ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: DragonBot
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008 (11 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 8,59,325
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 336
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org02:05, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
ace.wikipedia.org06:17, 7 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
af.wikipedia.org01:47, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,665
ak.wikipedia.org02:07, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
als.wikipedia.org01:50, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)130
am.wikipedia.org01:51, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,186
ang.wikipedia.org01:57, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)440
an.wikipedia.org01:47, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)367
arc.wikipedia.org02:00, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)120
ar.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12,554
arz.wikipedia.org21:00, 28 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)453
ast.wikipedia.org01:47, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)168
as.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)232bot
as.wikisource.org20:05, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org02:04, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)213
ay.wikipedia.org01:59, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)185
az.wikipedia.org01:45, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,089
bar.wikipedia.org01:54, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)103
bat-smg.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,565bot
ba.wikipedia.org02:01, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)215
bcl.wikipedia.org01:57, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)282
be-tarask.wikipedia.org01:46, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,202
be.wikipedia.org01:46, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,535
bg.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12,503bot
bh.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)858
bi.wikipedia.org02:05, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bjn.wikipedia.org03:16, 7 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
bm.wikipedia.org02:03, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)108
bn.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11,552
bn.wikisource.org21:24, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org02:03, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)139
bpy.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7,939bot
br.wikipedia.org01:44, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org01:44, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org02:06, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)191
bxr.wikipedia.org02:06, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
ca.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14,472bot
ca.wikibooks.org21:39, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org21:42, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org21:47, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org01:58, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)121
cdo.wikipedia.org02:03, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)127
ceb.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)241
ce.wikipedia.org02:01, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)132
chr.wikipedia.org02:04, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ch.wikipedia.org02:05, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
chy.wikipedia.org02:09, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ckb.wikipedia.org03:14, 7 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
commons.wikimedia.org20:45, 12 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikipedia.org01:49, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,058
crh.wikipedia.org01:58, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)462
cr.wikipedia.org02:05, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
csb.wikipedia.org01:55, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)644
cs.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12,753
cu.wikipedia.org02:02, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)105
cv.wikipedia.org01:48, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)80
cy.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7,528bot
da.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14,588
de.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)31,373autoreview, bot
de.wiktionary.org23:30, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org01:52, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)393
dsb.wikipedia.org02:03, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)490
dty.wikipedia.org15:47, 26 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org01:52, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org00:12, 2 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org02:06, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
ee.wikipedia.org02:04, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)130
el.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,900bot
el.wikisource.org00:07, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org01:59, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
en.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008തറവാട് വിക്കി(?)56,554
en.wikibooks.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
eo.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15,123bot
es.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)27,174
es.wikivoyage.org01:18, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9,562bot
eu.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8,074bot
ext.wikipedia.org02:02, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)99
fa.wikipedia.org01:43, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,347bot
fa.wikivoyage.org01:47, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org02:07, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
fiu-vro.wikipedia.org01:55, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15,896
fj.wikipedia.org02:07, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
fo.wikipedia.org01:51, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)838
frp.wikipedia.org02:47, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)506
frr.wikipedia.org23:13, 6 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
fr.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)30,005
fur.wikipedia.org01:53, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)439
fy.wikipedia.org01:47, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org03:16, 7 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
gan.wikipedia.org01:56, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,361
ga.wikipedia.org02:45, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)135
ga.wiktionary.org05:06, 25 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org01:49, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
glk.wikipedia.org02:00, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
gl.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8,896
gl.wikiquote.org02:45, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org02:47, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org01:57, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)178
got.wikipedia.org02:03, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
gu.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)415bot
gu.wikiquote.org03:07, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org01:55, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,006
hak.wikipedia.org02:01, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)133
ha.wikipedia.org02:07, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
haw.wikipedia.org01:56, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)152
he.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: בוט לא תקין / broken bot
  • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
  • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
11,367
he.wikisource.org03:16, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org03:24, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org02:01, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)258
hi.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,615bot
hi.wiktionary.org03:51, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8,720bot
hsb.wikipedia.org01:50, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,034
ht.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,024bot
hu.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12,362
hy.wikipedia.org01:51, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)842
ia.wikipedia.org01:50, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)985
id.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13,855bot
ie.wikipedia.org01:57, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)110
ig.wikipedia.org02:00, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ik.wikipedia.org02:06, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)106
ilo.wikipedia.org01:54, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)553
io.wikipedia.org01:45, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,681
is.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,004
is.wiktionary.org04:50, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)31,326
it.wikibooks.org04:52, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org10:45, 16 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org02:02, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)125
ja.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)24,045
jbo.wikipedia.org01:58, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)209
jv.wikipedia.org01:45, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,571
kaa.wikipedia.org02:02, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
kab.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)100
ka.wikipedia.org01:44, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,312trusted
kbd.wikipedia.org23:14, 6 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
kg.wikipedia.org02:00, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
ki.wikipedia.org02:08, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
kk.wikipedia.org01:52, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)339
kl.wikipedia.org02:06, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)118
km.wikipedia.org01:55, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)231
kn.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,809bot
kn.wikisource.org06:23, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org23:14, 6 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ko.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15,109bot
krc.wikipedia.org03:14, 7 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
ksh.wikipedia.org01:47, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)212bot
ku.wikipedia.org01:46, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)864
kv.wikipedia.org02:03, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)180
kw.wikipedia.org01:55, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)466
ky.wikipedia.org01:59, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)235
lad.wikipedia.org01:55, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)553
la.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,700
lbe.wikipedia.org02:08, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
lb.wikipedia.org01:44, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)295
lez.wikipedia.org06:16, 7 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
lg.wikipedia.org02:07, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
lij.wikipedia.org01:53, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)249
li.wikipedia.org01:50, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)433
lmo.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,661bot
ln.wikipedia.org01:57, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)327
login.wikimedia.org20:45, 28 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org02:01, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
ltg.wikipedia.org06:17, 7 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
lt.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8,521bot
lv.wikipedia.org01:45, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)354
map-bms.wikipedia.org01:52, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)874
mdf.wikipedia.org02:03, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)186
www.mediawiki.org21:22, 12 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org02:29, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wikipedia.org01:59, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)346
mhr.wikipedia.org03:13, 7 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
mi.wikipedia.org01:49, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
mk.wikipedia.org01:45, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,781
ml.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,769bot, import
ml.wikibooks.org08:51, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org08:45, 1 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org23:39, 28 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)43bot, import
mn.wikipedia.org01:55, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)734
mrj.wikipedia.org05:13, 7 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
mr.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,931bot
mr.wikisource.org09:04, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org01:43, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)454
mt.wikipedia.org01:54, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org23:14, 6 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
myv.wikipedia.org01:59, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
my.wikipedia.org01:59, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)235
mzn.wikipedia.org02:01, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
nah.wikipedia.org01:50, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,699
nap.wikipedia.org01:46, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
nap.wikisource.org17:40, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org02:03, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)312
nds-nl.wikipedia.org01:51, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org01:46, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)454
new.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,128bot
ng.wikipedia.org02:31, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)26,044
nl.wikisource.org09:39, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org01:43, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,768bot
nov.wikipedia.org01:53, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)517
no.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)20,169
no.wiktionary.org09:54, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org01:52, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)839
nso.wikipedia.org03:13, 7 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nv.wikipedia.org02:05, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)246
ny.wikipedia.org02:07, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
oc.wikipedia.org01:45, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)527
om.wikipedia.org02:04, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
or.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)307
os.wikipedia.org01:54, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,208
pag.wikipedia.org01:51, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pam.wikipedia.org01:49, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
pap.wikipedia.org02:00, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
pa.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)189bot
pdc.wikipedia.org01:55, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)307
pfl.wikipedia.org06:58, 7 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pih.wikipedia.org02:05, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pi.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
pl.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: nieaktywny bot interwiki, zastąpiony przez Wikidane / inactive interwiki bot, superseded by Wikidata; you can request bot rights again at Wikipedia:Boty/Zgłoszenia
  • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
  • യാന്ത്രികതടയൽ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു
22,834
pl.wikibooks.org10:35, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org23:13, 6 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
pnt.wikipedia.org18:16, 29 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
ps.wikipedia.org01:56, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)222
pt.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)21,620bot
qu.wikipedia.org01:48, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)429
rm.wikipedia.org01:52, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)326
rmy.wikipedia.org02:01, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)165
rn.wikipedia.org02:08, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
roa-rup.wikipedia.org01:51, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)111
roa-tara.wikipedia.org01:48, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)164
ro.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14,336bot
rue.wikipedia.org06:32, 7 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75
ru.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)26,655uploader
ru.wikibooks.org11:25, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org11:26, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org22:59, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org11:47, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org02:06, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)110
sah.wikipedia.org02:00, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)993
sa.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,386bot
scn.wikipedia.org01:46, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75
sco.wikipedia.org01:53, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)294
sc.wikipedia.org01:57, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)193
sd.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)115bot
se.wikipedia.org01:52, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)601
se.wikimedia.org12:19, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org02:08, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sh.wikipedia.org01:45, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)298
simple.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11,478
si.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)163bot
sk.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11,863bot
sk.wikibooks.org12:49, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9,119bot
sm.wikipedia.org02:02, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)94
sn.wikipedia.org02:08, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
wikisource.org13:02, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org02:01, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)152
species.wikimedia.org16:42, 8 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,888bot
srn.wikipedia.org01:58, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)122
sr.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12,195bot
ss.wikipedia.org02:05, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
stq.wikipedia.org01:59, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
st.wikipedia.org02:06, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
su.wikipedia.org01:46, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,195
sv.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)26,528
sw.wikipedia.org01:49, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,842
szl.wikipedia.org01:58, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)94
ta.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,921bot
ta.wikisource.org19:49, 9 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org22:40, 10 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org19:02, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org02:14, 13 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikidata.org16:27, 6 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org02:02, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)108
te.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,575bot
te.wikiquote.org13:51, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org01:48, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)476
th.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,840bot
ti.wikipedia.org02:04, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
tk.wikipedia.org01:57, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
tl.wikipedia.org01:45, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)679
tn.wikipedia.org02:06, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
to.wikipedia.org01:56, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
tpi.wikipedia.org01:58, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)80
tr.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16,498bot
ts.wikipedia.org02:05, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
tt.wikipedia.org01:51, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,160
tum.wikipedia.org02:08, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
tw.wikipedia.org02:07, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ty.wikipedia.org01:58, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)102
ua.wikimedia.org14:28, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org02:02, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
ug.wikipedia.org02:04, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)338
uk.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11,915bot
uk.wikinews.org14:32, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,255bot
uz.wikipedia.org01:49, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,081
vec.wikipedia.org01:49, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
vep.wikipedia.org05:14, 7 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
ve.wikipedia.org02:05, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
vi.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13,219bot
vi.wikibooks.org14:59, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org15:02, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org01:52, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
vo.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8,123bot
war.wikipedia.org01:53, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)446
wa.wikipedia.org01:47, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)635
wa.wiktionary.org15:14, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org23:22, 4 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org01:58, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)168
wuu.wikipedia.org01:54, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)493
xal.wikipedia.org02:07, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
xh.wikipedia.org02:05, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
xmf.wikipedia.org05:10, 7 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
yi.wikipedia.org01:50, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,148
yo.wikipedia.org01:49, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)359
za.wikipedia.org02:08, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
zea.wikipedia.org01:58, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)154
zh-classical.wikipedia.org01:54, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)123
zh-min-nan.wikipedia.org01:51, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org01:48, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org01:40, 3 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)19,389
zh.wikiversity.org13:32, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org15:47, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org02:04, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87