ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Indielov
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 16:08, 26 നവംബർ 2015 (4 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 119
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 83
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
als.wikipedia.org19:40, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org05:43, 4 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org15:39, 8 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org12:53, 16 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org20:03, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org20:19, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org20:32, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org14:13, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org16:31, 13 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org15:17, 8 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ce.wikipedia.org22:31, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org07:03, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikipedia.org13:43, 25 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org16:08, 26 നവംബർ 2015പുതിയ അംഗത്വം(?)67
en.wikibooks.org11:17, 17 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org12:25, 16 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikiquote.org06:05, 31 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org14:06, 4 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org14:00, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org14:38, 11 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
en.wiktionary.org14:31, 17 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikipedia.org20:56, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org01:29, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org10:18, 11 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org21:41, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org01:56, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org02:00, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org13:27, 1 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org08:01, 13 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org08:01, 13 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org07:58, 17 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org08:42, 21 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org03:50, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org07:50, 30 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org04:35, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org15:11, 17 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org05:15, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org11:28, 3 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org14:45, 11 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org14:22, 21 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org16:08, 26 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org15:10, 17 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org07:35, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org15:00, 21 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org16:08, 26 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org16:08, 26 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org13:44, 25 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ml.wikiquote.org06:44, 20 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org16:41, 13 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org11:27, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org09:18, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org08:36, 27 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org16:16, 8 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org09:42, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org10:02, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org10:06, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org10:28, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org03:51, 14 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org10:44, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org15:53, 11 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org15:28, 1 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org11:15, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org11:31, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org11:45, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org08:36, 24 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org06:49, 21 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org16:54, 5 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org14:06, 4 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org12:31, 11 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org13:29, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org15:32, 1 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wikipedia.org14:00, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org14:27, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org14:36, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org14:46, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org14:58, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org15:06, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org15:12, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org14:36, 11 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
wikimania2018.wikimedia.org12:14, 2 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org15:26, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org15:17, 11 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org15:52, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0