ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Pratheesh prakash
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 10:36, 5 ജനുവരി 2009 (11 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1,787
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 40
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
bn.wikipedia.org13:30, 15 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org04:31, 29 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org10:38, 12 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
de.wikipedia.org18:26, 1 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org10:36, 5 ജനുവരി 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)317
en.wikibooks.org10:29, 13 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org15:22, 19 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org15:22, 19 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org15:22, 19 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org10:25, 13 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org20:52, 6 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org15:22, 19 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org17:37, 25 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org16:50, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org23:10, 27 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org13:31, 15 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org19:50, 6 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org20:52, 6 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org09:25, 18 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
login.wikimedia.org04:35, 6 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org15:22, 19 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org15:49, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org10:36, 5 ജനുവരി 2009തറവാട് വിക്കി(?)1,439autopatrolled, patroller
ml.wikibooks.org12:04, 12 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org07:20, 31 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org18:34, 8 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ml.wiktionary.org06:56, 19 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org09:36, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org19:50, 6 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org10:47, 13 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org16:54, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org09:59, 14 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org14:07, 25 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org15:22, 19 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org16:47, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org19:17, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org11:01, 30 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org19:34, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org20:52, 6 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikipedia.org18:31, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0