ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Manoje.john
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 17:05, 8 നവംബർ 2018 (20 മാസം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 494
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 11
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org06:28, 10 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
de.wikipedia.org13:50, 11 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org17:05, 8 നവംബർ 2018പുതിയ അംഗത്വം(?)438
en.wiktionary.org10:27, 11 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
login.wikimedia.org17:05, 8 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org17:05, 8 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org17:05, 8 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org22:44, 8 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
ml.wiktionary.org08:09, 21 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org15:02, 14 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org06:33, 10 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0