ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Idioma-bot
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008 (11 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 12,86,598
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 384
  • ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്: അതെ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org16:45, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)170bot
ace.wikipedia.org13:38, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)412
af.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,487
af.wikiquote.org13:54, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ak.wikipedia.org19:47, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
als.wikipedia.org19:31, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)962
am.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)989bot
ang.wikipedia.org14:49, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)751
an.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,300bot
arc.wikipedia.org10:17, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)549
ar.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13,949
ar.wikinews.org19:46, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org13:52, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ar.wikiversity.org19:50, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org15:02, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,294
ast.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,077
as.wikipedia.org16:00, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)187
av.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)264bot
ay.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,664bot
az.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,524bot
az.wikiquote.org13:19, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
bar.wikipedia.org19:26, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)802
bat-smg.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14,392bot
ba.wikipedia.org22:09, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)543
bcl.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)976bot
be-tarask.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,380bot
be.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,331bot
bg.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)18,641bot
bg.wikiquote.org08:58, 2 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)207
bh.wikipedia.org11:19, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)99
bi.wikipedia.org20:10, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)122
bjn.wikipedia.org08:02, 24 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)322
bm.wikipedia.org22:10, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)204
bn.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,800
bo.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)731bot
bpy.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,585bot
br.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,518bot
br.wikiquote.org13:54, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bs.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,598
bs.wikiquote.org13:18, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)154
bug.wikipedia.org10:03, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83
bxr.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)170bot
ca.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)21,392bot
ca.wikibooks.org21:39, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org21:41, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org13:52, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
ca.wikisource.org21:46, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org21:46, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)397bot
cdo.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)204bot
ceb.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,707bot
ce.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)439bot
chr.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)421bot
ch.wikipedia.org22:10, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
chy.wikipedia.org10:22, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)98
ckb.wikipedia.org18:48, 7 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)537
commons.wikimedia.org19:39, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,334bot
crh.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)712bot
cr.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)276bot
csb.wikipedia.org22:19, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)776
cs.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)22,735
cs.wikiquote.org13:44, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)204
cu.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)360bot
cv.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,494bot
cy.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,116bot
cy.wikiquote.org13:54, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
da.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16,313
da.wikiquote.org13:52, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
de.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)43,587autoreview, bot
de.wikiquote.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)811bot
de.wiktionary.org23:30, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org22:19, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)873
dsb.wikipedia.org22:18, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)502
dv.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)793bot
dz.wikipedia.org10:57, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)109
ee.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)210bot
el.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11,962
el.wikiquote.org13:44, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
eml.wikipedia.org10:24, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)274
en.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)55,031
en.wikibooks.org00:25, 6 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)409bot
en.wikiversity.org00:25, 6 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)20,546bot
eo.wikiquote.org14:33, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)99
es.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)41,397
es.wikiquote.org09:19, 2 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)300
es.wikivoyage.org01:18, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16,720bot
et.wikiquote.org13:53, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
eu.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9,548bot
eu.wikiquote.org13:53, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ext.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)550
fa.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10,529bot
fa.wikiquote.org09:01, 2 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)89
ff.wikipedia.org10:27, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)88
fiu-vro.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,312bot
fi.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)26,346
fi.wikiquote.org13:18, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
fj.wikipedia.org10:31, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
fo.wikipedia.org22:18, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,186
frp.wikipedia.org22:18, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)877
frr.wikipedia.org09:43, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)299
fr.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)44,228
fr.wikinews.org02:11, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org13:19, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)100
fur.wikipedia.org22:17, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)929
fy.wikipedia.org20:14, 2 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,382
gag.wikipedia.org09:35, 21 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)230
gan.wikipedia.org22:17, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)945
ga.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,104bot
gd.wikipedia.org15:40, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,088bot
glk.wikipedia.org10:36, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)81
gl.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9,722
gl.wikiquote.org13:53, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
gl.wiktionary.org02:47, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,665bot
got.wikipedia.org09:38, 31 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)155
gu.wikipedia.org22:16, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)639
gv.wikipedia.org22:16, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,519
hak.wikipedia.org10:03, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)602
ha.wikipedia.org10:08, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)175
haw.wikipedia.org22:16, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)387
he.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17,835
he.wikibooks.org03:14, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org13:19, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)110
he.wikisource.org03:16, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org03:18, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org03:24, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)928bot
hi.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,802autoreview, bot
hi.wikiquote.org17:24, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13,416bot
hr.wikiquote.org13:51, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
hsb.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,770bot
ht.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,437bot
hu.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16,714
hu.wikiquote.org13:51, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
hy.wikipedia.org19:32, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,496
hy.wikiquote.org13:17, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
hyw.wikipedia.org13:26, 7 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org16:04, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,359
id.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)19,640bot
id.wikiquote.org13:51, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ie.wikipedia.org22:15, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)543
ig.wikipedia.org15:45, 11 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)321
ik.wikipedia.org11:08, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)112
ilo.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)775bot
io.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,007bot
is.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,425
is.wikiquote.org13:53, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
is.wiktionary.org04:50, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)36,169
it.wikibooks.org04:52, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org04:56, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org13:18, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)260
it.wikisource.org15:56, 27 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org10:45, 16 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org05:12, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)352bot
ja.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)28,463
ja.wikibooks.org05:21, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org13:48, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
jbo.wikipedia.org22:15, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)610
jv.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,940bot
kaa.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)327
kab.wikipedia.org10:49, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)196
ka.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10,174bot, trusted
kbd.wikipedia.org10:49, 22 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)254bot
kg.wikipedia.org11:41, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)253bot
ki.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)80bot
kk.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,360bot
kl.wikipedia.org22:15, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)358
km.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)366bot
kn.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,623bot
koi.wikipedia.org17:39, 27 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)348
ko.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16,031bot
ko.wikiquote.org13:53, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
krc.wikipedia.org22:31, 24 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)504bot
ksh.wikipedia.org19:47, 6 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)313bot
ks.wikipedia.org11:03, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)106
ku.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,800bot
ku.wikiquote.org13:54, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
kv.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)786bot
kw.wikipedia.org22:15, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)830
ky.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)663bot
lad.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)659
la.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8,472
la.wikiquote.org13:53, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
lbe.wikipedia.org11:17, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)279
lb.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,700bot
lez.wikipedia.org19:56, 27 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)149bot
lg.wikipedia.org10:15, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
lij.wikipedia.org10:37, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)548
li.wikipedia.org18:41, 27 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,187
li.wikiquote.org21:17, 12 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
lmo.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,262bot
ln.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)967bot
lo.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)307bot
ltg.wikipedia.org15:49, 21 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)272
lt.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008തറവാട് വിക്കി(?)56,523bot
lt.wikibooks.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17
lt.wikiquote.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)965bot
lv.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11,223
map-bms.wikipedia.org22:14, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)388
mdf.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)313bot
www.mediawiki.org00:25, 6 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org22:01, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)661bot
mhr.wikipedia.org18:56, 12 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)655
min.wikipedia.org22:06, 8 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)101bot
mi.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)722bot
mk.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,830bot
ml.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,602bot
ml.wikiquote.org13:53, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mn.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,161bot
mrj.wikipedia.org15:12, 31 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)639
mr.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,744bot
mr.wikiquote.org13:54, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikisource.org09:05, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7,267bot
ms.wiktionary.org09:09, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)813bot
mwl.wikipedia.org13:00, 30 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)427
myv.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)535bot
my.wikipedia.org10:23, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)645
mzn.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)404bot
nah.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,911bot
nap.wikipedia.org19:30, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)545
na.wikipedia.org09:10, 26 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)311
nds-nl.wikipedia.org22:24, 6 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)537bot
nds.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,687bot
ne.wikipedia.org17:57, 7 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)696
new.wikipedia.org19:40, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)609
ng.wikipedia.org17:19, 31 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)34,386
nl.wikiquote.org13:49, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
nl.wikisource.org09:39, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10,089bot
nn.wikiquote.org21:39, 12 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nov.wikipedia.org15:12, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)634
no.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)23,509
no.wikiquote.org13:52, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
nrm.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,449bot
nso.wikipedia.org16:01, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
nv.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)755bot
ny.wikipedia.org09:49, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
oc.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,477bot
om.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)171bot
or.wikipedia.org10:04, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)142
os.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,051bot
pag.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)273bot
pam.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,416bot
pap.wikipedia.org20:04, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)232
pa.wikipedia.org15:57, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)338
pcd.wikipedia.org15:19, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)251
pdc.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)534bot
pfl.wikipedia.org13:32, 10 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)93
pih.wikipedia.org22:35, 15 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)193
pi.wikipedia.org10:49, 7 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
pl.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (യാന്ത്രികതടയൽ സജ്ജമല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു) കാരണം: nieaktywny bot interwiki, zastąpiony przez Wikidane / inactive interwiki bot, superseded by Wikidata; you can request bot rights again at Wikipedia:Boty/Zgłoszenia41,843
pl.wikibooks.org10:35, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org08:50, 2 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)334bot
pl.wikisource.org20:33, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org10:45, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,475bot
pnb.wikipedia.org10:19, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,664
pnt.wikipedia.org10:48, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)142
ps.wikipedia.org15:58, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)478
pt.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)36,709bot
pt.wikinews.org11:03, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org13:18, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)212
pt.wikisource.org11:07, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org11:12, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7,244bot
rm.wikipedia.org22:14, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)545
rmy.wikipedia.org22:14, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)172
rn.wikipedia.org15:22, 27 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
roa-rup.wikipedia.org14:47, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)303
roa-tara.wikipedia.org22:13, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)257
ro.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15,543bot
ro.wikiquote.org13:52, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
rue.wikipedia.org13:10, 27 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)519
ru.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (യാന്ത്രികതടയൽ സജ്ജമല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു) കാരണം: продолжающаяся расстановка интервики после включения Викиданных38,973uploader
ru.wikimedia.org11:27, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org07:02, 4 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)483bot
ru.wikiversity.org11:48, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org13:50, 19 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)386
sah.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,549bot
sa.wikipedia.org19:20, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)649
scn.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,996bot
sco.wikipedia.org20:02, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,254
sc.wikipedia.org11:27, 7 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)442
sd.wikipedia.org22:13, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91
se.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,302bot
sg.wikipedia.org10:52, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
sh.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,650bot
simple.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10,199
si.wikipedia.org15:30, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)444
sk.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13,515bot
sk.wikibooks.org12:49, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org13:18, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)145
sl.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11,151bot
sl.wikiquote.org08:51, 2 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)148
sm.wikipedia.org22:13, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)203
sn.wikipedia.org11:10, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)536
so.wikipedia.org22:12, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)534
sq.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,068bot
sq.wikiquote.org13:19, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
srn.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)244bot
sr.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15,080bot
sr.wikiquote.org13:51, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
ss.wikipedia.org15:37, 11 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)148
stq.wikipedia.org14:01, 7 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)431
st.wikipedia.org09:54, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)114
su.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,663bot
su.wikiquote.org13:57, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)28,070
sv.wikibooks.org13:23, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org13:52, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
sv.wikisource.org13:25, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org13:26, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org13:29, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,067bot
szl.wikipedia.org21:00, 15 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)769
ta.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,121bot
ta.wikiquote.org13:42, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tet.wikipedia.org22:12, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)199
te.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,451bot
te.wikiquote.org21:23, 12 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tg.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,040bot
th.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9,989bot
ti.wikipedia.org22:12, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
tk.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)765bot
tl.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,253bot
tn.wikipedia.org22:11, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
to.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)794bot
tpi.wikipedia.org15:58, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)232
tr.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16,925bot
tr.wikiquote.org09:20, 2 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)196
ts.wikipedia.org22:11, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)139
tt.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,574bot
tum.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)111bot
tw.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)92bot
ty.wikipedia.org11:01, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
udm.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)556bot
ug.wikipedia.org10:51, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)708
uk.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)20,301bot
uk.wikinews.org14:31, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org13:17, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)104
ur.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,809bot
uz.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,848bot
vec.wikipedia.org19:31, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,086bot
vec.wiktionary.org14:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org13:48, 3 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)250
ve.wikipedia.org10:45, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)81
vi.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10,644bot
vi.wikibooks.org14:59, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org13:51, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vls.wikipedia.org20:18, 2 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)544
vo.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,970bot
war.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,443bot
wa.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,608bot
wa.wiktionary.org15:14, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)653
wuu.wikipedia.org22:11, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)701
xal.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)409bot
xh.wikipedia.org11:12, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
xmf.wikipedia.org18:22, 20 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)327
yi.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,562bot
yo.wikipedia.org20:07, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,343bot
za.wikipedia.org11:27, 7 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)140
zea.wikipedia.org19:47, 6 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)220
zh-classical.wikipedia.org10:40, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)393
zh-min-nan.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,728bot
zh-yue.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,933bot
zh.wikipedia.org11:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)23,577
zh.wikiquote.org13:53, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
zh.wikiversity.org12:44, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org15:47, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org15:54, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org15:17, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)186