ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Papooty
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 11:00, 15 ജൂൺ 2012 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 193
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 283
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org14:42, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org14:42, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org14:42, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org14:22, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org14:42, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org14:30, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org14:42, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org14:22, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org14:42, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org14:42, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org14:42, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org14:28, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org14:22, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bat-smg.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org14:42, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org14:30, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org14:30, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org14:27, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org14:43, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org14:43, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org14:43, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org14:43, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org14:43, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org14:30, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org14:30, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org14:43, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org14:22, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org14:43, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org14:43, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org14:30, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ce.wikipedia.org14:43, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org14:43, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org14:43, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org14:43, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org14:51, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org14:48, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
co.wikipedia.org14:43, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org14:43, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org14:43, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org14:35, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org14:22, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org14:43, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org14:30, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org14:22, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org14:21, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org14:22, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org14:43, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org14:43, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org14:43, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org14:22, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org14:43, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org11:34, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikibooks.org15:36, 17 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org15:36, 17 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org14:27, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org14:22, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org14:28, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org14:27, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org14:43, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org14:28, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org14:43, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org14:43, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org14:27, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org14:43, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org14:43, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org14:43, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org14:22, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org14:22, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org14:35, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org14:22, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org14:44, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org14:44, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org14:44, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org14:51, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org14:28, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org14:44, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org14:44, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org14:44, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org14:44, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org14:51, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org14:44, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org14:27, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org14:45, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org14:23, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org14:23, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org14:23, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org14:28, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org14:23, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org14:30, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org14:28, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org14:45, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org14:45, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org14:45, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org14:45, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org14:35, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org14:30, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org14:23, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org14:45, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org14:24, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org14:45, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org14:30, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org14:45, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org14:45, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org14:28, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org14:45, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org14:46, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org14:46, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org14:27, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org14:46, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org14:46, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org14:46, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org14:27, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org14:46, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org14:24, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org14:46, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org14:46, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org14:46, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org14:46, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org14:46, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org14:24, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org14:46, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org14:24, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org14:46, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org14:46, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org14:46, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org14:24, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org14:46, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org16:32, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org14:46, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org14:46, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org14:28, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org14:30, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org14:46, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org11:34, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org14:46, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org14:46, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org14:28, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org11:00, 15 ജൂൺ 2012പുതിയ അംഗത്വം(?)152
ml.wikisource.org14:20, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org06:33, 9 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org14:47, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org14:47, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org14:30, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org14:28, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org14:47, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org14:47, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org14:47, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org14:51, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org14:47, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org14:30, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org14:47, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org14:35, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org14:24, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org14:28, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org14:24, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org14:28, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org14:48, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org14:24, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org14:48, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org14:48, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org14:48, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org14:48, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org14:28, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org14:48, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org14:48, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org14:48, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org14:48, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org14:48, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org14:48, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org14:48, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org14:48, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org14:24, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org14:35, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org14:48, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org14:48, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org14:24, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org14:28, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org14:48, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org14:51, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org14:24, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org14:24, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org14:35, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org14:48, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org14:28, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org14:48, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org14:24, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org14:35, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org14:24, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org14:48, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org14:48, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org14:48, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org14:48, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wikipedia.org14:48, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org14:51, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org14:48, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org14:48, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org14:28, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org14:28, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org14:48, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org14:24, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org14:24, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org14:49, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org14:49, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org14:49, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org06:43, 15 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org14:24, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org14:49, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org14:24, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org14:49, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org14:24, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org14:49, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org14:24, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org14:35, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org14:30, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org14:49, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org14:28, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org14:28, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org14:49, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org14:49, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org14:28, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org14:49, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org14:49, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org14:49, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org14:24, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org14:49, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org14:50, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org14:50, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org14:50, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org14:50, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org14:51, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org14:24, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org14:50, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org14:50, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org14:50, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org14:27, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org14:35, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org14:28, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org14:28, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org14:50, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org14:50, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org14:50, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org14:50, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org14:50, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org14:24, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org14:30, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org14:50, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org14:35, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org14:50, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org14:50, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org14:33, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org14:24, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org14:50, 15 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0