ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: ThurnerRupert
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 08:41, 22 ജൂൺ 2008 (14 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 10,887
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 158
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ace.wikipedia.org01:30, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org20:23, 6 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ak.wikipedia.org16:53, 3 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
als.wikipedia.org08:41, 22 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org06:42, 3 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org13:36, 5 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org09:38, 8 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
arz.wikipedia.org17:58, 2 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org20:52, 6 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org18:09, 20 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org01:02, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org13:42, 2 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org04:01, 13 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
be-tarask.wikipedia.org19:33, 7 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org08:11, 7 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be.wikimedia.org07:53, 13 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org20:43, 11 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org10:53, 18 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)195
bm.wiktionary.org12:27, 11 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org03:20, 5 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org21:11, 6 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org21:08, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org15:24, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cdo.wikipedia.org18:12, 20 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org10:26, 15 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ce.wikipedia.org20:37, 13 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org08:41, 22 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)349autopatrolled
csb.wikipedia.org18:14, 20 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org04:03, 9 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikipedia.org14:43, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wiktionary.org22:07, 13 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org11:57, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,724autoreview, editor
de.wikibooks.org08:41, 22 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
de.wikinews.org08:41, 22 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)233
de.wikiquote.org08:41, 22 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
de.wikisource.org10:37, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
de.wikiversity.org08:41, 22 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)115
de.wikivoyage.org20:33, 15 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
de.wiktionary.org19:44, 1 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ee.wikipedia.org09:00, 7 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org19:09, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org08:41, 22 ജൂൺ 2008തറവാട് വിക്കി(?)4,721extendedconfirmed
en.wikibooks.org08:46, 22 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
en.wikinews.org13:17, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)88
en.wikiquote.org08:41, 22 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15
en.wikisource.org13:17, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org08:41, 22 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17
en.wikivoyage.org18:22, 2 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org13:17, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikipedia.org08:41, 22 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
es.wikipedia.org08:41, 22 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)24
es.wikinews.org10:35, 9 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org06:44, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org20:28, 6 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org08:04, 7 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ext.wikipedia.org22:19, 5 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org13:26, 9 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org08:31, 6 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
foundation.wikimedia.org05:12, 29 ഒക്ടോബർ 2021രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
frp.wikipedia.org07:43, 7 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org13:06, 26 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org08:41, 22 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)139
fr.wikibooks.org18:12, 11 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org17:13, 22 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org21:50, 12 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org09:50, 13 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org06:52, 14 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ga.wikipedia.org22:30, 6 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org16:36, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hr.wikipedia.org09:40, 25 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
hu.wikipedia.org20:21, 11 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikipedia.org17:44, 6 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org10:54, 22 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
incubator.wikimedia.org06:57, 1 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org15:02, 9 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
it.wikiversity.org15:43, 22 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org15:45, 22 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org06:27, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org08:41, 22 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
jbo.wikipedia.org14:00, 21 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org16:26, 15 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org11:54, 9 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org18:14, 20 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org18:14, 20 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org09:21, 11 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org11:32, 7 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org05:05, 3 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org10:37, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org13:19, 20 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org21:51, 2 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org13:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org18:36, 9 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org16:42, 19 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org16:52, 30 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org20:25, 16 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org08:41, 22 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)80
meta.wikimedia.org08:41, 22 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)594autopatrolled
mg.wiktionary.org19:57, 20 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org00:30, 21 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org23:06, 11 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org20:31, 5 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wikipedia.org01:31, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org08:09, 7 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org15:48, 30 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org06:39, 6 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org08:41, 22 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
nl.wikimedia.org08:41, 22 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
nn.wikipedia.org08:00, 7 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikipedia.org08:20, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
outreach.wikimedia.org11:03, 26 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pam.wikipedia.org06:32, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org11:16, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org17:39, 21 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikisource.org11:33, 29 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org09:52, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
rm.wikipedia.org09:37, 1 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
rn.wikipedia.org08:41, 22 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org13:15, 16 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikipedia.org22:31, 5 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rw.wikipedia.org13:50, 27 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org03:39, 27 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org22:27, 21 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sh.wikipedia.org20:18, 6 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org17:23, 28 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikipedia.org09:43, 25 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sl.wikipedia.org09:43, 25 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org21:49, 12 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org18:59, 4 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org23:58, 10 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org08:22, 7 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org05:39, 1 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org21:11, 12 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org16:50, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikipedia.org23:09, 5 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sw.wikipedia.org09:05, 18 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ten.wikipedia.org20:55, 27 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org04:37, 26 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikipedia.org08:24, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org17:23, 9 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tn.wikipedia.org18:07, 21 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org23:16, 10 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tr.wikiquote.org23:16, 10 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org22:48, 12 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org20:43, 11 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uz.wikipedia.org16:47, 9 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vec.wikipedia.org05:03, 3 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org12:01, 15 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org12:02, 15 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org03:13, 27 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)312
wikimania2011.wikimedia.org20:18, 13 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wikimania2013.wikimedia.org10:37, 30 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikimania2014.wikimedia.org12:31, 8 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
wikimania2015.wikimedia.org07:05, 7 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org23:53, 17 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org15:31, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org04:00, 13 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org06:26, 30 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikipedia.org08:41, 22 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1