ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Adithyakbot
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 15:37, 31 ജനുവരി 2019 (18 മാസം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 6,548
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 7
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org15:13, 4 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org15:37, 31 ജനുവരി 2019പുതിയ അംഗത്വം(?)7
incubator.wikimedia.org18:26, 14 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)844bot
login.wikimedia.org15:37, 31 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org15:37, 31 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org15:37, 31 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org14:47, 10 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,697bot