ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Babuappat
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 05:23, 21 ഒക്ടോബർ 2014 (6 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 86
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 7
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org05:21, 25 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
en.wikipedia.org05:23, 21 ഒക്ടോബർ 2014തറവാട് വിക്കി(?)36
en.wikiquote.org05:23, 21 ഒക്ടോബർ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org04:59, 19 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org11:35, 23 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org15:38, 7 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org10:23, 19 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10