ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: ഹരിത്
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 07:38, 11 മേയ് 2009 (11 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 585
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 33
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org04:40, 8 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org08:53, 11 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org03:33, 12 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
en.wikibooks.org09:09, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org09:09, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org09:09, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org09:09, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org09:09, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org09:09, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org09:09, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org16:34, 20 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org20:17, 18 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org13:12, 5 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org04:47, 9 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org09:09, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org07:07, 7 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org10:36, 7 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org19:22, 21 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org17:59, 18 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mg.wikipedia.org03:31, 10 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org07:38, 11 മേയ് 2009പുതിയ അംഗത്വം(?)549
ml.wikibooks.org10:39, 15 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org14:27, 10 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ml.wiktionary.org03:37, 10 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org12:10, 14 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org08:23, 30 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org17:06, 9 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org06:28, 10 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org09:09, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org07:40, 11 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
te.wikipedia.org03:52, 13 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org09:09, 29 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
zh-yue.wikipedia.org07:11, 25 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0