ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Lekhamv
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 20:19, 19 ജൂൺ 2011 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 740
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 19
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org13:28, 15 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
en.wikipedia.org20:08, 15 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikibooks.org14:03, 9 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org14:03, 9 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org14:03, 9 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org20:06, 22 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org14:03, 9 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org17:28, 5 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org14:03, 9 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org14:03, 9 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org15:48, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org14:03, 9 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org20:43, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org20:14, 13 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikibooks.org13:26, 15 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ml.wikisource.org20:19, 19 ജൂൺ 2011പുതിയ അംഗത്വം(?)723autopatrolled
wikisource.org14:01, 26 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org14:03, 9 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org17:28, 5 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0