ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Lb-editor
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 14:25, 19 ജൂൺ 2020 (55 ദിവസം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 30
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 28
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ar.wikipedia.org18:45, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
commons.wikimedia.org18:59, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org09:25, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org18:45, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikipedia.org09:25, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org18:44, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org08:48, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fr.wikipedia.org08:58, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org09:25, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org18:45, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org09:25, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org09:25, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org09:04, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikipedia.org09:04, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikipedia.org09:25, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
login.wikimedia.org14:25, 19 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org14:25, 19 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org09:25, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikipedia.org09:25, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikipedia.org09:25, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org09:19, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikipedia.org09:25, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org09:20, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikipedia.org09:25, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikipedia.org09:25, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org14:25, 19 ജൂൺ 2020പുതിയ അംഗത്വം(?)1
tr.wikipedia.org09:22, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikipedia.org09:25, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2