ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Tintazul
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008 (12 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 11,003
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 152
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
af.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
als.wikipedia.org08:49, 15 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org12:51, 6 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org23:35, 3 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ar.wikisource.org16:49, 16 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org21:09, 19 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org14:24, 3 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org10:21, 27 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org21:59, 20 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bar.wikipedia.org15:25, 26 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bat-smg.wikipedia.org14:57, 25 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
bi.wikipedia.org16:07, 6 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org10:31, 10 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org09:33, 24 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14
ca.wiktionary.org14:53, 13 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org16:56, 19 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
chr.wiktionary.org15:45, 14 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org10:33, 8 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008തറവാട് വിക്കി(?)4,464
co.wikipedia.org17:18, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
cu.wikipedia.org15:26, 19 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org14:40, 5 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
de.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15
de.wikibooks.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
de.wiktionary.org00:43, 4 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org17:24, 19 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)971extendedconfirmed
en.wikibooks.org23:11, 24 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org11:18, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org16:11, 19 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikisource.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)510
en.wikiversity.org11:18, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org13:11, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wiktionary.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)19
eo.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
eo.wiktionary.org09:58, 28 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)19
es.wiktionary.org13:32, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
fa.wikipedia.org18:56, 9 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ff.wikipedia.org12:50, 28 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
fo.wikipedia.org12:50, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)21
fr.wikisource.org23:11, 28 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org11:18, 20 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org14:35, 8 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org12:21, 24 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org10:06, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org09:18, 9 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
ha.wikipedia.org08:13, 2 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
hif.wikipedia.org23:55, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org19:25, 9 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
hsb.wikipedia.org21:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
ia.wikipedia.org08:12, 2 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org22:24, 22 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org09:15, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org11:18, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org10:54, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
it.wikibooks.org16:18, 21 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org15:00, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)46
kaa.wikipedia.org13:31, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org19:25, 9 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org08:35, 28 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org19:00, 9 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
la.wikipedia.org12:38, 4 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org14:04, 15 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org23:03, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org15:52, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
lmo.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
login.wikimedia.org07:35, 28 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org12:56, 14 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org12:54, 14 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mg.wiktionary.org09:58, 28 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org09:20, 4 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ms.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
mwl.wikipedia.org18:18, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org10:25, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org10:09, 13 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org21:15, 24 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org10:01, 4 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
nl.wiktionary.org10:38, 11 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org15:59, 20 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nov.wikipedia.org14:51, 30 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
nrm.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
nv.wikipedia.org12:00, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org21:57, 14 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
pdc.wikipedia.org14:47, 24 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
ps.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
pt.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,756autoreviewer
pt.wikibooks.org14:22, 24 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikinews.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
pt.wikiquote.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
pt.wikisource.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
pt.wikivoyage.org13:16, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wiktionary.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13
qu.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ro.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ru.wikipedia.org14:44, 19 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sco.wikipedia.org19:28, 12 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
se.wikipedia.org10:42, 16 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org09:04, 20 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
sk.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
sl.wikipedia.org17:42, 20 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org14:04, 15 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
sr.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ss.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
sv.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
sw.wikipedia.org12:47, 16 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ta.wiktionary.org19:55, 19 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
tl.wikipedia.org10:12, 17 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org09:42, 7 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org19:13, 9 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ug.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
uk.wikipedia.org21:29, 23 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
vi.wiktionary.org15:01, 3 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org13:38, 6 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org15:35, 26 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org11:47, 20 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yo.wikipedia.org22:24, 6 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
zh.wiktionary.org00:50, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org15:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1