പുത്തൂർപ്പിള്ളി ശ്രീ കൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
പുത്തൂർപ്പിള്ളി ശ്രീ കൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം

കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മഞ്ഞപ്ര ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രമാണ് പുത്തൂർപ്പിള്ളി ശ്രീ കൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം. ഈ ക്ഷേത്രം കല്ലമ്പലം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ. കേരള പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഇതിനെ സംരക്ഷിത സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ ബോർഡ്
അമ്പലം