ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: ജയലക്ഷ്മി
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 06:48, 3 മേയ് 2012 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 6
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 13
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org07:20, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org05:58, 4 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikibooks.org04:30, 8 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org04:30, 8 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org04:30, 8 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org04:30, 8 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org04:30, 8 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org04:30, 8 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org04:30, 8 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org04:30, 8 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org04:30, 8 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org06:48, 3 മേയ് 2012പുതിയ അംഗത്വം(?)6
species.wikimedia.org04:30, 8 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0