ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Sahirshah
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 01:29, 17 ജൂൺ 2012 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 3,240
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 46
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ast.wikipedia.org12:55, 18 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org11:33, 3 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org09:17, 26 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
de.wikipedia.org08:14, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org06:56, 6 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org01:29, 17 ജൂൺ 2012തറവാട് വിക്കി(?)683extendedconfirmed
en.wikibooks.org14:49, 16 ജനുവരി 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
en.wikinews.org08:41, 20 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org02:13, 17 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org11:30, 20 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org08:41, 20 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org08:41, 20 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org07:37, 4 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org15:17, 2 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org12:50, 10 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org14:30, 5 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org15:17, 2 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org08:53, 8 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org14:01, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org06:57, 6 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org08:41, 20 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org10:36, 26 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikiquote.org06:37, 25 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org07:40, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org17:57, 6 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org12:16, 5 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ml.wikipedia.org01:29, 17 ജൂൺ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,526autopatrolled
ml.wikibooks.org04:44, 5 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org21:05, 10 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org07:06, 28 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ml.wiktionary.org06:26, 28 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
mr.wikipedia.org11:33, 3 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org14:05, 11 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org18:52, 19 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org11:04, 20 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org09:21, 24 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org15:46, 10 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org07:24, 7 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org08:41, 20 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org10:00, 16 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org03:53, 2 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org03:53, 22 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org08:07, 6 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org19:33, 9 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org15:17, 2 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org17:38, 11 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2