ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Asdofindia
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 02:07, 2 ജൂലൈ 2008 (12 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 358
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 65
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ang.wikipedia.org03:01, 4 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org02:27, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org05:26, 30 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org02:27, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org18:17, 3 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bpy.wikipedia.org02:27, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org02:27, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org02:27, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org02:25, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
de.wikipedia.org02:27, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikibooks.org13:10, 21 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org02:07, 2 ജൂലൈ 2008തറവാട് വിക്കി(?)314
en.wikibooks.org02:25, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikinews.org02:25, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org02:07, 2 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
en.wikisource.org01:23, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wikiversity.org02:27, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
en.wikivoyage.org18:20, 19 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org01:46, 14 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org02:27, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org02:27, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org02:27, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org02:27, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org07:46, 13 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org13:52, 3 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org06:43, 2 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org15:47, 25 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org02:27, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org02:27, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org18:20, 19 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org02:27, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org02:27, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org02:27, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org08:58, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org13:20, 16 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org12:24, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org01:12, 7 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org13:42, 3 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
min.wikipedia.org16:58, 16 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org13:44, 3 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ml.wikiquote.org05:57, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org14:40, 23 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ml.wiktionary.org16:48, 25 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org13:45, 29 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org02:27, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org07:59, 18 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org13:07, 14 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org02:27, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org19:41, 6 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org03:08, 4 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org09:05, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org01:27, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org02:07, 2 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
sr.wikibooks.org18:20, 19 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org02:27, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org05:22, 2 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org01:13, 13 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org06:53, 7 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikidata.org03:54, 1 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org18:20, 19 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org14:09, 7 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org03:48, 1 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org02:27, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org02:27, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org02:27, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0