.wikipedia.org13:09, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikipedia.org13:09, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ak.wikipedia.org13:12, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
als.wikipedia.org13:12, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wikipedia.org13:12, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ang.wikipedia.org13:12, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
an.wikipedia.org07:15, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
arc.wikipedia.org13:13, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ar.wikipedia.org07:20, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
arz.wikipedia.org07:21, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ast.wikipedia.org13:18, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikipedia.org13:13, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
av.wikipedia.org13:18, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wikipedia.org13:18, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikipedia.org13:19, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bar.wikipedia.org13:19, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bat-smg.wikipedia.org13:20, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ba.wikipedia.org13:19, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bcl.wikipedia.org13:20, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be-tarask.wikipedia.org13:20, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
be.wikipedia.org07:22, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bg.wikipedia.org14:32, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
bn.wikipedia.org08:01, 6 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bo.wikipedia.org16:29, 20 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bpy.wikipedia.org13:12, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org14:51, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bs.wikipedia.org07:23, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ca.wikipedia.org07:23, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ceb.wikipedia.org13:18, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org15:02, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chy.wikipedia.org08:16, 7 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org15:01, 25 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
co.wikipedia.org10:38, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
crh.wikipedia.org08:17, 7 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org07:25, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
cv.wikipedia.org13:14, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikipedia.org14:48, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
da.wikipedia.org07:25, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
de.wikipedia.org07:25, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36bot
dv.wikipedia.org16:48, 20 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ee.wikipedia.org11:01, 28 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org14:31, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
en.wikipedia.org05:47, 6 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
en.wikiversity.org08:10, 5 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org14:31, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (യാന്ത്രികതടയൽ സജ്ജമല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു, സ്വന്തം സംവാദം താളിൽ തിരുത്താനനുവാദമില്ല) കാരണം: Roboto sen permespeto19
es.wikipedia.org07:10, 6 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
et.wikipedia.org14:31, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
eu.wikipedia.org14:31, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fa.wikipedia.org14:32, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fiu-vro.wikipedia.org13:13, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org07:26, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
fo.wikipedia.org13:17, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org08:21, 7 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org07:13, 6 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
fur.wikipedia.org13:13, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikipedia.org13:13, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gan.wikipedia.org14:51, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wikipedia.org14:49, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gd.wikipedia.org13:18, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org14:31, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gn.wikipedia.org15:01, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org08:53, 18 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikipedia.org13:11, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wikipedia.org13:16, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org15:02, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org13:44, 18 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org07:27, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
hif.wikipedia.org14:49, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org07:28, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
hr.wikipedia.org13:22, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hsb.wikipedia.org16:28, 20 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ht.wikipedia.org13:17, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wikipedia.org13:22, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
hy.wikipedia.org14:51, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ia.wikipedia.org13:18, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org13:22, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
io.wikipedia.org13:11, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
is.wikipedia.org14:32, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
it.wikipedia.org13:22, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
iu.wikipedia.org08:53, 18 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org13:22, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
jv.wikipedia.org13:10, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kaa.wikipedia.org15:30, 26 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org14:50, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
kg.wikipedia.org11:04, 28 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org13:19, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kn.wikipedia.org13:02, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ko.wikipedia.org14:33, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ksh.wikipedia.org15:03, 25 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikipedia.org13:13, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kw.wikipedia.org11:03, 28 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org14:48, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lb.wikipedia.org13:13, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
li.wikipedia.org13:22, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lmo.wikipedia.org13:26, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ln.wikipedia.org08:52, 18 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikipedia.org13:23, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
lv.wikipedia.org13:26, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
meta.wikimedia.org08:09, 5 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wikipedia.org15:02, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org09:43, 7 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org11:03, 28 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org13:26, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ml.wikipedia.org08:06, 5 നവംബർ 2010പുതിയ അംഗത്വം(?)180bot
ml.wikibooks.org08:41, 5 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org14:50, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikipedia.org12:57, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ms.wikipedia.org13:27, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
mt.wikipedia.org13:27, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mwl.wikipedia.org14:51, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
myv.wikipedia.org13:19, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org15:21, 26 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mzn.wikipedia.org15:00, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org10:53, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nap.wikipedia.org13:18, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds-nl.wikipedia.org13:16, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wikipedia.org13:17, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wikipedia.org15:00, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
new.wikipedia.org15:57, 20 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikipedia.org13:27, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
nn.wikipedia.org13:27, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
nov.wikipedia.org13:28, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikipedia.org13:27, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
nrm.wikipedia.org13:21, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nv.wikipedia.org15:00, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org10:39, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
os.wikipedia.org15:03, 25 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pam.wikipedia.org13:12, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org11:04, 28 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org13:17, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pdc.wikipedia.org11:02, 28 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org13:28, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
pms.wikipedia.org13:50, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org14:49, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ps.wikipedia.org15:00, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikipedia.org13:28, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
qu.wikipedia.org14:50, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rmy.wikipedia.org16:50, 20 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org16:31, 20 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org13:28, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ru.wikipedia.org13:28, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
sah.wikipedia.org14:51, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wikipedia.org13:12, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sco.wikipedia.org13:20, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wikipedia.org16:50, 20 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wikipedia.org11:03, 28 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org14:42, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
simple.wikipedia.org13:28, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
si.wikipedia.org16:29, 20 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sk.wikipedia.org14:32, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
sl.wikipedia.org14:50, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
so.wikipedia.org08:53, 18 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wikipedia.org14:33, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
srn.wikipedia.org15:51, 26 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org14:33, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ss.wikipedia.org11:04, 28 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org16:31, 20 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org13:14, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikipedia.org13:28, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
sw.wikipedia.org13:28, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
szl.wikipedia.org15:29, 26 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org13:30, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12bot
te.wikipedia.org13:01, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
tg.wikipedia.org14:48, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikipedia.org13:30, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
tk.wikipedia.org13:17, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wikipedia.org14:47, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tn.wikipedia.org10:59, 28 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org16:30, 20 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikipedia.org13:30, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ts.wikipedia.org11:00, 28 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org13:30, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikipedia.org14:32, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ur.wikipedia.org14:51, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
uz.wikipedia.org14:51, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vec.wikipedia.org13:30, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikipedia.org14:33, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
vls.wikipedia.org15:28, 26 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org14:49, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org14:49, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wikipedia.org13:20, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wikipedia.org15:29, 26 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wuu.wikipedia.org15:22, 26 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xal.wikipedia.org13:20, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org15:25, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yo.wikipedia.org14:49, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org15:00, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org14:50, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-yue.wikipedia.org13:30, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wikipedia.org14:31, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28