പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനസർക്കാരുകൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനമോ, സ്ഥലമോ ആണു് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അധികാര പരിധി പ്രദേശം (Jurisdiction) എന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും അതത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതുമായ പ്രദേശമാകുന്നു.പൊതുജനങ്ങളുടെ സ്വത്തിനോ ജീവനോ ഭീഷണി ഉണ്ടാകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ കൃത്യം നടന്നത് ഏത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അധികാര പരിധിയിലാണോ, ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതിയുള്ളയാൾ പരാതി നൽകേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന പരാതികൾ രണ്ട് വിധത്തിലാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. പോലീസിന് നേരിട്ടെടുക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തുടർ നടപടികൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ കൈകൊള്ളുന്നതാണ്. പോലീസിന് നേരിട്ടെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ആയതിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതികളുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയയ്ക്കുകയും, ബഹു. കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്[1].

കേരളത്തിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഘടന[2][തിരുത്തുക]

സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ ( S H O )
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥനെ സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ (S. H. O) എന്ന് പറയുന്നു. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ (ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ്‌ പോലീസ്) പദവിയിലുള്ള ആളായിരിക്കും. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസറുടെ ചുമതല വഹിക്കാറുണ്ട്. ചില ചെറിയ സ്റ്റേഷനുകളുടെ ചുമതല സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർമാരും വഹിക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടം, സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേതൃത്വവും മാർഗനിർദേശവും നൽകൽ, സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ക്രമസമാധാനപാലനവും, കുറ്റാന്വേഷണവും തുടങ്ങി സ്റ്റേഷൻ ഭരണം എസ്എച്ച്ഒയുടെ ചുമതലയാണ്. പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ സുഖമമായ നടത്തിപ്പിനും മികച്ച ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തിനും, കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിനും, തടയുന്നതിനും ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ക്രമസമാധാന വിഭാഗം (L&O), കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗം (Crimes) എന്നിങ്ങനെയായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വിഭാഗങ്ങളുടെ ചുമതല സബ്ഇൻസ്പെക്ടർ മാർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസറുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ആൾ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും താൽകാലികമായി മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ക്രമസമാധാനം വിഭാഗം സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെയോ അതല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറിൽ കുറയാത്ത പദവിയിലുള്ള മറ്റൊരുദ്യോഗസ്ഥനെ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുന്നു. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (ക്രമസമാധാന വിഭാഗം) പ്രിൻസിപ്പൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു.
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ
(ക്രമസമാധാന വിഭാഗം)
പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ക്രമസമാധാന വിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഓഫീസറാണ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (ലോ & ഓർഡർ). സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതും, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയലും അന്വേഷിക്കലുമാണ് പ്രധാന ചുമതല. സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഡ്യൂട്ടി നോട്ട് ബുക്ക് എഴുതുക, പരാതികളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുക, പാസ്‌പോർട്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി അയക്കുക, പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, സമൻസിന്റെയും വാറണ്ടിന്റെയും അടക്കം ചുമതലകൾ എന്നിവ സ്റ്റേഷനുകളിലെ ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർമാരാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത്. ഗൗരവസ്വഭാവമുള്ള പരാതികൾ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർമാരുടെ പരിഗണനക്കും ഉത്തരവിലേക്കുമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യണം. സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസറുടെ അഭാവത്തിൽ സ്റ്റേഷന്റെ ചുമതല ക്രമസമാധാന വിഭാഗം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു.
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ
(കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗം)
കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (ക്രൈംസ്). കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കലാണ് ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതല.
സ്റ്റേഷൻ ജി ഡി ചാർജ്ജ്
പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകളിൽ ഒന്നാണ് ജനറൽ ഡയറി അഥവാ ജി ഡി. സ്റ്റേഷനിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുവകകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എല്ലാ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളും അവ നടക്കുന്ന സമയവും ചേർത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ് ജനറൽ ഡയറി. ജി ഡി ചാർജ്ജ് ഡ്യൂട്ടി വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ജനറൽ ഡയറി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നത്. സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് പദവിയിലുള്ളവരെയാണ് സാധാരണയായി ജി ഡി ചാർജ്ജ് ആയി നിയമിക്കാറുള്ളു. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ടാകുന്ന കേസ്സുകൾ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റപത്രം ബഹു. കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് സബ്ബ് ഇൻസ്പെക്ടർ റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരുടെ ചുമതലയാണ്. എസ്. ഐ മാരെ ഈ കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കുന്നത് ജീ. ഡി ചാർജ്ജ് ചുമതല വഹിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്.
സ്റ്റേഷൻ പാറാവ് (sentry)
പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലകളിൽ ഒന്നാണ് സ്റ്റേഷൻ പാറാവ്. ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറും ആയുധധാരിയായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സ്റ്റേഷൻ പാറാവ് ഡ്യൂട്ടി വഹിക്കുന്നത്. പാറാവ് ഡ്യൂട്ടി വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ റൈഫിളാണ് മുമ്പ് ആയൂധമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ റൈഫിളിന് പകരം പിസ്റ്റളാണ് പാറാവ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സെൻട്രി ഡ്യൂട്ടി എന്നത് അനധികൃത പ്രവേശനത്തിൽ നിന്നോ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നോ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു നിയുക്ത സ്ഥലത്ത് കാവൽ നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്.
സ്റ്റേഷൻ റൈട്ടർ
പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഓഫീസ് ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നത് സ്റ്റേഷൻ റൈട്ടർ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ( S W ). സ്റ്റേഷൻ റൈട്ടറെ ഓഫീസ് ചുമതലകളിൽ സഹായിക്കുന്നതിനായി അസ്സ്സ്റ്റൻ്റെ് സ്റ്റേഷൻ റൈട്ടർമാരും ഉണ്ടാകും. ( A S W )
പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസർ
പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായം നൽകുന്നതിനും സംശയ നിവാരണത്തിനും പൊതുജനങ്ങളും പോലീസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറുടെ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പി ആർ ഓ ആയി ചുമതലപെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
മറ്റ് ചുമതലകൾ
പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മറ്റ് ദൈനംദിന ചുമതലകൾ സബ്ബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ, അസ്സിസ്റ്റൻ്റെ് സബ്ബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ,സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാർ, സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാർ എന്നീ തസ്തികയിലുള്ള സേനാംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

അധികാരശ്രേണി (Hierarchy)[തിരുത്തുക]

കേരളത്തിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സേനാംഗങ്ങളും അവരുടെ യൂണിഫോമും[1][2][തിരുത്തുക]

കാക്കി നിറത്തിലുള്ള പാൻ്റ് സും ഷർട്ടുമാണ് പോലീസുദ്യോഗസ്ഥരുടെ യൂണിഫോം. തൊപ്പിയും, ലൈൻയാഡും,പേരും പദവിയും കാണിക്കുന്ന നാമത്തകിടും (name plate) യൂണിഫോമിൻ്റെ ഭാഗമായി സേനാംഗങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു.

പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ:
പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ (Inspector of Police) പദവിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഷർട്ടിൻ്റെ രണ്ട് തോളുകളിലും മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളും , KPS എന്നെഴുതിയ ചിഹ്നവും, നീല നിറത്തോടു കൂടിയ ലൈൻയാഡും , കേരള പോലീസിൻ്റെ മുദ്ര പതിച്ച കാക്കി നിറത്തിലുള്ള തൊപ്പിയും ധരിക്കുന്നു.
പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ചിഹ്നം.
സബ്ബ് ഇൻസ്പെക്ടർ:
സബ്ബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (Sub Inspector of Police) പദവിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഷർട്ടിൻ്റെ രണ്ട് തോളുകളിലും രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളും, KP എന്നെഴുതിയ ചിഹ്നവും, നീല നിറത്തോടു കൂടിയ ലൈൻയാഡും , കേരള പോലീസിൻ്റെ മുദ്ര പതിച്ച കാക്കി നിറത്തിലുള്ള തൊപ്പിയും ധരിക്കുന്നു. സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസറുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ഷർട്ടിൻ്റെ കൈയ്യുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നീലനിറത്തോടു കൂടിയ ഒരു ബാഡ്ജ് അധികമായി ധരിക്കുന്നു.
സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ചിഹ്നം.
അസ്സിസ്റ്റന്റ് സബ്ബ് ഇൻസ്പെക്ടർ:
അസ്സിസ്റ്റന്റ് സബ്ബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (ASI) റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഷർട്ടിന്റെ രണ്ടു തോളുകളിലും ഒരു നക്ഷത്രവും , KP എന്നെഴുതിയ ചിഹ്നവും, നീലനിറത്തോടു കൂടിയ ലൈൻയാഡും, കേരള പോലീസിൻ്റെ മുദ്ര പതിച്ച കാക്കി നിറത്തിലുള്ള തൊപ്പിയും ധരിക്കുന്നു.
അസിസ്റ്റൻറ് സബ് ഇസ്പെക്ടറുടെ ചിഹ്നം.
സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ:
സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ (SCPO) റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഷർട്ടിൻ്റെ കുപ്പായക്കൈയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തായി V ആകൃതിയിലുള്ള വെള്ള നിറത്തിലുള്ള മൂന്നു വരകളോടു കൂടിയ കാക്കി യൂണിഫോമും, മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള ലൈൻയാഡും, കടും നീലയിൽ മഞ്ഞ റിബണോടു കൂടിയ കേരള പോലീസിൻ്റെ മുദ്ര പതിച്ച തൊപ്പിയും ധരിക്കുന്നു.
സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറുടെ ചിഹ്നം
സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ:
സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ (CPO) റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഷർട്ടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായി മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള ലൈൻയാഡും, കടും നീലയിൽ മഞ്ഞ റിബണോടു കൂടിയ കേരള പോലീസിൻ്റെ മുദ്ര പതിച്ച തൊപ്പിയും ധരിക്കുന്നു. സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ റാങ്കിലുള്ള സേനാംഗങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗതമായ ആയുധമാണ് ലാത്തി.

കേരളത്തിലെ വിവിധ തരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ[തിരുത്തുക]

ഉത്തരവാദപ്പെട്ട കർമ്മമേഖലകൾ, സർക്കാരിന്റെ സാമൂഹ്യനയപരിപാടികൾ, പ്രത്യേക സേവനരംഗങ്ങൾ ഇവയനുസരിച്ചു് വിവിധ സ്വഭാവമുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കാം. വ്യത്യസ്‌ത ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന നിരവധി തരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട്, ഓരോ തരത്തിലുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഒരു പ്രത്യേക റോളും ഉത്തരവാദിത്തവും ഉണ്ട്. ഓരോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും പ്രാദേശിക അധികാരപരിധി (Station Limit) നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ അധികാര പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിയമനിർവഹണവും കുറ്റന്വേഷണവും ക്രമസമാധാന പരിപാലനവും നടത്താൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ[തിരുത്തുക]

കേരളത്തിലെ സാധാരണമായ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് പ്രാദേശിക പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ അഥവാ ലോക്കല് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ. ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ അധികാരപരിധിയിൽ ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനും കുറ്റവാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും അവർ ഉത്തരവാദികളാണ്. സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രദേശിക അധികാരപരിധിയില് അവർ നിയമ നിർവഹണം നടത്തുന്നു.

ട്രാഫിക് എൻഫോഴസ്മെന്റ് യൂണിറ്റ്[തിരുത്തുക]

.... ഗതാഗത നിയന്ത്രണം പ്രഥമ ചുമതലയായി കണക്കാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലീസ് വിഭാഗം ആണ് ട്രാഫിക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് യൂണിറ്റ്. സാധാരാണ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലെ തന്നെ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ ചാർജ് ഓഫീസർ, ജീ. ഡി ചാർജ്ജ്, സ്റ്റേഷൻ റൈട്ടർ, സ്റ്റേഷൻ പാറാവ് എന്നീ ചുമതലകളും ട്രാഫിക് പോലീസ് യൂണിറ്റിൽ ഉണ്ടാകും. വലിയ നഗരങ്ങളിലെ ട്രാഫിക് എൻഫോഴസ്മെന്റ് യൂണിറ്റിന്റെ ചുമതല പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കും.മറ്റുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ സാധാരണയായി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ ക്കായിരിക്കും ചുമതല. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും ട്രാഫിക് പോലീസ് യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്നു. പട്ടാളത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ചതിന് ശേഷം കേരള പോലീസിൽ ട്രാഫിക് ചുമതലകൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നതിനായി സേവനമനുഷ്ടിച്ച് വരുന്ന ഹോം ഗാർഡ്സിൻ്റെ സേവനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ട്രാഫിക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലാണ്. സർക്കാറ് ട്രാഫിക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളെ ട്രാഫിക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് എന്നായി പുനർനാമകരണം ചെയ്തു.

വനിത പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ[തിരുത്തുക]

സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും, തടയുകയും ചെയ്യലാണ് വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ മുഘ്യ ചുമതല. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഉണ്ട്. വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ മുഴുവനും വനിതാ പോലീസുകാരാണ്. ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലെ എല്ലാ റെക്കോർഡുകളും ഇവിടെയുമുണ്ട്.

വനിതാ സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ആണ് സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ. വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പോലീസ് ജില്ല മുഴുവൻ അധികാരം (Jurisdiction) ഉണ്ട്. പൊതുവേ ഇരുകക്ഷികളും വനിതകളായ കേസുകൾ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ[തിരുത്തുക]

തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ തീരദേശ സുരക്ഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും 12 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വരെ കടലിൽ പട്രോളിംഗ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കടലിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകൾ (ടെറിട്ടോറിയൽ വാട്ടർസിൽ) കോസ്റ്റൽ പോലീസ് അന്വേഷിക്കും.

സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ[തിരുത്തുക]

ഉയർന്ന സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യവും സൈബർ ഫോറൻസിക് വൈദഗ്ധ്യവും ആവശ്യമുള്ള ഗൗരവമേറിയതും സങ്കീർണ്ണവുമായ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കേരളത്തിൽ സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ആദ്യത്തെ സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് 01.07.2009 ആണ്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ പോലീസ് ജില്ലകളിലും സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന്ണ്ട്.

കസബ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ[തിരുത്തുക]

നഗരത്തിൽ പ്രത്യേകശ്രദ്ധ ആവശ്യമായ പ്രദേശങ്ങളിലോ ജനസാന്ദ്രതയേറിയ പ്രദേശങ്ങളിലോ നഗരത്തിൻറെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലോ ആണ് കസബ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ മൂന്ന് കസബ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളാണുള്ളത്. എറണാകുളം നോർത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട് ബീച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, പാലക്കാട് പുതുശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവയാണ് കേരളത്തിലെ കസബ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ. കസബ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ സാധാരണ ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ തന്നെയാണ്.

റെയിൽവെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ[തിരുത്തുക]

കേരള സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് റെയിൽവേ പരിസരങ്ങൾ, ട്രെയിനുകൾ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ക്രമസമാധാനപാലനത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ കേരള പോലീസിന്റെ നിയമപാലക യൂണിറ്റുകളാണ് റെയിൽവേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ. റെയിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോഷണം, കവർച്ച, യാത്രക്കാർക്കും റെയിൽവേ സ്വത്തുക്കൾക്കും എതിരായ മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവ തടയുന്നതിനും അന്വേഷിക്കുന്നതിനും റെയിൽവേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഉത്തരവാദികളാണ്. ഓടുന്ന ട്രെയിനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള റെയിൽവേയിലെയും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുടെയും ക്രമസമാധാന പരിപാലനം റെയിൽവേ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റേ ഉത്തരവാദിത്തം ആണ്. കേരള റെയിൽവേ പോലീസ് യൂണിറ്റ് ൻ്റേ കീഴിലാണ് റെയിൽവേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് (റെയിൽവേസ്) ആണ് റെയ്ൽവേ പോലീസിന്റെ മേധാവി.

മറ്റു പ്രത്യേക പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ[തിരുത്തുക]

തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ[തിരുത്തുക]

അഴിമതി വിരുദ്ധ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ[തിരുത്തുക]

കേരളത്തിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും പ്രത്യേകതകളും[തിരുത്തുക]

 • കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ നീണ്ടകര യിലാണ്.
 • കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ടൂറിസം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എറണാംകുളം ജില്ലയിലെ മട്ടാഞ്ചേരിയിലാണ്.
 • കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ടെംപിൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഗുരുവായൂർ ആണ്.
 • കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തിരുവന്തപുരത്തെ പട്ടത്താണ്.
 • കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ കമ്പ്യൂട്ടർ വൽകൃത പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആറ്റിങ്ങലിൽ (നഗരൂർ) ആണ്.
 • കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോഴിക്കോട് ആണ്.
 • കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ISO അംഗീകാരം ലഭിച്ച പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോഴിക്കോടാണ്.
 • കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മുല്ലപ്പെരിയാർ ആണ്.
 • ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോഴിക്കോടാണ്.

ചിത്രശാല[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. 1.0 1.1 സർക്കാർ, കേരള (2011). കേരള പോലീസ് ആക്റ്റ് 2011. തിരുവനന്തപുരം: കേരള സർക്കാർ. pp. അദ്ധ്യായം III.
 2. 2.0 2.1 Criminal Justice India Series: Kerala, 2001. Allied Publishers. 2002.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പോലീസ്_സ്റ്റേഷൻ&oldid=3977025" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്