ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Jasir keecheri
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 07:17, 3 നവംബർ 2014 (5 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 37
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 21
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
beta.wikiversity.org11:58, 17 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org07:30, 3 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org19:06, 7 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org14:54, 25 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikibooks.org16:35, 14 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org16:35, 14 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org16:35, 14 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org16:35, 14 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org16:35, 14 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org16:35, 14 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org16:35, 14 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org16:35, 14 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org07:17, 3 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org16:35, 14 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org07:18, 3 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org07:17, 3 നവംബർ 2014പുതിയ അംഗത്വം(?)29
ml.wikisource.org14:45, 16 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org11:58, 17 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org16:35, 14 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org16:35, 14 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
wikimania.wikimedia.org06:37, 7 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0