പെർമിയൻ - ട്രയാസിക് വംശനാശം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഏതാണ്ട് 25 കോടി വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് മൂന്നാമത്തെ വംശനാശമുണ്ടാ യത്. അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഭൂമി കൊടുംചൂടിൽ അമർന്നു. ജലത്തിൽ കഴിയുന്ന 95 ശതമാനം ജീവ ജാലങ്ങളും കരയിലെ എഴുപതു ശതമാനം ജീവജാലങ്ങളും ഇതിൽ ഇല്ലാതായി.