ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Johnchacks
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 18:12, 29 ഏപ്രിൽ 2010 (10 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 5,331
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 68
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
arc.wikipedia.org02:29, 26 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org16:11, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org03:34, 19 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org16:44, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org13:50, 13 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org10:25, 28 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org09:22, 11 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org02:13, 27 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
da.wikipedia.org02:15, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org23:27, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org18:57, 29 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)229
en.wikibooks.org02:13, 27 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org02:13, 27 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org02:13, 27 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org02:13, 27 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org02:13, 27 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org04:52, 5 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org02:13, 27 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org05:46, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org16:20, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org07:26, 29 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org14:48, 1 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org14:39, 6 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org16:32, 23 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org02:33, 26 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org02:20, 9 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org16:30, 23 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org16:28, 23 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org12:07, 4 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org13:22, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org02:38, 26 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org16:53, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org16:32, 23 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org16:30, 23 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org04:08, 11 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org02:13, 27 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org02:13, 27 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
mk.wikipedia.org16:18, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org18:12, 29 ഏപ്രിൽ 2010പുതിയ അംഗത്വം(?)4,995autopatrolled, patroller, rollbacker
ml.wikiquote.org15:33, 6 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org16:59, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ml.wiktionary.org20:34, 23 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org13:50, 13 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org10:25, 28 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org02:30, 26 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org08:08, 3 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org16:36, 28 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org02:57, 13 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org10:19, 29 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org10:24, 11 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org16:30, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org19:59, 30 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org02:38, 26 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org02:30, 26 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org09:23, 11 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org06:41, 30 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org02:31, 26 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org02:36, 26 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org02:24, 7 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org02:13, 27 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org02:36, 26 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org02:31, 26 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org11:18, 27 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
te.wikipedia.org13:39, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org02:38, 26 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org02:40, 26 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org16:31, 23 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org02:16, 25 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22