ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Szyizm
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 17:27, 26 സെപ്റ്റംബർ 2010 (11 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 412
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 157
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org14:03, 19 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org15:28, 3 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org08:08, 3 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org10:16, 22 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org10:36, 27 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org22:43, 27 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org20:17, 19 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org13:05, 13 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikiquote.org01:44, 21 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org07:33, 27 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ary.wikipedia.org21:43, 20 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org05:01, 25 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
as.wikipedia.org19:07, 8 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org10:24, 18 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org08:27, 31 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bar.wikipedia.org18:27, 22 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org13:26, 29 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org17:57, 10 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org12:25, 30 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org12:27, 30 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org14:24, 27 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org12:27, 7 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org10:58, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org06:06, 26 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org11:26, 28 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ceb.wikipedia.org17:05, 26 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org07:56, 6 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org05:48, 25 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
co.wikipedia.org11:33, 18 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org18:27, 26 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org14:20, 27 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikipedia.org07:56, 31 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org11:11, 26 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org09:02, 27 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
diq.wikipedia.org13:29, 27 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org16:12, 25 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org04:49, 28 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org15:21, 3 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org07:27, 30 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org17:29, 26 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
en.wikisource.org16:28, 21 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org11:11, 26 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikipedia.org12:04, 28 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org11:34, 4 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org10:59, 27 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org05:13, 25 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
ff.wikipedia.org19:33, 24 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org20:15, 1 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org07:57, 6 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org20:15, 1 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org19:23, 24 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org07:13, 28 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fy.wikipedia.org11:59, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org11:13, 18 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org21:13, 9 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org22:49, 19 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org10:49, 30 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org13:26, 30 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org04:26, 18 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org08:44, 4 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org05:44, 26 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org17:27, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikipedia.org12:39, 26 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org15:01, 25 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org14:22, 25 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikipedia.org18:31, 25 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hz.wikipedia.org11:51, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org10:20, 21 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org15:11, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
incubator.wikimedia.org08:49, 17 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
is.wikipedia.org10:48, 27 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org07:21, 26 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikipedia.org11:37, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kab.wikipedia.org15:56, 31 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org15:11, 1 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org11:59, 26 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org11:54, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org19:16, 10 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org18:58, 14 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org20:06, 1 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org14:16, 19 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org11:58, 28 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org23:25, 27 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org12:03, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org11:47, 26 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org14:55, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org20:15, 1 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org10:54, 27 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org10:51, 27 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org13:41, 25 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
mg.wikipedia.org09:25, 17 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org11:14, 31 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org07:56, 1 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mn.wikipedia.org20:36, 31 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org08:30, 1 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org09:24, 1 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mt.wikipedia.org09:05, 27 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
my.wikipedia.org07:32, 1 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org23:09, 19 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org20:09, 1 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org04:57, 6 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org20:14, 28 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org11:26, 18 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org02:28, 5 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
oc.wikipedia.org20:37, 1 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org09:12, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org14:01, 28 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org11:18, 28 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org09:56, 31 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org17:28, 26 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pms.wikipedia.org07:30, 30 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org15:47, 15 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org14:30, 29 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org09:05, 1 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org06:15, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
rmy.wikipedia.org14:26, 27 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org12:08, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org09:25, 25 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
rw.wikipedia.org19:22, 25 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org12:12, 30 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org11:45, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org17:11, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wikipedia.org10:23, 27 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org05:15, 21 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org12:01, 28 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org13:56, 8 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org16:13, 25 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org11:27, 18 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org15:09, 25 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org12:10, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org14:50, 24 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org08:41, 1 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
sv.wikisource.org16:28, 21 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org09:13, 1 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org18:45, 3 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org16:10, 25 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tet.wikipedia.org11:45, 2 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org09:12, 29 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org16:40, 27 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org15:21, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org00:19, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org16:36, 27 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org02:27, 5 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org19:13, 8 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org13:43, 26 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wikipedia.org10:26, 27 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org08:39, 31 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org19:06, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ur.wikipedia.org14:47, 10 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uz.wikipedia.org08:27, 31 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org21:21, 22 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org08:59, 26 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org13:18, 29 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org19:29, 24 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org12:01, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org12:57, 12 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org09:15, 1 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0