ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക

 

ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Malikaveedu
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 07:44, 24 മാർച്ച് 2010 (7 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തലുകളുടെ എണ്ണം: 11,039
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 30
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തലുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
bh.wikipedia.org08:36, 20 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org19:37, 7 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org06:33, 9 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
de.wikipedia.org11:40, 14 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org04:38, 11 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org08:26, 2 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
en.wikivoyage.org10:38, 6 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org08:18, 25 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org04:47, 20 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org11:06, 16 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org14:27, 2 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org16:15, 4 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org07:28, 29 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org06:28, 9 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org10:20, 8 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org20:58, 7 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
ml.wikipedia.org07:44, 24 മാർച്ച് 2010പുതിയ അംഗത്വം(?)10,185autopatrolled
ml.wikisource.org09:34, 21 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org18:08, 25 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org08:35, 20 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org07:27, 29 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org08:35, 5 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org08:53, 1 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org11:10, 27 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org11:22, 21 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org14:42, 4 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org11:40, 14 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org08:09, 24 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org13:44, 30 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)769
zh.wikipedia.org07:28, 29 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0