ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Sai K shanmugam
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 16:39, 24 മാർച്ച് 2011 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 8,393
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 49
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ar.wikipedia.org10:06, 18 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org15:53, 23 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org10:28, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org02:29, 6 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org13:47, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org01:56, 29 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)311
de.wikipedia.org10:43, 14 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org11:36, 30 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org01:59, 29 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)202
en.wikibooks.org02:40, 19 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org02:40, 19 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org02:40, 19 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org01:37, 16 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org02:40, 19 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org02:40, 19 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org02:40, 19 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org15:53, 23 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org06:42, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org13:49, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org15:11, 20 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org04:57, 19 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org15:53, 23 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org15:04, 6 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org04:46, 19 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org11:52, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org02:40, 19 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org03:10, 11 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
ml.wikipedia.org16:39, 24 മാർച്ച് 2011പുതിയ അംഗത്വം(?)6,583autopatrolled
ml.wikibooks.org06:49, 1 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org10:28, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org08:59, 18 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70autopatrolled
ml.wiktionary.org06:27, 21 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org08:02, 27 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org14:22, 18 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org05:20, 2 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org13:50, 27 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org10:13, 23 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikipedia.org15:11, 18 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org08:25, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org11:45, 24 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org02:40, 19 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org03:12, 11 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
ta.wikiquote.org01:21, 7 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org16:14, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org06:40, 15 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org12:38, 21 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org02:40, 19 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,153
wikimania2017.wikimedia.org12:42, 9 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org15:51, 15 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0