ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Eivindgh
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 08:33, 25 ജൂലൈ 2008 (11 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 28,421
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 300
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org21:33, 11 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org11:54, 30 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ace.wikipedia.org10:34, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)22
ak.wikipedia.org12:00, 30 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
als.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
am.wikipedia.org12:03, 30 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
an.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
arc.wikipedia.org12:09, 30 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
arz.wikipedia.org10:23, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
as.wikipedia.org13:38, 4 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
av.wikipedia.org13:49, 4 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wikipedia.org13:51, 4 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
bar.wikipedia.org12:48, 30 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bat-smg.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ba.wikipedia.org10:31, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bcl.wikipedia.org11:32, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be-tarask.wikipedia.org12:39, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17
bg.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)33
bh.wikipedia.org11:57, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bi.wikipedia.org09:49, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikipedia.org10:00, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
bo.wikipedia.org10:01, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bpy.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
br.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
bs.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
bug.wikipedia.org09:43, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bxr.wikipedia.org09:41, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
cbk-zam.wikipedia.org11:17, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cdo.wikipedia.org09:58, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ceb.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ce.wikipedia.org10:28, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cho.wikipedia.org13:23, 3 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org09:57, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikipedia.org09:46, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chy.wikipedia.org09:23, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
commons.wikimedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)526
co.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
crh.wikipedia.org11:22, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wikipedia.org09:48, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wikipedia.org11:39, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
cu.wikipedia.org10:19, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org21:19, 20 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
da.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)291
da.wikisource.org16:38, 21 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)62autoreview
de.wikisource.org14:55, 1 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org10:42, 7 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
dsb.wikipedia.org10:03, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wikipedia.org12:16, 30 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dz.wikipedia.org09:45, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ee.wikipedia.org09:57, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
eml.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
en.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008തറവാട് വിക്കി(?)4,316extendedconfirmed
en.wikibooks.org12:56, 25 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org12:56, 25 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org12:54, 25 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikisource.org11:36, 14 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org12:57, 25 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org14:19, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org13:40, 28 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14
es.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13
es.wikisource.org11:14, 19 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
et.wiktionary.org16:28, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
ext.wikipedia.org10:33, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ff.wikipedia.org09:35, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fiu-vro.wikipedia.org11:47, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
fj.wikipedia.org09:37, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
frp.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
frr.wikipedia.org08:55, 23 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16
fr.wiktionary.org13:40, 28 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
fy.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
gan.wikipedia.org11:37, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wikipedia.org21:35, 20 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gd.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
glk.wikipedia.org11:36, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
gn.wikipedia.org11:28, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
got.wikipedia.org10:02, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikipedia.org12:02, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
hak.wikipedia.org10:35, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ha.wikipedia.org09:36, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
haw.wikipedia.org11:38, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
hif.wikipedia.org11:12, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ho.wikipedia.org21:33, 11 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
hsb.wikipedia.org12:26, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ht.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
hu.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
hy.wikipedia.org12:20, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hz.wikipedia.org21:31, 11 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org12:25, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
ie.wikipedia.org11:32, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ig.wikipedia.org11:11, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ii.wikipedia.org13:21, 3 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org09:42, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ilo.wikipedia.org11:56, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org22:46, 16 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
is.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
is.wikisource.org14:03, 24 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org04:50, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14
iu.wikipedia.org08:11, 28 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
jbo.wikipedia.org11:16, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jv.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
kaa.wikipedia.org10:18, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kab.wikipedia.org10:35, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
kg.wikipedia.org10:36, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ki.wikipedia.org09:32, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kj.wikipedia.org21:33, 11 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org12:06, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wikipedia.org08:00, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wikipedia.org11:48, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikipedia.org21:48, 20 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
kr.wikipedia.org21:32, 11 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org07:03, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ks.wikipedia.org10:29, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
kv.wikipedia.org11:26, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ky.wikipedia.org11:19, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lad.wikipedia.org13:13, 4 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
lbe.wikipedia.org09:33, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
lfn.wikipedia.org17:33, 3 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org09:33, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lij.wikipedia.org11:58, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
lmo.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ln.wikipedia.org11:29, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
login.wikimedia.org12:45, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org10:32, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
lv.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
map-bms.wikipedia.org12:09, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mdf.wikipedia.org10:06, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.mediawiki.org14:19, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
mg.wikipedia.org11:18, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mh.wikipedia.org13:27, 3 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org21:42, 20 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
ml.wikipedia.org21:30, 20 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mn.wikipedia.org11:46, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mrj.wikipedia.org12:25, 11 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ms.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
mt.wikipedia.org11:53, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mus.wikipedia.org21:32, 11 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org11:25, 27 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
myv.wikipedia.org11:14, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org11:15, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mzn.wikipedia.org11:33, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
nap.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
na.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
nds-nl.wikipedia.org08:55, 23 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ne.wikipedia.org12:04, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
new.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ng.wikipedia.org09:27, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15
nn.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,118autopatrolled
nov.wikipedia.org12:00, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)19,271
no.wikimedia.org08:30, 16 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org15:22, 1 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org20:36, 16 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wiktionary.org13:43, 28 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org12:14, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nv.wikipedia.org09:59, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ny.wikipedia.org09:38, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
om.wikipedia.org09:56, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wikipedia.org11:11, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
os.wikipedia.org11:52, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pag.wikipedia.org12:12, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pam.wikipedia.org21:43, 20 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pap.wikipedia.org11:09, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikipedia.org10:30, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pdc.wikipedia.org11:40, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pih.wikipedia.org09:51, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pi.wikipedia.org11:54, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
pms.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
pnt.wikipedia.org21:56, 11 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikipedia.org11:34, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
qu.wikipedia.org21:23, 20 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rm.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
rmy.wikipedia.org10:34, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rn.wikipedia.org09:28, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wikipedia.org12:23, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-tara.wikipedia.org21:27, 20 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
ru.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
rw.wikipedia.org09:41, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikipedia.org11:25, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikipedia.org12:19, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
sco.wikipedia.org11:59, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sc.wikipedia.org11:27, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wikipedia.org10:16, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikipedia.org08:03, 28 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sg.wikipedia.org09:29, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sh.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
simple.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
si.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
sk.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
sl.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
sm.wikipedia.org10:27, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sn.wikipedia.org09:30, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikisource.org16:38, 21 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org10:32, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
species.wikimedia.org13:13, 28 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
srn.wikipedia.org11:18, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
ss.wikipedia.org09:51, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
stq.wikipedia.org11:22, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
st.wikipedia.org09:40, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
sv.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)123
sv.wiktionary.org12:16, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
szl.wikipedia.org11:30, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
tet.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
te.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
tg.wikipedia.org21:17, 20 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ti.wikipedia.org09:53, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wikipedia.org11:31, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
tn.wikipedia.org09:44, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
to.wikipedia.org11:35, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wikipedia.org11:23, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
ts.wikipedia.org09:52, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikipedia.org12:18, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tum.wikipedia.org09:31, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tw.wikipedia.org09:39, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ty.wikipedia.org11:21, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
udm.wikipedia.org10:27, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wikipedia.org09:54, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
ur.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
uz.wikipedia.org21:38, 20 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vec.wikipedia.org21:32, 20 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vep.wikipedia.org08:39, 29 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ve.wikipedia.org09:48, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
vls.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
vo.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
war.wikipedia.org12:01, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
www.wikidata.org14:19, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)102
wikimania2011.wikimedia.org06:49, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org00:28, 24 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
wuu.wikipedia.org12:07, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xal.wikipedia.org09:39, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xh.wikipedia.org09:46, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikipedia.org12:27, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yo.wikipedia.org21:46, 20 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
za.wikipedia.org09:34, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zea.wikipedia.org11:20, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-classical.wikipedia.org06:25, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikipedia.org12:21, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org09:07, 28 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikipedia.org08:33, 25 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
zu.wikipedia.org09:55, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1