ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Suryatcr
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 05:07, 3 ജൂൺ 2017 (3 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 4
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 6
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
en.wikipedia.org05:41, 3 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
login.wikimedia.org05:07, 3 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org05:07, 3 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org05:07, 3 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org05:07, 3 ജൂൺ 2017പുതിയ അംഗത്വം(?)3
ml.wikisource.org05:30, 3 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0