ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Iverkala
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 09:54, 16 ഡിസംബർ 2018 (4 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 35
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 9
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org09:43, 17 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org09:54, 16 ഡിസംബർ 2018പുതിയ അംഗത്വം(?)0
en.wikisource.org06:46, 19 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org09:54, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org09:54, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org09:54, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org09:57, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ml.wikisource.org08:42, 18 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
www.wikidata.org06:46, 19 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11