ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
 • ഉപയോക്തൃനാമം: KamikazeBot
 • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 13:42, 9 ജൂൺ 2008 (12 വർഷം മുൻപ്)
 • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 27,87,986
 • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 538
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org21:40, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)241
ace.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)485
af.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,198
af.wikiquote.org00:58, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
af.wiktionary.org01:20, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,392bot
ak.wikipedia.org21:40, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
als.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,245
am.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,059
am.wiktionary.org09:23, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)306
ang.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,127
ang.wikiquote.org01:06, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ang.wiktionary.org02:09, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,360
an.wikipedia.org21:26, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,749
an.wiktionary.org09:23, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)199
arc.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)534
ar.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,006
ar.wikinews.org21:11, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ar.wikiquote.org00:56, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
ar.wiktionary.org01:21, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,652bot
arz.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,189bot
ast.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,987
ast.wiktionary.org09:21, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17,667
as.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)110
av.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)165
ay.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)393
ay.wiktionary.org09:22, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
az.wikipedia.org21:23, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,355bot
az.wiktionary.org09:22, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,190
bar.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)656
bat-smg.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,668
ba.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)330bot
bcl.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,517
be-tarask.wikipedia.org21:26, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,648
be.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,146
be.wiktionary.org12:33, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,409
bg.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,626bot
bg.wikinews.org21:15, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
bg.wikiquote.org00:56, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)508
bg.wiktionary.org01:53, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,223
bh.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,524
bi.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)153
bjn.wikipedia.org02:27, 6 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)401
bm.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)148
bn.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,081
bn.wiktionary.org12:33, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)133
bo.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)611
bpy.wikipedia.org21:26, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,737
br.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,105bot
br.wiktionary.org12:33, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,430
bs.wikipedia.org21:23, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,704
bs.wikinews.org21:10, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
bs.wikiquote.org00:56, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)668
bs.wiktionary.org12:33, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,822
bug.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)389
bxr.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
ca.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15,095bot
ca.wikibooks.org21:40, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org21:12, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
ca.wikiquote.org00:55, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)152
ca.wiktionary.org01:15, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,868bot
cbk-zam.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)439
cdo.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
ceb.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,886
ce.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)271bot
chr.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)137
chr.wiktionary.org14:49, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)252
ch.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
chy.wikipedia.org21:40, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
ckb.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,399
commons.wikimedia.org20:45, 28 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45,077
co.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,457
co.wiktionary.org04:12, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)805
crh.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)441
cr.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
csb.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,287
csb.wiktionary.org01:27, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,752bot
cs.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,375
cs.wikinews.org21:10, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
cs.wikiquote.org00:56, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)644
cs.wiktionary.org01:15, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,026
cu.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)224
cv.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,274
cy.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,073
cy.wiktionary.org14:52, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,755
da.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,559
da.wiktionary.org01:22, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,389
de.wikipedia.org10:10, 17 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25,443autoreview, bot
de.wikinews.org21:07, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: Botbetrieb ohne Erlaubnis/Anfrage, siehe Wikinews:Bot-Richtlinie (Running a bot without permission/request, see Wikinews:Bot policy)
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • യാന്ത്രികതടയൽ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു
 • സ്വന്തം സം‌വാദ താളിൽ തിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല
22
de.wikiquote.org00:54, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,073bot
de.wiktionary.org01:14, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)837
diq.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,263
dsb.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)396
dv.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,058bot
dv.wiktionary.org14:56, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)95
dz.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)95
ee.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)226
el.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,115
el.wikinews.org22:55, 18 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org00:59, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)294
el.wiktionary.org01:14, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,543bot
eml.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)225
en.wikipedia.org10:10, 17 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52,375
en.wikibooks.org14:17, 8 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org21:07, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: Bot block: Never successfully obtained bit, thus unauthorized
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • യാന്ത്രികതടയൽ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു
142
en.wikiquote.org00:54, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76bot
en.wikisource.org22:35, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org14:17, 8 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org01:12, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)118
eo.wikipedia.org21:23, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,669bot
eo.wikinews.org22:55, 18 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikiquote.org00:56, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)352
eo.wiktionary.org01:25, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,136
es.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24,886
es.wikinews.org21:09, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
es.wikiquote.org00:54, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)695
es.wiktionary.org01:14, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18,927
et.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,999
et.wikiquote.org00:56, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)224
et.wiktionary.org01:17, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22,353bot
eu.wikipedia.org23:08, 2 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,446
eu.wikiquote.org01:02, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
eu.wiktionary.org14:55, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,010
ext.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)465
fa.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23,284bot
fa.wikinews.org21:16, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12bot
fa.wikiquote.org00:57, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)259
fa.wiktionary.org01:38, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14,285
ff.wikipedia.org21:40, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
fiu-vro.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,426bot
fi.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,808
fi.wikinews.org22:56, 18 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiquote.org00:55, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)205
fi.wiktionary.org01:13, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43,797
fj.wikipedia.org21:40, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)103
fj.wiktionary.org14:55, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,254
fo.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,129
fo.wiktionary.org02:09, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)207
frp.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,066
frr.wikipedia.org20:41, 6 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)447
fr.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27,114
fr.wikinews.org21:07, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)142
fr.wikiquote.org00:54, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)508
fr.wiktionary.org01:12, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66,950
fur.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,065
fy.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,910
fy.wiktionary.org01:25, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,598
gag.wikipedia.org15:19, 8 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)294
gan.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,981
ga.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,344
ga.wiktionary.org14:58, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,382
gd.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,231
gd.wiktionary.org14:58, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
glk.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
gl.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,470
gl.wikisource.org02:46, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org01:19, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,745
gn.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)617
gn.wiktionary.org20:28, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)98
got.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
gu.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,070
gu.wiktionary.org20:28, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)214
gv.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,526
gv.wiktionary.org14:59, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)260
hak.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)593
ha.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)131
ha.wiktionary.org20:20, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
haw.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)365
he.wikipedia.org22:56, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,781
he.wikinews.org21:18, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
he.wikiquote.org00:55, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)526
he.wikisource.org22:56, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org01:24, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)695
hif.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,448
hi.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,936
hi.wikiquote.org05:02, 22 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org01:38, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,130
ho.wikipedia.org21:40, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,753
hr.wikiquote.org00:55, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)246
hr.wiktionary.org01:25, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,940bot
hsb.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)829
hsb.wiktionary.org20:18, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83
ht.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,448
hu.wikipedia.org21:23, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21,814
hu.wikinews.org21:10, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
hu.wikiquote.org00:55, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)297
hu.wiktionary.org01:12, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50,933
hy.wikipedia.org21:26, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,992
hy.wikiquote.org00:57, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)180
hy.wiktionary.org01:24, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,592
hyw.wikipedia.org13:26, 7 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hz.wikipedia.org21:40, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,145
ia.wiktionary.org14:44, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)191
id.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,777bot
id.wikiquote.org00:58, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
id.wiktionary.org01:24, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,632
ie.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)594
ie.wiktionary.org14:44, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78
ig.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)349
ii.wikipedia.org21:40, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org21:40, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)123
ik.wiktionary.org14:43, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)126
ilo.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)827
incubator.wikimedia.org02:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,874
io.wiktionary.org01:12, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36,375
is.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,206
is.wikiquote.org00:59, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
is.wiktionary.org01:22, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,932bot, editor
it.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40,038
it.wikibooks.org04:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org21:09, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)113
it.wikiquote.org00:54, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,164
it.wikiversity.org10:52, 16 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org05:12, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org01:13, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37,274bot
iu.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)150
iu.wiktionary.org20:15, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)203
ja.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20,164
ja.wikinews.org21:09, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)122
ja.wikiquote.org00:58, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)165
ja.wikisource.org22:56, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org01:13, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16,418bot
jbo.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)582
jbo.wiktionary.org20:17, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
jv.wikipedia.org21:26, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,832
jv.wiktionary.org14:44, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)226
kaa.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)215
kab.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)329
ka.wikipedia.org21:23, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,241
ka.wiktionary.org14:52, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,269
kbd.wikipedia.org22:50, 19 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)153
kg.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)221
ki.wikipedia.org21:40, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
kj.wikipedia.org21:40, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,207
kk.wiktionary.org01:24, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,398
kl.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)558
kl.wiktionary.org20:20, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)632
km.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)304
km.wiktionary.org20:20, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)388
kn.wikipedia.org21:26, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,841
kn.wiktionary.org14:50, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,994
koi.wikipedia.org02:26, 6 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)331
ko.wikipedia.org14:28, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,575bot
ko.wikinews.org21:10, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ko.wikiquote.org00:58, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)94
ko.wiktionary.org01:20, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36,956bot
krc.wikipedia.org23:09, 2 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,260bot
kr.wikipedia.org21:40, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,521bot
ks.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)170
ks.wiktionary.org20:24, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ku.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,962
ku.wikiquote.org00:58, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)109
ku.wiktionary.org01:14, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,518bot
kv.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)868
kw.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)783
kw.wiktionary.org20:24, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)304
ky.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)366
ky.wiktionary.org14:53, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,606
lad.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)421
la.wikipedia.org11:24, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,351
la.wikiquote.org01:10, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
la.wiktionary.org01:15, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,919
lbe.wikipedia.org21:40, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)275
lb.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,344bot
lb.wikiquote.org00:58, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org14:59, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,778
lez.wikipedia.org10:05, 29 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
lg.wikipedia.org21:40, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
lij.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)833
li.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,606
li.wiktionary.org20:23, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,241bot
lmo.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,308
ln.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)623
ln.wiktionary.org20:21, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)127
login.wikimedia.org20:36, 22 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)208
lo.wiktionary.org14:59, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,116
ltg.wikipedia.org22:51, 19 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)120
lt.wikipedia.org21:23, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,563bot
lt.wikiquote.org00:56, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)419
lt.wiktionary.org01:13, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21,305
lv.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,797
lv.wiktionary.org14:58, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,685
map-bms.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,897
mdf.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)287
www.mediawiki.org14:17, 8 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org23:26, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mg.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,777
mg.wiktionary.org14:54, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53,846
mhr.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,137
mh.wikipedia.org21:40, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,481
mi.wiktionary.org20:24, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)94
mk.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,131
mk.wiktionary.org14:53, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)858
ml.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,674
ml.wikiquote.org00:58, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ml.wiktionary.org20:23, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,288
mn.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,598
mn.wiktionary.org20:22, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)299
mrj.wikipedia.org02:29, 6 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)705
mr.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,318bot
mr.wikiquote.org00:58, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
mr.wiktionary.org20:22, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)229
ms.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,327
ms.wiktionary.org20:17, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)282
mt.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)693
mt.wiktionary.org20:22, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
mus.wikipedia.org21:40, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)365
myv.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)940
my.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)772
my.wiktionary.org14:51, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,942
mzn.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)543
nah.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,473
nah.wiktionary.org20:22, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,267bot
nap.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,298
na.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)267
na.wiktionary.org20:26, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
nds-nl.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,057bot
nds.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,475bot
nds.wiktionary.org01:27, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,103
ne.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,234
ne.wiktionary.org14:56, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)266
new.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,103
ng.wikipedia.org21:40, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21,759ipblock-exempt
nl.wikiquote.org00:54, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)297
nl.wiktionary.org01:14, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27,072
nn.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,701bot
nn.wiktionary.org20:27, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,899bot
nov.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,379
no.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14,861
no.wikinews.org21:10, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
no.wikiquote.org00:59, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)147
no.wiktionary.org01:13, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,630
nrm.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,135
nso.wikipedia.org01:12, 24 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
nv.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)613
ny.wikipedia.org21:40, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
oc.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,658
oc.wiktionary.org14:48, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,780
om.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78
om.wiktionary.org20:19, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)396
or.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)793
or.wiktionary.org23:56, 29 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
os.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,386
pag.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)371
pam.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,363
pap.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)377
pa.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,283
pa.wiktionary.org20:19, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
pcd.wikipedia.org23:08, 2 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)336bot
pdc.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)346
pfl.wikipedia.org15:09, 8 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)168
pih.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)261
pi.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,889
pl.wikipedia.org13:42, 9 ജൂൺ 2008തറവാട് വിക്കി(?)5,50,479
pl.wikibooks.org10:35, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikimedia.org12:57, 9 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,254bot
pl.wikinews.org20:19, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,888bot
pl.wikiquote.org22:32, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,249bot
pl.wikisource.org22:26, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)416
pl.wiktionary.org18:53, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46,620
pms.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,017
pnb.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,829
pnb.wiktionary.org18:14, 15 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,202
pnt.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)230
ps.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)468
ps.wiktionary.org20:19, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,070
pt.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37,049bot
pt.wikinews.org21:06, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)144bot
pt.wikiquote.org00:55, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)763
pt.wiktionary.org01:12, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24,980
qu.wikipedia.org21:26, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,856
qu.wiktionary.org20:29, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)138
rm.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)506
rmy.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)136
rn.wikipedia.org21:40, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92
roa-rup.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)423
roa-rup.wiktionary.org00:43, 5 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)120
roa-tara.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)227
ro.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,949bot
ro.wikinews.org21:10, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ro.wikiquote.org00:58, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)98
ro.wiktionary.org01:27, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15,886bot
rue.wikipedia.org02:30, 2 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)757
ru.wikipedia.org11:22, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20,864uploader
ru.wikinews.org21:09, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82editor
ru.wikiquote.org00:55, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)739autoeditor, bot
ru.wikiversity.org11:48, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org01:13, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50,075bot
rw.wikipedia.org21:40, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)418
rw.wiktionary.org20:15, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)225
sah.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,554
sa.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,252
sa.wiktionary.org20:16, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
scn.wikipedia.org21:26, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,316
scn.wiktionary.org01:25, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,974
sco.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,193
sc.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)517
sd.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
sd.wiktionary.org20:16, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)154
se.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,197
sg.wikipedia.org21:40, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)103
sg.wiktionary.org20:16, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
sh.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,408
sh.wiktionary.org14:46, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)354
simple.wikipedia.org21:23, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,619
simple.wiktionary.org14:55, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,144
si.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)463
si.wiktionary.org20:17, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)273
sk.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14,761bot
sk.wikibooks.org12:48, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org00:56, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)581
sk.wiktionary.org01:24, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)596
sl.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,575bot
sl.wikiquote.org00:57, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)357
sl.wiktionary.org01:25, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,562
sm.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)140
sm.wiktionary.org14:46, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)314
sn.wikipedia.org21:40, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)93
so.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)635
so.wiktionary.org20:17, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)197
species.wikimedia.org14:17, 8 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,899bot
sq.wikinews.org13:09, 16 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wiktionary.org20:18, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,795
srn.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)528
sr.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15,916
sr.wikinews.org21:09, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)101
sr.wikiquote.org00:55, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)140
sr.wiktionary.org01:26, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,525
ss.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)259
ss.wiktionary.org20:18, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
stq.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)809
st.wikipedia.org21:40, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
st.wiktionary.org20:18, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)159
su.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,174
su.wiktionary.org14:47, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
sv.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15,616
sv.wikinews.org21:10, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
sv.wikiquote.org00:57, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)192
sv.wiktionary.org01:12, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31,444bot
sw.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,131bot
sw.wiktionary.org20:18, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,782
szl.wikipedia.org11:23, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)554bot
ta.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,829bot
ta.wikinews.org22:56, 18 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikiquote.org00:55, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ta.wiktionary.org01:25, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32,305bot
test2.wikipedia.org04:26, 22 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org20:23, 3 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)355
te.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,046
te.wiktionary.org20:23, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12,091
tg.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,911
tg.wiktionary.org14:54, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)675
th.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,179bot
th.wikinews.org21:19, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wiktionary.org14:52, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,817
ti.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
ti.wiktionary.org14:54, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)90
tk.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,126
tk.wiktionary.org20:24, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)562
tl.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,015bot
tl.wiktionary.org20:24, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12,653
tn.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
tn.wiktionary.org14:52, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)130
to.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
tpi.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)327
tpi.wiktionary.org14:50, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)155
tr.wikipedia.org14:56, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,212bot
tr.wikinews.org21:10, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
tr.wikiquote.org00:54, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)414
tr.wiktionary.org01:13, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24,714bot
ts.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)150
ts.wiktionary.org14:50, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
tt.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,605
tt.wiktionary.org18:22, 17 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,011
tum.wikipedia.org21:40, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
tw.wikipedia.org21:40, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
ty.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)316
udm.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)645
ug.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)846
ug.wiktionary.org14:58, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)715
uk.wikipedia.org14:56, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19,921bot
uk.wikinews.org21:10, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
uk.wikiquote.org00:57, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)180
uk.wiktionary.org01:24, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,240
ur.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,423bot
ur.wiktionary.org20:26, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)581
uz.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,687
uz.wiktionary.org20:27, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)290
vec.wikipedia.org21:26, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,968
vec.wiktionary.org14:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org20:45, 17 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
ve.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
vi.wikipedia.org14:56, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15,917bot
vi.wikibooks.org15:00, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org00:55, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
vi.wiktionary.org01:17, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44,628bot
vls.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,452
vo.wikipedia.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,462bot
vo.wiktionary.org14:53, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,023
war.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,771
wa.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,333
wa.wiktionary.org14:59, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)924
www.wikidata.org00:04, 14 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)473
wo.wiktionary.org14:51, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)409
wuu.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)627
xal.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,069
xh.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
xmf.wikipedia.org02:48, 18 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)599
yi.wikipedia.org21:26, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,463
yi.wiktionary.org01:15, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
yo.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19,102
za.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)142
za.wiktionary.org14:45, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)109
zea.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)357
zh-classical.wikipedia.org21:31, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)448
zh-min-nan.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,500
zh-min-nan.wiktionary.org01:28, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,574
zh-yue.wikipedia.org21:25, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,177bot
zh.wikipedia.org14:56, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14,096
zh.wikinews.org21:09, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
zh.wikiquote.org00:57, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)211
zh.wikiversity.org11:40, 31 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org15:48, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org01:19, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62,138
zu.wikipedia.org21:35, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)101
zu.wiktionary.org14:45, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)247