ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: ഷെഫീക് മടവൂർ
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 13:01, 29 മേയ് 2020 (2 മാസം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 4
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 6
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org07:59, 24 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org08:41, 30 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org13:01, 29 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org13:01, 29 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org13:01, 29 മേയ് 2020പുതിയ അംഗത്വം(?)4
ml.wiktionary.org20:48, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0