ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: GSS
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 15:18, 12 നവംബർ 2015 (6 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 66,894
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 169
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org16:00, 2 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org12:41, 23 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org05:01, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org04:42, 31 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org12:51, 30 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org08:33, 2 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org14:27, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org08:27, 10 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org18:30, 6 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ary.wikipedia.org11:41, 6 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org04:07, 21 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org14:47, 8 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org07:02, 17 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org12:35, 6 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org14:11, 28 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org16:49, 16 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org05:13, 1 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org09:16, 4 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org08:58, 27 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org05:01, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org14:38, 15 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikibooks.org11:06, 10 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org08:10, 5 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org06:19, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org12:17, 9 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ceb.wikipedia.org07:54, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org14:22, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org04:52, 15 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org14:23, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org19:58, 12 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)928patroller
co.wikipedia.org10:19, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org06:19, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org16:38, 9 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org14:22, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org18:31, 26 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org16:05, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org10:33, 15 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikiquote.org05:18, 18 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org16:04, 10 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org05:03, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org15:20, 27 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org15:18, 12 നവംബർ 2015പുതിയ അംഗത്വം(?)65,215autoreviewer, extendedconfirmed, extendedmover, patroller, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org06:26, 15 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikinews.org06:26, 15 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org06:26, 15 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikisource.org06:26, 15 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org09:31, 21 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org06:23, 15 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org06:23, 15 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eo.wikipedia.org18:37, 9 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org20:15, 20 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikiquote.org08:29, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org11:07, 10 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org15:20, 27 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org15:21, 27 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org14:40, 3 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org07:50, 2 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org05:03, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org16:14, 30 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org05:03, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org17:41, 30 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gl.wikipedia.org10:14, 8 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org14:54, 25 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org06:14, 7 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org16:05, 10 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org03:39, 22 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org12:56, 15 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
hr.wikipedia.org07:33, 12 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org17:41, 30 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org04:29, 13 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org15:09, 26 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ie.wikipedia.org18:02, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org14:23, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org06:23, 15 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org14:38, 1 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org07:45, 26 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
jv.wikipedia.org05:56, 3 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org05:03, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org09:43, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org15:34, 11 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org06:59, 4 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org15:18, 27 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org15:18, 12 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org14:23, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org05:07, 3 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org07:02, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org08:30, 1 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org04:42, 31 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org15:18, 12 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org15:18, 12 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85autopatrolled
mg.wikipedia.org08:09, 5 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org07:34, 9 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org08:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org14:27, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org07:13, 10 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org17:29, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org08:12, 27 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org04:09, 26 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org12:06, 8 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org18:37, 9 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org07:06, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org09:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org09:56, 14 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org12:25, 22 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org08:27, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org12:25, 22 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nrm.wikipedia.org12:15, 8 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org05:03, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org12:22, 30 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org16:40, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org06:52, 18 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org17:44, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org14:25, 7 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org11:09, 15 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)194autopatrolled, patroller
pa.wiktionary.org04:07, 19 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org05:03, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org06:39, 2 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pnb.wikipedia.org10:47, 26 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org14:10, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org18:30, 21 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rmy.wikipedia.org05:04, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org05:04, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org04:42, 31 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org10:47, 26 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org08:39, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org15:06, 28 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org12:25, 22 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org08:46, 13 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org07:14, 31 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org15:07, 3 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org14:10, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org15:44, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org09:39, 14 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)118
sk.wikipedia.org17:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org14:10, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org18:01, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org09:51, 29 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org09:32, 21 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org12:42, 23 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org06:19, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org14:22, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org14:11, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org08:48, 4 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org03:05, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org11:12, 13 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org19:15, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org17:15, 6 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org18:07, 1 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org05:15, 4 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org14:21, 13 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org14:11, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org06:57, 27 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ts.wikipedia.org15:07, 7 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org05:13, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org14:23, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org19:19, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org17:26, 25 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org08:29, 10 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org05:13, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org09:15, 5 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org04:55, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org06:26, 15 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)254
wikimania2016.wikimedia.org05:38, 15 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org10:19, 15 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org08:11, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org13:04, 1 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org15:19, 27 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org08:11, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org03:45, 11 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:കേന്ദ്രീകൃത_അംഗീകാരം/GSS" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്