ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Ameen vc
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 16:26, 10 മേയ് 2018 (2 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 49
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 6
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org07:02, 14 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wikipedia.org16:26, 10 മേയ് 2018പുതിയ അംഗത്വം(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: {{checkuserblock-account}}
  • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
  • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
33
login.wikimedia.org16:26, 10 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org16:26, 10 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org16:26, 10 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org16:28, 10 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10