പാതിരപ്പള്ളി

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിലെ ഒരു വില്ലേജ് ആണ് പാതിരപ്പള്ളി . ആലപ്പുഴ നഗരത്തിന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വടക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു . കിഴക്ക് എൻ.എച്ച് 47 ഉം പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലും തെക്ക് തുമ്പോളിയും വടക്ക് റാണി ജംഗ്ഷൻ ഉദയ റോഡും ആണ് അതിർത്തികൾ