ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Jithin47
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 18:27, 7 നവംബർ 2015 (5 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 5
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
en.wikipedia.org11:58, 15 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org18:27, 7 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org18:27, 7 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org18:27, 7 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org18:27, 7 നവംബർ 2015പുതിയ അംഗത്വം(?)1