ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: V m rajamohan
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 17:55, 26 ഡിസംബർ 2009 (10 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 212
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 14
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
beta.wikiversity.org12:56, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org17:55, 26 ഡിസംബർ 2009പുതിയ അംഗത്വം(?)0
en.wikipedia.org14:30, 5 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikinews.org16:03, 30 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org16:59, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org16:59, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org16:59, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org17:13, 20 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org12:02, 5 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)171
ml.wikibooks.org15:06, 25 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org13:45, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
ml.wikisource.org16:03, 30 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ml.wiktionary.org14:31, 5 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org10:23, 8 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0