പാമ്പാടി ഓർത്തഡോക്സ് വലിയ പള്ളി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

1829 ൽ മണർകാട് പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് പാമ്പാടിയിൽ ഉള്ള വിശ്വസികൾ കുടി പുതിയ ദെവാലയം പാമ്പാടിയിൽ പള്ളിക്കുന്നു എന്ന സഥല്ത്ത് സഥാപിച്ചു .ആദ്യകാലത്ത് മണർകാട് പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ളാ വൈദികരാണ് ശൂശൃഷ നിർവഹിച്ചത്.