ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Govind achari
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 09:50, 17 ജൂൺ 2021 (15 മാസം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 24
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 12
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org15:07, 30 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org09:52, 17 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
en.wikisource.org17:11, 25 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org12:22, 17 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org09:50, 17 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org09:50, 17 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org09:50, 17 ജൂൺ 2021പുതിയ അംഗത്വം(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി അംഗത്വങ്ങൾ: വിക്കിപീഡിയ:അപരമൂർത്തി അന്വേഷണം/Govind achari
  • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
  • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
  • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
16
ml.wikisource.org09:14, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org19:19, 13 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org07:55, 11 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org11:27, 22 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org07:49, 17 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0