ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Leandro96
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 10:32, 2 സെപ്റ്റംബർ 2015 (6 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 2
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 29
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
am.wikipedia.org16:38, 22 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org15:08, 16 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org21:18, 2 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org18:55, 2 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org13:32, 3 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org20:51, 22 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org20:51, 22 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org17:51, 30 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org17:11, 16 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org10:32, 2 സെപ്റ്റംബർ 2015പുതിയ അംഗത്വം(?)2
it.wikisource.org12:37, 1 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org15:27, 25 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org18:36, 9 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org16:00, 21 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org10:32, 2 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org16:38, 22 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org21:13, 18 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org10:32, 2 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org10:32, 2 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org17:11, 16 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org14:53, 22 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org17:11, 16 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org20:29, 16 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org13:34, 20 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org17:18, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wikipedia.org14:53, 22 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org17:11, 16 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org17:11, 16 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org18:21, 13 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0