ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
 • ഉപയോക്തൃനാമം: ArtsRescuer
 • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 17:13, 22 ഏപ്രിൽ 2016 (3 വർഷം മുൻപ്)
 • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1,342
 • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 39
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ar.wikipedia.org00:27, 24 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
bn.wikipedia.org03:51, 14 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org01:06, 23 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org05:10, 24 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: Cross wiki blocks due to CU information
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
28
cr.wikipedia.org00:44, 23 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org13:39, 18 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org04:07, 14 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org17:36, 22 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: Revoking talk page access: inappropriate use of user talk page while blocked; Abusing multiple accounts: Please see: Wikipedia:Sockpuppet investigations/Shafinusri
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • സ്വന്തം സം‌വാദ താളിൽ തിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല
947extendedconfirmed
en.wiktionary.org06:49, 22 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org08:13, 5 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org00:49, 23 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org01:01, 23 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org00:59, 23 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org14:45, 19 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org05:19, 28 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
incubator.wikimedia.org00:30, 24 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org00:46, 23 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org11:32, 9 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org15:21, 23 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wikipedia.org00:45, 23 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org01:04, 23 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org17:13, 22 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org01:01, 23 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org17:13, 22 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org17:13, 22 ഏപ്രിൽ 2016പുതിയ അംഗത്വം(?)6
ml.wikipedia.org17:18, 22 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)266
ms.wikipedia.org16:12, 14 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org01:02, 23 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org23:32, 27 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org01:01, 23 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org14:45, 19 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org02:38, 19 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org17:44, 26 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org08:54, 2 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org01:00, 23 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org12:32, 7 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org16:13, 14 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org17:49, 22 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: Abusing multiple accounts: see en:Wikipedia:Sockpuppet investigations/Aboobackeramani
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
80
yi.wikipedia.org17:07, 26 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0