ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Rameshng
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 15:16, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2008 (12 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 37,115
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 138
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ace.wikipedia.org03:59, 19 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org06:55, 21 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ak.wikipedia.org14:51, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org14:51, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org07:27, 21 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikipedia.org14:51, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ast.wikipedia.org07:32, 21 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
as.wikipedia.org14:51, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wiktionary.org11:31, 17 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org07:33, 21 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org07:33, 21 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bat-smg.wikipedia.org07:33, 21 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org07:27, 31 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org07:33, 21 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bg.wikipedia.org14:50, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bh.wikipedia.org08:56, 10 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org06:53, 12 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bpy.wikipedia.org14:52, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bs.wikipedia.org14:50, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org14:50, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ce.wikipedia.org07:33, 21 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ch.wikipedia.org19:00, 21 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org15:16, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)20,415autopatrolled
co.wikipedia.org07:33, 21 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org14:50, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org14:52, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org14:50, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikipedia.org08:23, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
de.wikibooks.org12:15, 8 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org18:00, 18 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org09:47, 27 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org08:57, 10 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org14:50, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikipedia.org15:16, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)592extendedconfirmed
en.wikibooks.org20:50, 13 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikinews.org15:27, 19 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org20:53, 13 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org13:36, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org15:27, 19 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org17:59, 18 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wiktionary.org20:52, 13 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org14:50, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org08:47, 10 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
et.wikipedia.org14:52, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org14:52, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org07:33, 21 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikipedia.org14:50, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org08:47, 10 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fr.wikibooks.org08:30, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org18:00, 18 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org14:50, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org14:52, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org14:50, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org14:50, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hif.wikipedia.org04:55, 18 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hi.wikipedia.org15:18, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hi.wiktionary.org06:07, 10 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org14:50, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikipedia.org14:50, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org15:53, 21 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org07:30, 4 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org14:50, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org11:36, 23 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
it.wikivoyage.org18:00, 18 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org17:37, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org08:47, 10 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ka.wikipedia.org05:15, 2 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
km.wikipedia.org03:54, 10 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org14:48, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikipedia.org14:48, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ksh.wikipedia.org08:21, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org14:48, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org14:48, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org14:52, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org14:48, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org07:49, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org14:52, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lv.wikipedia.org06:48, 30 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.mediawiki.org19:14, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org15:20, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)209
mk.wikipedia.org14:52, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org15:16, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2008തറവാട് വിക്കി(?)15,668autopatrolled, patroller, rollbacker
ml.wikibooks.org20:48, 13 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ml.wikiquote.org20:53, 13 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ml.wikisource.org11:01, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
ml.wiktionary.org20:49, 13 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mn.wikipedia.org13:33, 6 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org14:48, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wikipedia.org14:52, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org08:57, 10 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org14:48, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org14:48, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org03:51, 12 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org08:47, 10 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nl.wikivoyage.org18:01, 18 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org14:52, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org14:52, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org12:20, 6 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org14:48, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
outreach.wikimedia.org11:01, 26 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org14:47, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org08:47, 10 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pt.wikipedia.org14:47, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ro.wikipedia.org13:57, 12 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org05:26, 4 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikivoyage.org18:01, 18 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org14:47, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org07:23, 2 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org14:47, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org07:08, 3 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sk.wikipedia.org14:47, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org14:47, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org10:03, 10 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org14:28, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org14:52, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org14:47, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org08:20, 10 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikipedia.org14:47, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikivoyage.org18:01, 18 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org03:27, 14 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ta.wiktionary.org05:54, 17 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org13:29, 18 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org16:09, 17 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org14:47, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
th.wikipedia.org14:52, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wikipedia.org14:52, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org14:47, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org16:35, 4 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org03:10, 3 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org14:47, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikipedia.org14:52, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org16:36, 11 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2012.wikimedia.org10:04, 18 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
wikimania2018.wikimedia.org08:55, 11 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org07:04, 31 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wiktionary.org07:04, 31 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org02:20, 26 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh.wikipedia.org14:47, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0