ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Kgsbot
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 04:09, 29 ജൂൺ 2010 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 8,711
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 367
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org06:50, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org06:44, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ace.wikipedia.org06:41, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikipedia.org06:12, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23bot
af.wikiquote.org17:54, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ak.wikipedia.org06:47, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
als.wikipedia.org03:21, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
am.wikipedia.org06:36, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
am.wikiquote.org10:08, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikipedia.org06:40, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ang.wikiquote.org17:54, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wikipedia.org06:12, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25bot
arc.wikipedia.org06:42, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikipedia.org03:21, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
ar.wikiquote.org17:54, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
arz.wikipedia.org06:20, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12bot
ast.wikipedia.org03:25, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ast.wikiquote.org10:04, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikipedia.org06:45, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org06:44, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ay.wikipedia.org06:43, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
az.wikipedia.org06:10, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
az.wikiquote.org10:02, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bar.wikipedia.org03:21, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bat-smg.wikipedia.org06:14, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ba.wikipedia.org06:44, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3bot
bcl.wikipedia.org06:36, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
be-tarask.wikipedia.org06:11, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28bot
be.wikipedia.org06:12, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23bot
be.wikiquote.org10:04, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikipedia.org03:25, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
bg.wikiquote.org18:01, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bh.wikipedia.org06:38, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bi.wikipedia.org06:46, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikipedia.org06:45, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bm.wikiquote.org10:08, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org06:12, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
bo.wikipedia.org06:40, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bpy.wikipedia.org06:11, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
br.wikipedia.org06:10, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
br.wikiquote.org10:04, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikipedia.org06:10, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
bs.wikiquote.org18:01, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bug.wikipedia.org06:46, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bxr.wikipedia.org06:48, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikipedia.org03:21, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92bot
ca.wikiquote.org09:57, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
cbk-zam.wikipedia.org06:41, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cdo.wikipedia.org06:45, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ceb.wikipedia.org06:10, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ce.wikipedia.org06:44, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cho.wikipedia.org06:50, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org06:46, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ch.wikipedia.org06:47, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chy.wikipedia.org06:50, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ckb.wikipedia.org06:40, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
commons.wikimedia.org03:17, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikipedia.org06:20, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
co.wikiquote.org10:08, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org06:40, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cr.wikipedia.org06:47, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cr.wikiquote.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org06:39, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
cs.wikipedia.org06:00, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
cs.wikiquote.org18:01, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
cs.wiktionary.org22:50, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org06:44, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cv.wikipedia.org06:16, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
cy.wikipedia.org06:11, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
cy.wikiquote.org09:58, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
da.wikipedia.org06:03, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
da.wikiquote.org10:02, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikipedia.org03:39, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)107bot
de.wikiquote.org17:58, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11bot
diq.wikipedia.org06:38, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dsb.wikipedia.org06:44, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dv.wikipedia.org06:37, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
dz.wikipedia.org06:47, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ee.wikipedia.org06:45, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikipedia.org06:08, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
el.wikiquote.org18:01, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
eml.wikipedia.org06:42, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikipedia.org03:25, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)189
en.wikiquote.org17:54, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
eo.wikipedia.org06:03, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64bot
eo.wikiquote.org18:08, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
es.wikipedia.org05:58, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)110
es.wikiquote.org18:01, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
et.wikipedia.org06:07, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
et.wikiquote.org09:57, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
eu.wikipedia.org06:08, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
eu.wikiquote.org10:03, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ext.wikipedia.org06:42, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikipedia.org06:06, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
fa.wikiquote.org18:08, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ff.wikipedia.org06:50, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fiu-vro.wikipedia.org06:36, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fi.wikipedia.org06:00, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92
fi.wikiquote.org18:08, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fj.wikipedia.org06:40, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fo.wikipedia.org06:36, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
frp.wikipedia.org06:40, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fr.wikipedia.org03:39, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)147
fr.wikiquote.org18:01, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fur.wikipedia.org06:38, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fy.wikipedia.org06:12, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
gag.wikipedia.org06:05, 26 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gan.wikipedia.org06:20, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ga.wikipedia.org06:16, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28bot
ga.wikiquote.org10:08, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org06:18, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
glk.wikipedia.org06:20, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org06:07, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
gl.wikiquote.org10:01, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gn.wikipedia.org06:41, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
got.wikipedia.org06:45, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikipedia.org06:13, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gu.wikiquote.org10:06, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gv.wikipedia.org06:37, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
hak.wikipedia.org06:40, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ha.wikipedia.org06:47, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org06:40, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org06:04, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
he.wikiquote.org18:01, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
hif.wikipedia.org06:40, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hi.wikipedia.org06:08, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47bot
hi.wikiquote.org10:04, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ho.wikipedia.org06:50, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org06:07, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45bot
hr.wikiquote.org09:58, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hsb.wikipedia.org06:20, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ht.wikipedia.org06:08, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
hu.wikipedia.org06:00, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
hu.wikiquote.org18:01, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hy.wikipedia.org06:17, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
hy.wikiquote.org09:29, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hz.wikipedia.org06:50, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org06:20, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
id.wikipedia.org06:04, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60bot
id.wikiquote.org18:01, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ie.wikipedia.org06:40, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ig.wikipedia.org06:44, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ii.wikipedia.org06:50, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org06:47, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ilo.wikipedia.org06:39, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
incubator.wikimedia.org13:31, 14 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org06:12, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
is.wikipedia.org06:11, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
is.wikiquote.org10:02, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
it.wikipedia.org03:40, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)98
it.wikiquote.org17:58, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
iu.wikipedia.org07:29, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org05:58, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)90
ja.wikiquote.org09:55, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
jbo.wikipedia.org06:42, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
jv.wikipedia.org06:10, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
kaa.wikipedia.org06:44, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kab.wikipedia.org06:42, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikipedia.org06:08, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
ka.wikiquote.org09:58, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kg.wikipedia.org06:44, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ki.wikipedia.org06:47, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kj.wikipedia.org06:50, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org06:20, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
kl.wikipedia.org06:44, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
km.wikipedia.org06:39, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kn.wikipedia.org06:17, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
kn.wikiquote.org10:06, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikipedia.org06:03, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56bot
ko.wikiquote.org09:58, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
krc.wikipedia.org06:42, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
kr.wikipedia.org06:50, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikiquote.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org06:16, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ks.wikipedia.org06:44, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ks.wikiquote.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org06:14, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ku.wikiquote.org10:01, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kv.wikipedia.org06:40, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
kw.wikipedia.org06:40, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
kw.wikiquote.org10:08, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org06:42, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikiquote.org10:06, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lad.wikipedia.org06:39, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
la.wikipedia.org06:10, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
la.wikiquote.org10:03, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lbe.wikipedia.org06:47, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lb.wikipedia.org06:10, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25bot
lb.wikiquote.org10:06, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lg.wikipedia.org06:50, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lij.wikipedia.org06:38, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
li.wikipedia.org06:20, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12bot
li.wikiquote.org09:57, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lmo.wikipedia.org06:12, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14bot
ln.wikipedia.org06:42, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lo.wikipedia.org06:44, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikipedia.org06:04, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65bot
lt.wikiquote.org18:01, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
lv.wikipedia.org06:11, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
map-bms.wikipedia.org06:38, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mdf.wikipedia.org06:44, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.mediawiki.org03:08, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org03:06, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wikipedia.org06:39, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mhr.wikipedia.org06:42, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mh.wikipedia.org06:50, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org06:18, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mk.wikipedia.org06:10, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33bot
ml.wikipedia.org04:09, 29 ജൂൺ 2010പുതിയ അംഗത്വം(?)2,768bot
ml.wikibooks.org03:16, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org03:16, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)526bot
ml.wiktionary.org03:16, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org06:36, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
mr.wikipedia.org06:10, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
mr.wikiquote.org10:04, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wikipedia.org06:07, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46bot
mt.wikipedia.org06:38, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6bot
mus.wikipedia.org06:50, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org06:44, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
myv.wikipedia.org06:41, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
my.wikipedia.org06:38, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mzn.wikipedia.org06:38, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nah.wikipedia.org06:20, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
nap.wikipedia.org06:14, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
na.wikipedia.org06:45, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wikiquote.org10:08, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org06:36, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nds.wikipedia.org06:12, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
nds.wikiquote.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org06:21, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
new.wikipedia.org06:07, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ng.wikipedia.org06:50, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org05:58, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)103
nl.wikiquote.org09:55, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nn.wikipedia.org06:08, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39bot
nn.wikiquote.org09:55, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nov.wikipedia.org06:38, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
no.wikipedia.org06:00, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)80
no.wikiquote.org09:55, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nrm.wikipedia.org06:37, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
nv.wikipedia.org06:42, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ny.wikipedia.org06:48, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikipedia.org06:11, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23bot
om.wikipedia.org06:46, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org06:44, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org06:18, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pag.wikipedia.org06:37, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org06:18, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pap.wikipedia.org06:43, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikipedia.org06:40, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pcd.wikipedia.org06:43, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pdc.wikipedia.org06:40, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pfl.wikipedia.org06:08, 26 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pih.wikipedia.org06:45, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org06:39, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pl.wikipedia.org03:40, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (യാന്ത്രികതടയൽ സജ്ജമല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു) കാരണം: nieaktywny bot interwiki, zastąpiony przez Wikidane / inactive interwiki bot, superseded by Wikidata; you can request bot rights again at Wikipedia:Boty/Zgłoszenia101
pl.wikiquote.org17:58, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pms.wikipedia.org06:11, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pnb.wikipedia.org06:36, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
pnt.wikipedia.org06:45, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ps.wikipedia.org06:40, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikipedia.org05:58, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97bot
pt.wikiquote.org17:58, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
qu.wikipedia.org06:13, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
qu.wikiquote.org10:08, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org06:38, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rmy.wikipedia.org06:44, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rn.wikipedia.org06:50, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wikipedia.org06:08, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org06:17, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikipedia.org06:00, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54bot
ro.wikiquote.org10:01, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wikipedia.org05:58, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)109
ru.wikiquote.org18:01, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
rw.wikipedia.org06:48, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikipedia.org06:18, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
sa.wikipedia.org06:36, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wikipedia.org06:12, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
sco.wikipedia.org06:38, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sc.wikipedia.org06:39, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sd.wikipedia.org06:45, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org06:38, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sg.wikipedia.org06:47, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org06:10, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27bot
simple.wikipedia.org06:07, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
simple.wikiquote.org09:57, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org06:37, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sk.wikipedia.org06:04, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45bot
sk.wikiquote.org18:01, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sl.wikipedia.org06:07, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43bot
sl.wikiquote.org18:01, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sm.wikipedia.org06:44, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sn.wikipedia.org06:50, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org06:42, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
species.wikimedia.org03:17, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org06:11, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15bot
sq.wikiquote.org10:03, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
srn.wikipedia.org06:43, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikipedia.org06:04, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49bot
sr.wikiquote.org09:58, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ss.wikipedia.org06:47, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
stq.wikipedia.org06:41, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
st.wikipedia.org06:48, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org06:14, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
su.wikiquote.org10:06, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikipedia.org05:59, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)95
sv.wikiquote.org18:08, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sw.wikipedia.org06:12, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21bot
szl.wikipedia.org06:40, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ta.wikipedia.org06:11, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53bot
ta.wikiquote.org10:06, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tet.wikipedia.org06:45, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikipedia.org06:08, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
te.wikiquote.org10:02, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tg.wikipedia.org06:17, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
th.wikipedia.org06:07, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51bot
th.wikiquote.org10:02, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ti.wikipedia.org06:47, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org06:37, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tk.wikiquote.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org06:11, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
tn.wikipedia.org06:47, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org06:41, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org06:42, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikipedia.org06:00, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64bot
tr.wikiquote.org18:01, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ts.wikipedia.org06:47, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikipedia.org06:18, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14bot
tt.wikiquote.org10:08, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org06:50, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tw.wikipedia.org06:50, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ty.wikipedia.org06:42, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
udm.wikipedia.org06:44, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ug.wikipedia.org06:38, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wikiquote.org10:08, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org06:00, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61bot
uk.wikiquote.org18:08, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ur.wikipedia.org06:14, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ur.wikiquote.org10:06, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wikipedia.org06:18, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
uz.wikiquote.org10:04, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vec.wikipedia.org06:17, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10bot
ve.wikipedia.org06:47, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikipedia.org06:04, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43bot
vi.wikiquote.org10:03, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vls.wikipedia.org06:36, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
vo.wikipedia.org06:04, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vo.wikiquote.org10:08, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org06:07, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
wa.wikipedia.org06:16, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
wo.wikipedia.org06:42, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wo.wikiquote.org10:06, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wuu.wikipedia.org06:38, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
xal.wikipedia.org06:40, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
xh.wikipedia.org06:47, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org06:18, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
yo.wikipedia.org06:17, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
za.wikipedia.org06:47, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
za.wikiquote.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org06:43, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh-classical.wikipedia.org06:39, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh-min-nan.wikipedia.org06:18, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
zh-min-nan.wikiquote.org10:06, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org06:14, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26bot
zh.wikipedia.org06:00, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)98
zh.wikiquote.org18:01, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zu.wikipedia.org06:47, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3